Kategorya: Hudaismo

Ano ang 400 taon ng katahimikan?

Ano ang 400 taon ng katahimikan? Ano ang nangyari sa panahon sa pagitan ng Luma at Bagong Tipan? Talaga bang tahimik ang Diyos sa loob ng 400 taon?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang 613 utos sa Batas ng Lumang Tipan?

Ano ang 613 utos sa Batas ng Lumang Tipan? Talaga bang may 613 utos sa Kautusang Mosaiko?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin na tinupad ni Jesus ang kautusan, ngunit hindi ito inalis?

Ano ang ibig sabihin na tinupad ni Jesus ang kautusan, ngunit hindi ito inalis? Ang mga tagasunod ba ni Jesus sa ngayon ay nasa ilalim ng awtoridad ng Kautusan, o malaya sa Kautusan?

Magbasa Nang Higit Pa

Sino ang mga Hudyo ng Ashkenazi?

Sino ang mga Hudyo ng Ashkenazi? Tunay bang mga Hudyo ang Ashkenazim? Ang mga Hudyo ng Ashkenazic ay etnikong Hudyo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahulugan ng Azazel / ang scapegoat?

Ano ang kahulugan ng Azazel / ang scapegoat? Bakit kasama ang isang scapegoat sa sistema ng pagsasakripisyo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang pag-aalsa ng Bar Kokhba?

Ano ang pag-aalsa ng Bar Kokhba? Sino si Simeon bar Kosba? Naging matagumpay ba ang pag-aalsa ng Bar Kokhba?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang bar mitzvah? Ano ang bat mitzvah?

Ano ang bar mitzvah? Ano ang bat mitzvah? Bakit ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang mga bar mitzvah at bat mitzvahs?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang kahalagahan ng bronze laver?

Ano ang kahalagahan ng bronze laver? Ano ang layunin ng tansong hugasan sa tabernakulo at templo?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Chabad Lubavitch?

Ano ang Chabad Lubavitch? Ano ang papel ni Chabad Lubavitch sa loob ng Orthodox Judaism?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang mga punong saserdote?

Ano ang mga punong saserdote? Ano ang tungkulin ng mga punong saserdote sa sistema ng paghahain?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Conservative Judaism?

Ano ang Conservative Judaism? Ano ang pinaniniwalaan ng mga Conservative Jews? Paano naiiba ang Conservative Judaism sa iba pang anyo ng Judaism?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng Bibliya kapag ito ay tumutukoy sa isang Anak na Babae ng Sion?

Ano ang ibig sabihin ng Bibliya kapag ito ay tumutukoy sa isang Anak na Babae ng Sion? Sino ang mga Anak na Babae ng Zion na binanggit sa Bibliya?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang Araw ng Pagbabayad-sala (Yom Kippur)?

Ano ang Araw ng Pagbabayad-sala (Yom Kippur)? Dapat bang ipagdiwang ng mga Kristiyano ang mga kapistahan at kapistahan ng mga Judio?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang araw ng Pentecostes?

Ano ang araw ng Pentecostes? Ano ang pista ng Pentecostes? Ano ang nangyari sa araw ng Pentecostes sa Aklat ng Mga Gawa?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang ibig sabihin ng Bibliya kapag ito ay tumutukoy sa Diaspora?

Ano ang ibig sabihin ng Bibliya kapag ito ay tumutukoy sa Diaspora? Ilang beses nang nakakalat ang mga Israelita sa mga bansa?

Magbasa Nang Higit Pa

Hiniwalayan ba ng Diyos ang Israel?

Hiniwalayan ba ng Diyos ang Israel? Yamang paulit-ulit na sinira ng Israel ang tipan nito sa Diyos, sa paggawa ng espirituwal na pangangalunya, hiniwalayan ba ng Diyos ang Israel?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang pagkakaiba ng Israel at Palestine?

Ano ang pagkakaiba ng Israel at Palestine? Pareho bang teritoryo ang lupain ng Israel at ang lupain ng Palestine?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang pagkakaiba ng mga pari at mga Levita?

Ano ang pagkakaiba ng mga pari at mga Levita? Totoo bang lahat ng pari ay dapat na mga Levita, ngunit hindi lahat ng mga Levita ay mga pari?

Magbasa Nang Higit Pa

Naniniwala ba ang mga Hudyo sa impiyerno?

Naniniwala ba ang mga Hudyo sa impiyerno? Ano ang itinuturo ng Judaismo tungkol sa pagkakaroon ng impiyerno? Itinuro ba ang impiyerno sa Lumang Tipan / Hebrew Bible?

Magbasa Nang Higit Pa

Ano ang nasa loob ng kaban ng tipan?

Ano ang nasa loob ng kaban ng tipan? Bakit tila sumasalungat ang 1 Hari 8:9 at Hebreo 9:4 hinggil sa kung anong mga bagay ang nasa loob ng kaban ng tipan?

Magbasa Nang Higit Pa
Top