Maaari bang ipanganak ang isang tao na may maling kasarian?

Maaari bang ipanganak ang isang tao na may maling kasarian? SagotNabubuhay tayo sa isang nalilito at nahulog na mundo, at ang pagkalito na iyon ay umaabot sa lahat ng dako, kaya kahit na ang pinakapangunahing mga katanungan, tulad ng anong kasarian ako? nagiging mahirap para sa ilang mga tao na sagutin. Sinasabi ng ilang tao na ipinanganak sila bilang maling kasarian, o hindi bababa sa maling katawan. Maaaring naniniwala ang isang lalaki na siya ay talagang isang babae, ngunit ang kanyang kaluluwa ay natigil sa isang katawan ng lalaki. Ang ganitong mga paghahabol ay tumatanggap ng suporta mula sa iba na nagtataguyod ng isang lipunang neutral sa kasarian. Ngunit yaong mga tumitingin sa pagkakaiba ng kasarian bilang walang iba kundi ang mga arbitrary na etiketa o isang kahon na dapat sirain ay aktibong tumatanggi sa disenyo ng Diyos sa paglikha.

Pangunahin sa ating pag-unawa sa seksuwalidad ng tao ay nilikha ng Diyos ang dalawa (at dalawa lamang) kasarian. Sa kasalukuyan, gustong isaalang-alang ng mundo ang kasarian (batay sa isang panlipunang konstruksyon) bilang walang kinalaman sa kasarian (batay sa pisikalidad), ngunit ang Bibliya ay hindi gumagawa ng gayong mga pagkakaiba. Pinutol ng Bibliya ang kalituhan ng mundo nang simple: Lalaki at babae Nilikha Niya sila (Genesis 1:27). Ang lahat ng mga modernong haka-haka tungkol sa maraming kasarian—o kahit isang continuum ng kasarian na may walang limitasyong mga kasarian—ay hindi ayon sa Bibliya. Ang isang indibidwal ay maaaring mag-claim na siya ay transgender o gender-fluid, ngunit hindi nito pinawawalang-bisa ang disenyo at layunin ng Diyos sa paglikha sa kanya.Ang mga batang lumaki sa magulong mundong ito ay binubugbog ng mga mensahe ng kalituhan. Ang mga maliliit na lalaki ay sinabihan na hindi nila kailangang maging mga lalaki; ang mga babae ay sinasabi na maaaring hindi talaga sila babae. Kung ano ang nararamdaman nila ay kung ano sila—lalaki, babae, o pinaghalong dalawa. Sinasabi sa kanila ng mundo na hindi ito mahalaga. Ang pagkalito at kalabuan ay pinalalakas sa maraming paraan: mga araw na neutral sa kasarian sa paaralan, ang pagbabawal ng mga termino gaya ng mga lalaki at mga batang babae sa silid-aralan, ang paglaganap ng mga unisex na banyo, kurikulum na nagtataguyod ng homosexual na kasal, atbp. Hindi nakapagtataka na ang ilang tao ay lumaki na nahihirapan sa kanilang sekswal na pagkakakilanlan. Ngunit ang ating Panginoon ay nagbabala laban sa pagliligaw sa mga bata: Sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad: ‘Ang mga bagay na nagiging sanhi ng pagkatisod ng mga tao ay tiyak na darating, ngunit sa aba ng sinumang sa pamamagitan niya ay dumarating sila. Mas mabuti pang itapon sila sa dagat na may nakatali ng gilingang bato sa kanilang leeg kaysa maging sanhi ng pagkatisod ng isa sa maliliit na ito’ (Lucas 17:1–2).Ang ilang mga tao ngayon ay nagsasabi na sila ay nadama na sila ay kabaligtaran ng kasarian mula noong sila ay mga bata. Ngunit paano malalaman iyon? Saan nila ikinukumpara ang kanilang nararamdaman? Kung ano ang nararamdaman ng mga tao ang tanging alam nila, at, para sa bawat tao, ang nararamdaman niya ay normal para sa kanya. Ang anumang paghahambing sa damdamin ng ibang tao ay isang pagpapalagay lamang. Ang ilang mga tao ay maaaring kumbinsido na sila ay nadama na sila ay kabaligtaran ng kasarian sa isang punto sa kanilang buhay, ngunit wala silang tunay na paghahambing ng baseline.

Dahil sa sapat na pagkondisyon, sinuman sa atin ay maaaring kumbinsido na mas kinikilala natin ang kabaligtaran ng kasarian. Kadalasan, ang ilang mga indibidwal ay binansagan bilang cross-gendered dahil sa mga likas na pagkakaiba sa mga asal at mga tugon, at ang mga indibidwal na iyon ay ipininta muli ang konsepto sa kanilang pag-unawa sa kanilang pagkabata.Ngunit ang reimagining na ito ng pagkabata ay iba sa pagnanais na maging ibang kasarian. Maaaring hilingin ng isang tao na siya ang ibang kasarian para sa maraming kadahilanan, ngunit hindi iyon ginagawa sa loob nito. Maaaring itanim ng isang magulang ang pagnanais na iyon sa isang bata, o maaaring obserbahan ng isang bata ang mga benepisyong tinatamasa ng ibang kasarian at naisin ang mga ito. Ang bata ay maaari ring maghangad na maging pitong talampakan ang taas, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan.

