Si Matthias ba o si Paul ang pinili ng Diyos na palitan si Judas bilang ika-12 apostol?

SagotDahil ipinagkanulo ni Hudas si Kristo at pagkatapos ay nagpakamatay, nagpasya ang 11 natitirang mga disipulo na palitan si Judas ng isang bagong ika-12 apostol (Mga Gawa 1:16-20). Ang mga kinakailangan ay ang lalaki ay dapat na kasama nila sa buong panahon ng ministeryo ni Jesus, at naging saksi ng muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit (Mga Gawa 1:21-22). Ang 11 disipulo ay nagmungkahi ng dalawang lalaki: si Jose na tinatawag na Barsabas (maaaring ang parehong tao kay Bernabe), at si Matias (Mga Gawa 1:23). Pagkatapos ay nanalangin ang 11 disipulo para sa patnubay ng Panginoon (Mga Gawa 1:24-25), at pagkatapos ay nagpalabunutan, at ang kapalaran ay nahulog kay Matthias (Mga Gawa 1:26).

Ngunit, ito ba ang pinili ng Panginoon? Iminumungkahi ng ilan na si Pablo, hindi si Matias, ang pinili ng Diyos para sa ika-12 apostol. Pinagtatalunan nila na sinabi ni Jesus sa mga apostol na hintayin ang pagdating ng Banal na Espiritu (Mga Gawa 1:8) at ang pagpapalabunutan ay hindi kung paano dapat gumawa ng desisyon ang mga disipulo. Itinuturo din nila na si Matthias ay hindi na muling binanggit sa Bagong Tipan, habang si Paul ay malinaw na naging napakaprominente sa unang simbahang Kristiyano. Kaya, tama ba sila na si Pablo, hindi si Matthias, ang pinili ng Diyos na maging kapalit ni Judas bilang ika-12 apostol?Ang Bagong Tipan ay wala kahit saan kinukunsinti o kinondena ang paraan ng paggawa ng desisyon ng mga apostol sa Mga Gawa 1. Ang pagpapalabunutan ay pinahihintulutan ng Bibliya na paraan ng paggawa ng desisyon (Kawikaan 16:33). At, habang si Matthias ay hindi na muling binanggit sa Bagong Tipan, ganoon din ang masasabi sa karamihan ng iba pang 11 apostol. Nakatala sa kasaysayan ng Simbahan na si Matias ay namatay bilang isang martir para kay Kristo, tulad ng ginawa ng lahat ng iba pang mga apostol, maliban kay Juan. Oo, tiyak na mas prominente si Pablo kaysa kay Matthias, ngunit mas prominente si Pablo kaysa alinman sa 12 apostol, maliban kay Pedro at Juan. Gayundin, hindi magiging kwalipikado si Pablo batay sa pamantayan ng mga apostol (Mga Gawa 1:21-22). Kaya, ang isang tiyak na kaso sa Bibliya ay hindi maaaring gawin para sa pagpili ng 11 apostol kay Matthias na hindi wasto.Isa pa, ang Diyos ay soberano. Kung hindi Kanyang soberanong kalooban para kay Matthias ang mapili, hindi sana mapili si Matthias. Maaaring ipangatuwiran na, bagama't ang soberanong kalooban ng Diyos (kung ano ang Kanyang itinakda) para kay Matthias na mapili, ito ay perpektong kalooban ng Diyos (kung ano ang Kanyang ninanais) para sa mga apostol na maghintay kay Pablo. Ngunit, ito ay magiging purong haka-haka, bilang, muli, ang Bibliya ay wala kahit saan hinahatulan si Matthias na napili para sa ika-12 apostol.

Kaya, anong pangalan ang isusulat sa ika-12 pundasyon sa makalangit na Jerusalem (Apocalipsis 21:14)? Hindi malinaw na sinasabi ng Bibliya, ngunit malamang na ito ay si Matthias. Gayunpaman, sa huli, kailangan nating maghintay para malaman.Top