May papel ba ang China sa huling panahon?

May papel ba ang China sa huling panahon? SagotItinuturing ng maraming estudyante ng propesiya sa Bibliya ang Apocalipsis 16:12–16 na posibleng tumutukoy sa Tsina sa huling panahon:

Ibinuhos ng ikaanim na anghel ang kaniyang mangkok sa malaking ilog ng Eufrates, at ang tubig nito ay natuyo upang ihanda ang daan para sa mga hari mula sa Silangan. Tapos . . . mga demonyong espiritu na gumagawa ng mga tanda. . . lumabas ka sa mga hari sa buong sanglibutan, upang tipunin sila sa pakikipagbaka sa dakilang araw ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat. . . . Pagkatapos ay tinipon nila ang mga hari sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armagedon (Apocalipsis 16:12–16).Ang talatang ito ay hinuhulaan ang isang napakalaking, climactic conflict na kilala bilang Battle of Armagedon. Ito ay nangyayari sa katapusan ng kapighatian, pagkatapos ng ikaanim na mangkok na paghatol. Sa panahong iyon, matutuyo ang Ilog Eufrates, na hahayaan ang mga hari mula sa Silangan na salakayin ang Malapit na Silangan at magmartsa patungo sa Israel. Ito ay ang mga hari mula sa East identification na iniuugnay ng marami sa China. Sasamantalahin ng hukbong Tsino, o isang koalisyon na pinamumunuan ng Tsino, ang pag-alis ng natural na hadlang at magwawalis pakanluran upang makipagkita sa mga puwersa ng Antikristo.Kapag ang puwersa ng pagtatapos ng panahon mula sa China ay sumali sa mga hukbo ng Antikristo, ang ikapito at huling paghatol sa mangkok ay ibubuhos. Babalik ang Panginoong Jesus, ang pinakamarahas na lindol ay yumanig sa mundo, at ang mga puwersa ng Antikristo at ang mga hukbo ng Silangan ay mawawasak (Apocalipsis 16:17–20; 19:11–21).

Imposibleng malaman kung tiyak kung kasama sa Eastern confederacy ng huling panahon ang China; gayunpaman, tila malamang na ang China ay kasangkot. Ang mga nagdaang taon ay nakakita ng malaking pagtaas sa kapangyarihan at impluwensya ng China. Ang pag-unlad ng napakalaking lakas ng militar; pananakot sa Hong Kong, Tibet, Taiwan, at iba pang rehiyon; pagtugis ng pandaigdigang pangingibabaw sa ekonomiya; agresibong retorika sa entablado ng mundo; at, siyempre, ang pag-uusig sa mga Kristiyanong Tsino—lahat ng ito ay naging katangian ng Tsina. Hindi mahirap isipin na ang mga hari mula sa Silangan na balang araw ay magmartsa sa Israel ay kasama ang China.Tinutukoy ng ilang tao ang isa pang labanan, na binanggit kanina sa Pahayag, bilang isang propesiya ng Tsina sa huling panahon. Ang asosasyon ay nakasalalay sa pagbanggit ng isang hukbo na 200 milyon (Apocalipsis 9:16) at paminsan-minsang mga ulat ng kakayahan ng Tsina na magbigay ng kasangkapan sa gayong malawak na hukbo. Mayroong ilang mga problema sa view na ito. Ang isa ay ang Apocalipsis 9 ay walang sinasabi tungkol sa isang hukbo mula sa Silangan; sa halip, ito ay tumutukoy sa isang grupo ng mga demonyo na sumisira sa ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Ang mga kabayong sinasakyan ng mga nilalang na ito ay tiyak na hindi karaniwang mga kabayo (talata 17). Gayundin, ang labanan ng Apocalipsis 9 ay nangyayari pagkatapos ng ikaanim na paghuhukom ng trumpeta; ang labanan sa Apocalipsis 16 na kinasasangkutan ng mga hari ng Silangan ay naganap pagkatapos ng ikaanim na mangkok na paghatol, marahil mga tatlo at kalahating taon na ang lumipas.

Sa huling panahon, maraming bansa, malamang kasama ang Tsina, ang susubok ng kanilang kamay sa pananakop. Sa huli, ang kanilang laban ay laban sa Diyos. Ang kapighatian ay magiging isang magulong panahon ng digmaan, mga sakuna, at paghatol ng Diyos. Ngunit kontrolado ng Diyos ang lahat, gaya ng tinitiyak ng Awit 2:2–6:

Bumangon ang mga hari sa lupa
at ang mga pinuno ay nagkakaisa
laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran ng langis, na nagsasabi,
‘Ating putulin ang kanilang mga tanikala
at itapon ang kanilang mga tanikala.’
Ang Isa na nakaluklok sa langit ay tumatawa;
tinutuya sila ng Panginoon.
Sinasaway niya sila sa kanyang galit
at sinisindak sila sa kanyang poot, na nagsasabi,
'Iniluklok ko ang aking hari
sa Sion, ang aking banal na bundok.’

Top