Sinasabi ng Bibliya na nilikha ng Diyos ang lalaki at babae at sinabi Niya na napakabuti ng Kanyang nilikha (Genesis 1:27, 31). Ang plano ng Diyos ay perpekto, ngunit, tulad ng lahat ng bagay sa sangkatauhan, ang pagiging perpekto ay napinsala ng kasalanan. Ang kasalanan ay negatibong naapektuhan ang kabuuan ng sangnilikha, na hindi lamang nakasira sa relasyon ng sangkatauhan sa Diyos, kundi sa isa't isa at sa iba pang nilikhang kaayusan. Ang ating mundo ay bumagsak, at ang mga epekto ng kasalanan ay lumaganap sa lahat. Ang mga sakit, depekto sa kapanganakan, natural na sakuna, makasalanang gawain, at ang mga negatibong resulta ng kasalanan ng iba at ng ating sariling kasalanan ay matutunton lahat pabalik sa pagkahulog. Minsan ang mga negatibong epekto na ito ay dumating sa anyo ng mga natural na nagaganap na anomalya; sa ibang pagkakataon ay mas direktang natunton ang mga ito sa partikular na kasalanan. Posible bang magkaroon ng anomalya minsan sa kasarian, pisikal o mental? Kinikilala namin na ang isang tao ay maaaring ipanganak na may kumbinasyon ng mga organo ng lalaki at babae—bagama't ang totoo, ang biyolohikal na kasarian ng isang tao ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng mga medikal na pagsusuri.

Alam natin ito, na tayo ay kasangkot sa isang espirituwal na labanan para sa ating mga kaluluwa. Hinahangad ng mundo na iayon tayo sa hulmahan nito, kaya naman dapat tayong magbago sa pamamagitan ng pagpapanibago ng ating isipan (Roma 12:1–2). Sinusubukan ni Satanas na linlangin tayo at hinihimok tayong tanungin ang plano ng Diyos. Isa sa mga pakana ng diyablo ay para hindi tayo nasisiyahan sa kung paano tayo ginawa ng Diyos. Sa ilan ay ibinubulong niya, Ikaw ay mataba at pangit. Sa iba, ikaw ay bobo at clumsy. At sa iba pa, You look like a boy, but you're really a girl. Sa bawat kaso, ang pinagbabatayan ng mensahe ay pareho: ginulo ka ng Diyos.

Alam din natin ito, na ang buong sangnilikha ay dumadaing para sa paglaya mula sa sumpa at pinsala ng kasalanan (Roma 8:20–22). Ang kapahamakan na dulot ng kasalanan ay tinutugunan sa pamamagitan ng pagtubos ni Kristo. Sa pamamagitan ng kaligtasan, pinagkalooban tayo ni Jesucristo ng kapatawaran ng kasalanan, binabaligtad ang epekto ng ating mga maling pagpili, at binabayaran ang ating pagkasira.

Ang bawat isa sa atin ay nahaharap sa iba't ibang hanay ng mga labanan. Gayunpaman, inilagay tayo ni Kristo sa landas ng tagumpay. Sinasabi sa Hebrews 12:1–2, Iwaksi natin ang lahat ng humahadlang at ang kasalanang madaling nakakasagabal. At tumakbo tayo nang may tiyaga sa takbuhan na itinakda para sa atin, na nakatuon ang ating mga mata kay Hesus, ang pioneer at tagapagsakdal ng pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay tiniis niya ang krus, nililibak ang kahihiyan nito, at naupo sa kanang kamay ng trono ng Diyos. Ang krus ay susi. Pinasimulan ni Jesus ang ating pananampalataya, at gagawin Niya itong ganap. Ang kanyang tagumpay ay magiging atin din.

Maaaring labanan ng ilan ang heterosexual na tukso, kasakiman, pagmamataas, galit, o anumang bilang ng mga kasalanan. Maaaring labanan ng ibang tao ang pagkalito sa kasarian. Anuman ang labanan sa kasalanan at mga kasinungalingan ng diyablo, ang tanong na dapat nating sagutin ay, Sapat na ba si Kristo at ang Kanyang gawaing pagtubos para sa ating mga laban? Tiyak na sinasabi ni Jesus na siya ay sapat para sa anuman at lahat ng ating mga laban, at nais Niyang pabanalin tayo sa pamamagitan ng Kanyang Salita ng katotohanan (Juan 17:17).

Bilang mga anak ng Diyos, dapat tayong maging kontento sa buhay na ito (Filipos 4:11; 2 Corinto 12:10). Napagtanto natin na lahat tayo ay may mga limitasyon, pisikal, mental, emosyonal, at espirituwal. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo ang mga limitasyong iyon ay hindi makakasagabal sa plano ng Diyos para sa atin na parangalan Siya at paglingkuran Siya. Huwag matakot, munting kawan, sapagkat kinalulugdan ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian (Lucas 12:32).

Kung nararamdaman ng isang tao na siya ay isinilang bilang maling kasarian, ang sagot ay hindi pag-opera sa pagbabago ng kasarian, therapy sa hormone, cross-dressing, atbp. Iyan ay mga makamundong paraan lamang ng pagsang-ayon sa mga kasinungalingan ng diyablo. Ang pag-ibig ay hindi nalulugod sa kasamaan kundi nagagalak sa katotohanan (1 Corinto 13:6). At hindi nagkakamali ang Diyos. Ang nakakaramdam na siya ay ipinanganak sa maling katawan ay nangangailangan, una sa lahat, upang maranasan ang pagbabagong kapangyarihan ni Kristo. Kapag tayo ay nakikibahagi sa banal na kalikasan, natatakasan natin ang katiwalian sa mundo na dulot ng masasamang pagnanasa (2 Pedro 1:4).

Top