Ang pagpapalaglag ba ay pagpatay?

SagotAng paksa ng aborsyon ay marahil ang isa sa mga pinakasikat na isyu sa ating panahon. Ang paghahanap ng isang matapat na sagot sa tanong ay pagpatay sa aborsyon? nangangailangan ng lakas ng loob para sa mga nagsagawa ng aborsyon o nagpalaglag mismo. Ang Bibliya ay malinaw tungkol sa katotohanan na ang pagpatay ay mali (Exodo 20:13). Gayunpaman, sa ilang mga kaso, hindi ipinagbabawal ng Bibliya ang pagpatay. Ang mga kawal na kumakatawan sa kanilang bansa ay inaasahang papatay ng mga kawal sa kalaban (Josue 11:20). Hindi pagpatay yan. Ang mga hayop ay pinatay para sa pagkain at para sa paghahain (Exodo 24:5; Genesis 9:3–4). Hindi rin pagpatay iyon.

Ang pagpatay ay tinukoy bilang ang labag sa batas, sinasadyang pagpatay sa isang tao ng isa pa. Ang pagpatay ay labag sa batas na pagpatay—iyon ay, pagpatay na ginagawa sa pamamagitan ng paghatol ng isang tao laban sa iba, para sa personal (sa halip na pambansa) na mga kadahilanan. Ang Bibliya ay paulit-ulit na hinahatulan ang pagpatay bilang isang katangian ng isang masamang lipunan (Deuteronomio 5:17; Isaias 1:21; Oseas 4:2; Mateo 5:21). Ang pagtukoy kung ang aborsyon ay pagpatay o hindi ay may kasamang dalawang pagsasaalang-alang: una, kung ang isang fetus sa utero ay talagang isang tao o hindi, at, pangalawa, kung ang isang fetus ay isang bata, kung ang aborsyon ay tama o hindi matatawag na pagpatay dahil ito ay legal. sa karamihan ng mga bansa. Kung ang pagpatay ay labag sa batas na pagpatay, ito ay susunod na ang isang legal na pagpatay ay hindi pagpatay.Ang isang dahilan kung bakit ipinagbabawal ang pagpatay sa maraming lugar ay dahil ito ay hindi etikal para sa isang tao na unilaterally na magpasya sa kapalaran ng isa pa. Sa ilalim ng Batas sa Lumang Tipan, ang isang mamamatay-tao ay hindi papatayin maliban kung maraming saksi: Walang taong papatayin sa patotoo ng isang saksi (Mga Bilang 35:30). Sa digmaan, hindi nagpapasya ang mga sundalo na pumatay para sa kanilang sariling layunin; sa halip, pumapatay sila para sa pambansang interes—kung lalaban sila para sa isang marangal na bansa, ang pambansang interes ay protektahan ang mga inosenteng sibilyan mula sa ilang banta. Iba ang aborsyon. Ang aborsyon ay pagpatay batay sa unilateral na paghuhusga at pagpili ng isang ina. Ang gayong walang dahilan na pagpatay sa walang pagtatanggol ay hindi etikal at dapat tukuyin ang aborsyon bilang pagpatay sa anumang lipunan—maliban kung ang fetus ay hindi tao. Kung ang fetus ay isang masa lamang ng impersonal na tissue o isang bagay na mas mababa sa tao, ang pagwawakas ng buhay nito ay hindi haharap sa parehong etikal na hamon at hindi maituturing na pagpatay.So, tao ba ang fetus? O iba pa ba ito? Sa biologically speaking, ang buhay ng tao ay nagsisimula sa paglilihi. Kapag ang itlog ng ina at ang tamud ng ama ay nagsama, sila ay nagsasama at lumikha ng isang bagong string ng DNA na personalized at ganap na kakaiba. Ang DNA ay naka-code na impormasyon, ang blueprint para sa paglaki at pag-unlad ng bagong tao. Wala nang genetic material na kailangang idagdag; ang zygote sa sinapupunan ay kasing tao ng ina sa sinapupunan nito. Ang pagkakaiba sa pagitan ng fetus at sinuman sa atin ay ang edad, lokasyon, at antas ng pag-asa. Kapag ang isang ina ay nagpalaglag sa proseso ng paglaki ng sanggol, sinisira niya ang isang natatanging buhay.

Malinaw na itinuturo ng Bibliya ang paglilihi bilang simula ng buhay ng tao. Sinabi ni Samson, Ako ay naging Nazareo sa Diyos mula sa sinapupunan ng aking ina (Mga Hukom 16:17). Tinukoy niya ang kanyang hindi pa isinisilang na sarili bilang naging kung ano ang plano ng Diyos sa kanya na maging isang Nazareo. Sinabi ni David, Inyong inanyuan ang aking mga panloob na bahagi; Pinagsama mo ako sa sinapupunan ng aking ina (Awit 139:13). Muli, nakikita natin na tinutukoy ni David ang kanyang sarili bilang isang tao sa sinapupunan. Pagkatapos, sinabi niya, Nakita ng iyong mga mata ang aking hindi pa nabubuong bagay; sa iyong aklat ay nasusulat, bawa't isa sa kanila, ang mga araw na inanyuan para sa akin, nang wala pa sa kanila (Awit 139:16). Sinasabi ni David na ang lahat ng kanyang mga araw ay binalak ng Diyos para sa kanya noong siya ay nasa sinapupunan pa. Muli, ang katibayan na ito ay tumutukoy sa katauhan na nagsisimula sa paglilihi, sa halip na sa sandali ng kapanganakan. Nakita natin na ang Diyos ay may katulad na plano para sa buhay ng pre-born Jeremiah: Bago kita inanyuan sa bahay-bata ay kilala kita, bago ka isinilang ay ibinukod kita; Hinirang kita bilang propeta sa mga bansa (Jeremias 1:5).Itinuturing ng Bibliya na ang fetus ay isang hindi pa isinisilang na bata, isang nakaplanong tao na binubuo ng Diyos mula sa sandali ng paglilihi. Dahil dito, hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng jurisprudence ng tao o kung gaano katanggap-tanggap sa lipunan o pulitika ang aborsyon. Nangunguna ang batas ng Diyos. Ang isang ina na nagpasyang ipalaglag ang kanyang anak ay unilateral na gumagawa ng desisyon na wakasan ang buhay ng isa pang tao—at iyon at palaging ang kahulugan ng pagpatay.

Top