Paano dapat tumugon ang mga Kristiyano kapag may nag-aangkin na si Jesus ay muling nagkatawang-tao?

Paano dapat tumugon ang mga Kristiyano kapag may nag-aangkin na si Jesus ay muling nagkatawang-tao? SagotMadalas, may nagsasabing siya ang reincarnation ni Jesus. Ang ilan sa mga indibiduwal na ito ay may hitsura na katulad ng sikat na artistikong salin ni Jesus. Sa loob ng ilang panahon, ang mga nag-aangkin na ito na muling nagkatawang-tao ay nakakuha ng mga sumusunod. Sa iba't ibang dahilan, lahat sila ay nalantad sa huli bilang mga manloloko at manloloko. Mahirap panatilihin ang hitsura ng isang perpektong buhay. Paano dapat tumugon ang mga Kristiyano, at ang mga di-Kristiyano sa bagay na iyon, kapag may nag-aangkin na si Jesus ay muling nagkatawang-tao?

Ang unang bagay na dapat tandaan ay ang reincarnation ay hindi isang biblikal na konsepto. Itinuturo ng Bibliya na ang lahat ay namamatay at pagkatapos ay nahaharap sa paghuhukom (Hebreo 9:27). Ang ideya ng isang cycle na ang mga tao ay nakulong sa kinasasangkutan ng kamatayan at reincarnation ay nagmula sa Hinduismo at Budismo. Ito ay hindi, at hindi kailanman naging, isang Kristiyano/biblikal na pagtuturo. Ang ikalawang pagdating ni Hesukristo ay hindi si Hesus na muling nagkatawang-tao.Ang ikalawang pagparito ni Jesucristo ay inilarawan nang detalyado sa Apocalipsis 19:11–16. Ito ay hindi reincarnation ni Hesus. Si Hesus Mismo ang nagbabalik sa lahat ng Kanyang kaluwalhatian. Sa ikalawang pagparito, si Jesus ay hindi muling isinilang sa mundo; Hindi Siya dumating bilang isang sanggol tulad ng Kanyang ginawa sa Kanyang unang pagdating. Sa halip, bumalik si Jesus sa parehong niluwalhating katawan na kasama Niya sa paglisan (Mga Gawa 1:11). Itinuturo din ng Bibliya na ang pagbabalik ni Jesus ay magaganap sa panahon ng isang malaking kaguluhan sa buong mundo. Ang kanyang ikalawang pagparito ay magaganap sa katapusan ng Dakilang Kapighatian. Ang pagbabalik ni Jesus ay magiging isang mananakop na mandirigma, hindi bilang Prinsipe ng Kapayapaan.Binalaan tayo ni Jesus na magkakaroon ng maraming huwad na mesiyas. Iyan ay kung ano ang sinuman na nag-aangkin na si Jesus ay muling nagkatawang-tao—isang huwad na mesiyas. Sa Lucas 17:23–24, ipinahayag ni Jesus, Sasabihin sa iyo ng mga tao, ‘Narito siya!’ o ‘Narito siya!’ Huwag tumakbo kasunod sa kanila. Sapagkat ang Anak ng Tao sa kanyang kaarawan ay magiging katulad ng kidlat, na kumikislap at nagpapailaw sa langit mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. Tingnan din sa Mateo 24:23–25. Sinasabi ni Jesus na ang Kanyang ikalawang pagparito ay hindi mapag-aalinlanganan. Walang pagdududa. Ito ay magiging kasing halata ng malakas na pagtama ng kidlat sa dilim ng gabi.

Ang sinumang nagsasabing si Hesus ay muling nagkatawang-tao ay isang sinungaling, isang charlatan, isang huwad na propeta, at isang huwad na mesiyas. Huwag mo siyang pansinin at huwag mo siyang bigyan ng pera. Ang reincarnation ay isang ganap na hindi biblikal na konsepto. Ang ikalawang pagdating ni Hesus, gaya ng inilarawan sa Bibliya, ay hindi katulad ng reinkarnasyon. Si Hesus ay isinilang minsan; Namatay siya minsan; at ngayon Siya ang Muling Nabuhay na nabubuhay magpakailanman! (Apocalipsis 1:18).Top