Kategorya: Simbahan

Biblikal ba para sa isang simbahan na humingi ng 501(c)(3) incorporation?

Biblikal ba para sa isang simbahan na humingi ng 501(c)(3) incorporation? Mayroon bang argumento sa Bibliya laban sa pagsasama ng simbahan?

Magbasa Nang Higit Pa

Maayos ba sa Bibliya ang serye ng 9Marks?

Maayos ba sa Bibliya ang serye ng 9Marks? Ang serye ba ng 9Marks (9 Marks, Nine Marks) ay isang modelo ng Bibliya para sa paglago ng simbahan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga tawag sa altar?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga tawag sa altar? Biblical ba ang mga tawag sa altar? Ang pagtugon ba sa isang altar ay tinatawag na biblikal na paraan ng kaligtasan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ipinapanumbalik ba ng Diyos ang mga katungkulan ng apostol at propeta sa simbahan ngayon?

Ipinapanumbalik ba ng Diyos ang mga katungkulan ng apostol at propeta sa simbahan ngayon? Mayroon bang modernong mga propeta at apostol? Ibinabalik ba ng Diyos ang limang-tiklop na ministeryo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa papel ng associate/assistant pastor?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa papel ng associate/assistant pastor? Paano naiiba ang katungkulan ng associate/assistant pastor sa ibang mga tungkuling pastoral?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang bautismo ba ay ang Bagong Tipan na katumbas ng pagtutuli?

Ang bautismo ba ay ang Bagong Tipan na katumbas ng pagtutuli? Ang bautismo ba ay may parehong kahulugan sa Bagong Tipan na mayroon ang pagtutuli sa Lumang Tipan?

Magbasa Nang Higit Pa

Dapat ba tayong mabautismuhan sa pangalan ni Jesus?

Dapat ba tayong mabautismuhan sa pangalan ni Jesus (Mga Gawa 2:38), o sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo (Mateo 28:19)? Ano ang tamang 'pormula' para sa binyag?

Magbasa Nang Higit Pa

Ang bautismo ba ay nasa Lumang Tipan?

Ang bautismo ba ay nasa Lumang Tipan? Kailangan bang mabautismuhan sa tubig ang mga mananampalataya sa Lumang Tipan?

Magbasa Nang Higit Pa

Dapat bang bautismuhan kaagad ang isang bagong mananampalataya?

Dapat bang bautismuhan kaagad ang isang bagong mananampalataya? Dapat bang maganap kaagad ang bautismo pagkatapos magtiwala ang isang tao kay Kristo para sa kaligtasan?

Magbasa Nang Higit Pa

Paano ako magiging pastor?

Paano ako magiging pastor? Paano ako magiging isang ministro? Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kung paano maging isang pastor/ministro?

Magbasa Nang Higit Pa

Itinuturo ba ng Bibliya ang bautismo/credobaptism ng mananampalataya?

Itinuturo ba ng Bibliya ang bautismo/credobaptism ng mananampalataya? Ano ang isang kredobaptist? Ang bautismo ba ay isang hakbang ng pagsunod para sa mga mananampalataya pagkatapos ng kaligtasan?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang simbahan ng Bibliya?

Ano ang simbahan ng Bibliya? Ang mga simbahan ba ng Bibliya ay hindi denominasyonal? Mayroon bang denominasyon ng simbahan sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-iwas?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-iwas? Kailan ang pag-iwas sa isang tao ang tamang gawin?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang paghihiwalay ng Bibliya?

Ano ang paghihiwalay ng Bibliya? Ano ang angkop na antas ng paghihiwalay sa pagitan ng mga simbahan na hindi sumasang-ayon?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang bi-vocational na pastor?

Ano ang bi-vocational na pastor? May mali ba sa pagiging bi-vocational pastor?

Magbasa Nang Higit Pa

Paanong ang simbahan ay Katawan ni Kristo?

Paanong ang simbahan ay Katawan ni Kristo? Ano ang mga implikasyon ng simbahan bilang Katawan ni Kristo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Aklat ng Karaniwang Panalangin?

Ano ang Aklat ng Karaniwang Panalangin? Dapat bang manalangin ang isang Kristiyano ng mga liturgical na panalangin, tulad ng makikita sa Book of Common Prayer?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Aklat ng Karaniwang Pagsamba?

Ano ang Aklat ng Karaniwang Pagsamba? Anong denominasyon ang gumagamit ng Book of Common Worship para ayusin ang kanilang kalendaryo at mga serbisyo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng Bibliya kapag binabanggit nito ang pagpuputolputol ng tinapay?

Ano ang ibig sabihin ng Bibliya kapag binabanggit nito ang pagpuputolputol ng tinapay? Ang pagpipira-piraso ba ng tinapay ay palaging tumutukoy sa Hapunan ng Panginoon?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin na ang simbahan ay ang nobya ni Kristo?

Ano ang ibig sabihin na ang simbahan ay ang nobya ni Kristo? Ang simbahan ba ay katawan ni Kristo, nobya ni Kristo, o pareho?

Magbasa Nang Higit Pa
Top