Ano ang mga korte ng langit?

Ano ang mga korte ng langit? SagotAng salita hukuman ay may ilang gamit sa Ingles. Kabilang sa mga kahulugan ay isang lugar kung saan nilalaro ang isang tennis o basketball game; isang lugar kung saan inihaharap ang mga legal na kaso at isang hukom ang namumuno; at kapulungan ng mga opisyal at tagapayo ng isang monarko.

Sa Bagong Tipan, ang salita mga korte ay karaniwang ginagamit sa legal na kahulugan. Ang mga korte ay nasa sesyon at ang mga proconsul ay magagamit; hayaan silang magsumbong laban sa isa't isa (Mga Gawa 19:38). Ang termino ay hindi kailanman ginamit kasabay ng mga makalangit na hukuman.Sa Lumang Tipan, ang termino mga korte ay ginagamit halos eksklusibo upang tukuyin ang templo (o isang bahagi ng templo) kung saan iniluklok ang Diyos: Si Solomon na iyong anak ang siyang magtatayo ng aking bahay at ng aking mga looban, sapagkat siya ang aking pinili (1 Cronica 28:6). Sa Mga Awit ay makikita nating Pumasok sa kanyang mga pintuang-daan na may pasasalamat at sa kanyang mga looban na may papuri (Awit 100:4). Noong panahong isinulat ito, ang pagpasok sa mga korte ng Diyos ay tumutukoy sa paglalakad sa pisikal na templo. Kapag binabasa ng karamihan sa mga Kristiyano ang talatang ito ngayon, maaari nilang isipin ang pagpasok sa espirituwal na presensya ng Diyos at isipin na nangyayari ito sa mga korte ng langit, iyon ay, ang espirituwal na kaharian kung saan ang Diyos ay iniluklok.Gayunpaman, ang termino mga korte ng langit o ang hukuman ng langit ay hindi kailanman ginagamit sa Kasulatan.

Ang guro ng Prosperity theology na si Robert Henderson ay kamakailang nagdulot ng interes sa mga korte ng langit, gamit ang termino sa legal na kahulugan. Sinabi ni Henderson na matagal na niyang alam na maaari siyang manalangin sa Diyos bilang Ama at bilang kanyang Kaibigan; gayunpaman, nakaligtaan niya ang katotohanang maaari rin siyang umapela sa Diyos bilang Hukom. Ikinatuwiran ni Henderson na, habang ang mga hukom ng tao ay namamahala sa makalupang sistema ng hudisyal, kaya ang Diyos ang Hukom sa Hukuman ng Langit.Sa isang panayam kay Patricia King, ikinuwento ni Henderson kung paano siya nagdasal ng dalawang taon para sa kanyang anak na si Adam, na nakipaglaban sa depresyon, at walang gumagana. Sinubukan niya ang pagbubuklod at pagkalas, pagbubukas at pagsasara, bawat pormula na narinig ko, at lahat ng alam kong gawin, ngunit walang tagumpay. Pagkatapos ay narinig ni Henderson ang tinig ng Diyos na nagsabi sa kanya, Dalhin si Adan sa aking mga hukuman. Kaya iyon ang ginawa niya.

Nagsimula si Henderson sa pagsasabing, Panginoon, dinadala ko si Adan sa iyong mga korte. Pagkatapos ay nagsisi siya sa anumang bagay na inaakala niyang maaaring nagawa ni Adam na mali. Pagkatapos ay nagsisi siya para sa ilan sa kanyang sariling kasalanan na may kaugnayan kay Adan. Ang buong proseso ay tumagal ng halos 15 minuto. Makalipas ang isang linggo at kalahati, tumawag ang kanyang anak upang sabihin sa kanya na nakaranas siya ng isang kamangha-manghang tagumpay mula sa kanyang depresyon isang linggo at kalahati bago. Sinabi ni Henderson, bigla kong napagtanto na nagawa ko sa loob ng 15 minuto sa korte ng langit ang hindi ko nagawa sa dalawang taon sa larangan ng pagdarasal. Mula sa karanasang ito, napagpasyahan ni Henderson na ang labanan ay naipanalo na ni Kristo at kailangan lang nating makakuha ng legal na access sa tagumpay. Sa mga korte ng langit, inaalis natin ang anumang legal na isyu na ginagamit ng kaaway para pigilan ang Diyos na ibigay ang Kanyang ipinangako sa Kanyang mga anak.

Isinulat ni Henderson ang mga sumusunod na aklat, na higit na nagpapaunlad ng kanyang Courts of Heaven na tatak ng teolohiya ng kasaganaan:

Operating in the Courts of Heaven: Pagbibigay sa Diyos ng Legal na Karapatan para Tuparin ang Kanyang Pasyon (2016)
Pagbukas ng mga Destiny mula sa Mga Hukuman ng Langit: Pag-alis ng mga Sumpa na Nagpapaantala at Nagtatakwil sa Ating Kinabukasan (2016)
Pag-access sa Courts of Heaven: Paano Iposisyon ang Iyong Sarili para sa Pagtagumpay sa Panalangin (2017)
Mga Panalangin at Deklarasyon na Nagbubukas sa Korte ng Langit (2018)
Pagtanggap ng Pagpapagaling mula sa mga Hukuman ng Langit: Pag-alis ng mga Sagabal na Nagpapaantala o Nagtatanggi sa Iyong Paggaling (2018)
Pag-redeem sa Iyong Bloodline: Mga Pundasyon para sa Pagsira ng mga Generational Curses mula sa Courts of Heaven (2019)
Ang Ulap ng mga Saksi sa Hukuman ng Langit: Pakikipagtulungan sa Konseho ng Langit para sa Personal at Pagsulong ng Kaharian (2019)
Pag-isyu ng Banal na Kautusan sa Pagpigil mula sa Mga Hukuman ng Langit: Paghihigpit at Pagbawi sa mga Plano ng Kaaway (2019, co-authored kasama si Francis Miles)
Ama, Kaibigan, at Hukom: Tatlong Dimensyon ng Panalangin na Tumatanggap ng Mga Sagot mula sa Langit (2020)
Pagdarasal para sa Propetikong Destiny ng Estados Unidos at ang Panguluhan ni Donald J. Trump mula sa Mga Hukuman ng Langit (2020)

