Complementarianism vs. egalitarianism—aling pananaw ang tama ayon sa Bibliya?

SagotBinubuod ng ' Ang Konseho sa Biblikal na Pagkalalaki at Pagkababae ,' ang complementarianism ay ang pananaw na pinaghihigpitan ng Diyos ang mga kababaihan sa paglilingkod sa ilang mga tungkulin sa pamumuno ng simbahan at sa halip ay tinatawag ang mga kababaihan upang maglingkod sa parehong mahalaga, ngunit komplementaryong mga tungkulin. Binubuod ng ' Mga Kristiyano para sa Pagkakapantay-pantay ng Bibliya ,' ang egalitarianism ay ang pananaw na walang mga paghihigpit na nakabatay sa kasarian sa Bibliya sa ministeryo sa simbahan. Sa parehong mga posisyon na nag-aangkin na batay sa Bibliya, napakahalagang ganap na suriin kung ano ang eksaktong sinasabi ng Bibliya sa isyu ng complementarianism vs. egalitarianism.

Muli, upang ibuod, sa isang panig ay ang mga egalitarian na naniniwalang walang mga pagkakaiba sa kasarian at dahil lahat tayo ay iisa kay Kristo, ang mga babae at lalaki ay mapagpapalit pagdating sa mga tungkulin sa pamumuno at sa sambahayan. Ang salungat na pananaw ay pinanghahawakan ng mga taong tumutukoy sa kanilang sarili bilang mga complementarian. Naniniwala ang complementarian na pananaw sa mahalagang pagkakapantay-pantay ng mga lalaki at babae bilang mga tao (i.e., bilang mga tao na nilikha sa larawan ng Diyos), ngunit ang mga complementarian ay naninindigan sa mga pagkakaiba ng kasarian pagdating sa mga tungkulin sa lipunan, simbahan, at tahanan.Ang isang argumentong pabor sa complementarianism ay maaaring gawin mula sa 1 Timoteo 2:9-15. Ang partikular na talata na tila nakikipagtalo laban sa egalitarian na pananaw ay ang 1 Timoteo 2:12, na nagbabasa, Hindi ko pinahihintulutan ang isang babae na magturo o gumamit ng awtoridad sa isang lalaki; sa halip, siya ay manatiling tahimik. Gumawa ng katulad na argumento si Paul sa 1 Mga Taga-Corinto 14 kung saan isinulat niya, Ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga simbahan. Sapagka't sila'y hindi pinahihintulutang magsalita, kundi sila'y dapat magpasakop, gaya rin ng sinasabi ng Kautusan (1 Mga Taga-Corinto 14:34). Ginawa ni Paul ang argumento na ang mga babae ay hindi pinapayagang magturo at/o gumamit ng awtoridad sa mga lalaki sa loob ng setting ng simbahan. Ang mga sipi tulad ng 1 Timoteo 3:1-13 at Titus 1:6-9 ay tila nililimitahan din ang 'mga katungkulan' ng pamumuno ng simbahan sa mga lalaki.Ang egalitarianism ay mahalagang ginawa ang kaso nito batay sa Galacia 3:28. Sa talatang iyon ay isinulat ni Pablo, Walang Judio o Griego, walang alipin o malaya, walang lalaki at babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Cristo Jesus. Ang egalitarian na pananaw ay nangangatwiran na kay Kristo ang mga pagkakaiba ng kasarian na naglalarawan sa mga bumagsak na relasyon ay inalis na. Gayunman, ito ba ang dapat na unawain sa Galacia 3:28? Ginagarantiyahan ba ng konteksto ang gayong interpretasyon? Napakalinaw na ang interpretasyong ito ay nakakasira sa konteksto ng talata. Sa Galacia, ipinakita ni Pablo ang dakilang katotohanan ng pagpapawalang-sala sa pamamagitan lamang ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa (Galacia 2:16). Sa Galacia 3:15-29, si Pablo ay nangatuwiran para sa pagbibigay-katwiran sa mga pagkakaiba sa pagitan ng kautusan at ng pangako. Ang Galacia 3:28 ay umaangkop sa argumento ni Pablo na ang lahat ng na kay Cristo ay mga supling ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya at mga tagapagmana ng pangako (Galacia 3:29). Ang konteksto ng talatang ito ay nilinaw na tinutukoy ni Pablo ang kaligtasan, hindi ang mga tungkulin sa simbahan. Sa madaling salita, malayang ibinibigay ang kaligtasan sa lahat nang walang paggalang sa mga panlabas na salik tulad ng etnisidad, katayuan sa ekonomiya, o kasarian. Upang palawakin ang kontekstong ito upang mailapat din sa mga tungkulin ng kasarian sa simbahan ay lampas pa at labas sa argumentong ginagawa ni Paul.

Ano ang tunay na pinakabuod ng argumentong ito, at ang hindi nauunawaan ng maraming egalitarian, ay ang pagkakaiba sa tungkulin ay hindi katumbas ng pagkakaiba sa kalidad, kahalagahan, o halaga. Ang mga lalaki at babae ay pantay na pinahahalagahan sa paningin at plano ng Diyos. Ang mga babae ay hindi mababa sa mga lalaki. Sa halip, itinalaga ng Diyos ang iba't ibang tungkulin sa mga lalaki at babae sa simbahan at tahanan dahil sa ganoong paraan Niya tayo idinisenyo upang gumana. Ang katotohanan ng pagkakaiba at pagkakapantay-pantay ay makikita sa functional hierarchy sa loob ng Trinity (cf. 1 Corinthians 11:3). Ang Anak ay nagpapasakop sa Ama, at ang Banal na Espiritu ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Ang functional submission na ito ay hindi nagpapahiwatig ng katumbas na kababaan ng esensya; lahat ng tatlong Persona ay pantay na Diyos, ngunit magkaiba sila sa kanilang tungkulin. Gayundin, ang mga lalaki at babae ay pantay na tao at pantay na nagbabahagi ng larawan ng Diyos, ngunit mayroon silang mga tungkulin at tungkuling itinakda ng Diyos na sumasalamin sa hierarchy ng pagganap sa loob ng Trinity.Top