Katanggap-tanggap ba ang paulit-ulit na manalangin para sa parehong bagay?

SagotSa Lucas 18:1-7, gumamit si Jesus ng isang talinghaga upang ilarawan ang kahalagahan ng pagpupursige sa pananalangin. Isinalaysay niya ang kuwento ng isang balo na lumapit sa isang hindi makatarungang hukom na naghahanap ng hustisya laban sa kanyang kalaban. Dahil sa kanyang pagpupursige sa pananalangin, ang hukom ay nagpaubaya. Ang punto ni Jesus ay kung ang isang hindi makatarungang hukom ay magbibigay ng kahilingan ng isang taong matiyaga sa paghiling ng hustisya, gaano pa kaya ang Diyos na nagmamahal sa atin—ang kanyang mga pinili (v. 7)—ang sasagutin ang ating panalangin kapag tayo ay patuloy na nananalangin? Ang talinghaga ay hindi nagtuturo, gaya ng maling akala, na kung tayo ay nananalangin para sa isang bagay nang paulit-ulit, obligado ang Diyos na ibigay ito sa atin. Sa halip, ipinangako ng Diyos na ipaghihiganti ang Kanyang sarili, ipagtanggol sila, ituwid ang kanilang mga mali, bibigyan sila ng katarungan, at iligtas sila mula sa kanilang mga kalaban. Ginagawa Niya ito dahil sa Kanyang katarungan, sa Kanyang kabanalan, at sa Kanyang pagkamuhi sa kasalanan; sa pagsagot sa panalangin, tinutupad Niya ang Kanyang mga pangako at ipinapakita ang Kanyang kapangyarihan.

Nagbigay si Jesus ng isa pang ilustrasyon ng panalangin sa Lucas 11:5-12. Katulad ng talinghaga ng di-makatarungang hukom, ang mensahe ni Jesus sa talatang ito ay na kung ang isang tao ay aabala sa kanyang sarili na tustusan ang isang nangangailangang kaibigan, ang Diyos ay maglalaan ng higit pa sa ating mga pangangailangan, dahil walang kahilingan ang nakakaabala sa Kanya. Dito muli, ang pangako ay hindi na matatanggap natin ang anumang hilingin natin kung patuloy lang tayong humihiling. Ang pangako ng Diyos sa Kanyang mga anak ay isang pangako na tugunan ang ating mga pangangailangan, hindi ang ating mga kagustuhan. At mas alam Niya ang ating mga pangangailangan kaysa sa atin. Ang parehong pangako ay inulit sa Mateo 7:7-11 at sa Lucas 11:13, kung saan ang mabuting kaloob ay higit na ipinaliwanag na ang Banal na Espiritu.Pareho sa mga talatang ito ay hinihikayat tayo na manalangin at patuloy na manalangin. Walang masama sa paulit-ulit na paghingi ng parehong bagay. Hangga't ang iyong ipinagdarasal ay nasa loob ng kalooban ng Diyos (Santiago 4:3; 1 Juan 5:14-15), patuloy na humingi hanggang sa pagbigyan ng Diyos ang iyong kahilingan o alisin ang pagnanais sa iyong puso. Minsan pinipilit tayo ng Diyos na maghintay ng sagot sa ating mga panalangin upang maturuan tayo ng pasensya at tiyaga. Minsan may hinihiling tayo kapag ang pagbigay nito ay wala pa sa oras ng Diyos para sa ating buhay. Minsan humihiling tayo ng isang bagay na hindi kalooban ng Diyos para sa atin, at sinabi Niya na hindi. Ang panalangin ay hindi lamang ang ating paglalahad ng mga kahilingan sa Diyos; ito ay paglalahad ng Diyos sa Kanyang kalooban sa ating mga puso. Patuloy na humingi, patuloy na kumatok, at patuloy na maghanap hanggang sa pagbigyan ng Diyos ang iyong kahilingan o makumbinsi ka na ang iyong kahilingan ay hindi Kanyang kalooban para sa iyo.Top