Si Robert Henderson ay nagdaos din ng kumperensya na tinatawag na Unlocking Wealth in the Courts of Heaven. Kaakibat nito ang kanyang aklat The Trading Floors of Heaven: Kung saan Ibinalik ang Nawalang mga Pagpapala at Natutupad ang Kaharian ng Kaharian (2018, co-authored kasama si Beverly Watkins). Ang aklat na ito ay naglalayong sabihin sa mga mambabasa kung paano matatanggap ang iyong pagpapala at mana sa Bagong Tipan sa pamamagitan ng pag-access sa kalakalan ng Kalbaryo sa pamamagitan ng Mga Hukuman ng Langit.

Ang teolohiya at pamamaraan ni Henderson ay may maraming problema.

Una, ipinapalagay ni Henderson na, dahil ang Diyos ay tinatawag na isang hukom, Siya ay dapat aktwal na mamuno sa isang sistema ng hukuman kahit na medyo katulad ng isang modernong sistema ng hudisyal. Tinatawag ng Banal na Kasulatan ang Diyos na Hukom, ngunit wala itong sinasabi tungkol sa isang legal na sistema na gumagana sa langit, lalo na ito ang susi para makuha ang gusto natin.

Pangalawa, umaasa si Henderson sa extra-biblical na paghahayag na sinasabi niyang natanggap niya. Nakapagtataka na ang Bagong Tipan ay hindi kailanman binanggit ang kritikal na impormasyong ito tungkol sa pag-access sa mga korte ng langit. Sa loob ng 2,000 taon ang mga Kristiyano ay nananalangin at nakikipagpunyagi sa pagdurusa at pag-uusig na, ayon kay Henderson, ay naiwasan sana kung alam lang nilang mag-aplay sa Diyos hindi bilang kanilang Ama o Kaibigan, kundi bilang Hukom, at iharap ang kanilang mga kaso sa ang makalangit na sistema ng hudisyal. Sa isang makalupang sistema ng hudisyal, ang mga kahilingan ay regular na tinatanggihan dahil ang nagsasakdal ay hindi naghain ng tamang papeles sa tamang paraan. Dapat ba tayong maniwala na ang makalangit na sistema ng hudisyal ay gumagana sa halos parehong paraan?

Pangatlo, ang konsepto ni Henderson tungkol sa mga makalangit na hukuman at kung paano natin magagamit ang mga ito ay matatag na nakaugat sa teolohiya ng kaunlaran. Ayon kay Henderson, ang kayamanan at kagalingan ay nariyan para sa pagkuha kung alam lamang natin kung paano maayos na mag-aplay para sa kanila. Ang kanyang teolohiya ay nakasalalay sa ideya na binigyan ng Diyos si Adan, ang unang tao, ng legal na awtoridad sa lupa. Nang magkasala si Adan, ang legal na awtoridad na iyon ay inilipat kay Satanas. Ngayon ang Diyos ay legal na pinagbawalan mula sa pagkilos sa lupa maliban kung ang mga tao ay bawiin ang awtoridad na iyon mula kay Satanas at ibigay ito sa Diyos. Maliwanag, ito ay nagagawa sa legal na setting ng isang tunay na makalangit na silid ng hukuman. Kaya ang subtitle ng orihinal na aklat ng courts of heaven: Gumagana sa mga Hukuman ng Langit: Pagbibigay sa Diyos ng Mga Legal na Karapatan upang Tuparin ang Kanyang Pasyon . Sa teolohiyang ito, nais ng Diyos na pagpalain tayo, ngunit maaaring mahadlangan Siya sa mga teknikal na legal na batayan.

Pang-apat, ang diskarte ni Henderson sa panalangin ay mekanismo. Sa paradigma ng korte ng langit, ang panalangin ay tungkol sa paggamit ng tamang pormula o, maaari nating sabihin, paghahain ng tamang papeles sa tamang hurisdiksyon. Walang pakiramdam ng iyong kalooban na gawin maliban na alam ng mga guro ng kaunlaran na ang kalooban ng Diyos ay pagpalain sila ng kalusugan at kayamanan. Kung hindi nila natatanggap ang mga ito nang sagana, dapat mayroong ilang teknikalidad na pumipigil dito. Marahil ay isang tiyak na pormula o pamamaraan ang magiging lansihin para dumaloy ang mga pagpapala. Ito ay, sa ugat, isang paganong konsepto.

Sa huling pagsusuri, nang turuan ni Jesus ang Kanyang mga disipulo na manalangin sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang modelong panalangin, wala tayong makita tungkol sa mga korte ng langit o anumang bagay tungkol sa kalusugan at kasaganaan. Nasusumpungan natin ang pagbibigay-diin sa pagdating ng Kaharian ng Diyos at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ang pokus ng panalangin ay sa paghahanay ng ating kalooban sa Diyos. Ang kalusugan at kasaganaan ay buod sa isang kahilingan para sa pang-araw-araw na tinapay, na sapat lamang upang matustusan ang mga pangangailangan sa araw-araw.

Top