Ano ang pinakamatibay na argumento sa Bibliya para sa pagka-Diyos ni Kristo?

SagotNa ang Bagong Tipan ay puno ng mga pagtukoy sa pagka-Diyos ni Kristo ay mahirap itanggi. Mula sa apat na kanonikal na Ebanghelyo sa pamamagitan ng aklat ng Mga Gawa at ang Pauline Epistles, si Jesus ay hindi lamang nakikita bilang Mesiyas (o Kristo) kundi ipinapantay din sa Diyos Mismo. Tinukoy ni apostol Pablo ang pagka-Diyos ni Kristo nang tinawag niya si Jesus na ating 'dakilang Diyos at Tagapagligtas' (Tito 2:13) at sinabi pa nga na si Jesus ay umiral sa 'anyong Diyos' bago ang Kanyang pagkakatawang-tao (Filipos 2:5-8). ). Sinabi ng Diyos Ama tungkol kay Hesus, 'Ang iyong trono, O Diyos, ay mananatili magpakailanman' (Hebreo 1:8). Si Hesus ay direktang tinutukoy bilang ang Manlilikha Mismo (Juan 1:3; Colosas 1:16-17). Ang ibang mga talata sa Bibliya ay nagtuturo sa pagka-Diyos ni Kristo (Apocalipsis 1:7; 2:8; 1 Mga Taga-Corinto 10:4; 1 Pedro 5:4).

Bagama't ang mga direktang pagsipi na ito ay sapat na upang patunayan na sinasabi ng Bibliya na si Jesus ay banal, ang isang mas di-tuwirang paraan ay maaaring mapatunayang mas makapangyarihan. Paulit-ulit na inilagay ni Jesus ang Kanyang sarili sa lugar ni Yahweh sa pamamagitan ng pag-ako sa mga banal na karapatan ng Ama. Madalas niyang ginagawa at sinasabi ang mga bagay na ang Diyos lamang ang may karapatang gawin at sabihin. Tinukoy din ni Jesus ang Kanyang sarili sa mga paraan na nagpapahiwatig ng Kanyang pagka-Diyos. Ang ilan sa mga pagkakataong ito ay nagbibigay sa atin ng pinakamatibay na patunay ng banal na pag-unawa sa sarili ni Jesus.Sa Marcos 14, si Hesus ay kinasuhan sa Kanyang paglilitis sa harap ng Punong Pari. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, 'Ikaw ba ang Cristo, ang Anak ng Pinagpala?' At sinabi ni Jesus, 'Ako nga, at makikita ninyo ang Anak ng Tao na nakaupo sa kanan ng Kapangyarihan, at dumarating na kasama ng mga alapaap ng langit (Marcos 14:61-62). Dito, tinutukoy ni Jesus ang aklat ng Daniel sa Lumang Tipan kung saan sinabi ng propetang si Daniel, Nakita ko sa mga pangitain sa gabi, at narito, kasama ng mga ulap sa langit ay may dumating na isang tulad ng isang anak ng tao, at siya ay naparoon sa Matanda sa mga Araw. at iniharap sa kanya. At sa kanya ay ibinigay ang kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian, upang ang lahat ng mga tao, bansa, at mga wika ay paglingkuran siya; ang kaniyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, na hindi lilipas, at ang kaniyang kaharian ay hindi magigiba' (Daniel 7:13-14).Sa pagtukoy na ito sa pangitain ni Daniel, ipinakikilala ni Jesus ang Kanyang sarili bilang Anak ng Tao, isang taong binigyan ng kapangyarihan, kaluwalhatian, at kaharian, upang ang lahat ng mga tao, bansa, at tao sa bawat wika ay makapaglingkod sa Kanya. Ang Anak ng Tao ay may kapangyarihang walang hanggan at hindi lilipas. Ang isa ay agad na nagtataka kung anong uri ng tao ang may kapangyarihan na walang hanggan. Anong uri ng tao ang bibigyan ng kaharian at paglingkuran Siya ng lahat ng tao? Ang Mataas na Saserdote, na agad na kinilala ang pag-angkin ni Jesus sa pagka-Diyos, ay pinunit ang kanyang damit at idineklara si Jesus na nagkasala ng kalapastanganan.

Ang paggamit ni Jesus ng titulong 'Anak ng Tao' ay may nakakagulat na malakas na halaga ng paghingi ng tawad. Ang isang nag-aalinlangan sa pagka-Diyos ni Kristo ay hindi madaling iwaksi ang partikular na pagtatalaga sa sarili ni Jesus. Na tinutukoy ni Kristo ang Kanyang sarili sa ganitong paraan ay nagtatamasa ng maraming patotoo, tulad ng matatagpuan sa lahat ng mga mapagkukunan ng Ebanghelyo. Ang pariralang 'Anak ng Tao' ay ginamit kay Jesus ng ilang beses lamang sa labas ng mismong mga Ebanghelyo (Mga Gawa 7:56; Pahayag 1:13; 14:14). Dahil sa kakaunting paggamit nito ng sinaunang apostolikong simbahan, malamang na ang titulong ito ay mababasa pabalik sa mga labi ni Jesus kung, sa katunayan, hindi Niya ginamit ang partikular na pagtatalaga sa sarili. Gayunpaman, kung napagtibay na talagang ginamit ni Jesus ang titulong ito ng Kanyang Sarili, magiging maliwanag na itinuring ni Jesus ang Kanyang sarili na may walang hanggang kapangyarihan at isang natatanging awtoridad na higit pa sa isang tao lamang.Kung minsan, ang mga aksyon ni Jesus ang nagpahayag ng Kanyang pagkakakilanlan. Ang pagpapagaling ni Jesus sa paralitiko sa Marcos 2 ay ginawa upang ipakita ang Kanyang awtoridad at kakayahang magpatawad ng mga kasalanan (Marcos 2:3-12). Sa isipan ng Kanyang mga Hudyo na tagapakinig, ang gayong mga kakayahan ay nakalaan para sa Diyos lamang. Si Jesus ay tumanggap din ng pagsamba ng ilang beses sa mga Ebanghelyo (Mateo 2:11; 28:9, 17; Lucas 24:52; Juan 9:38; 20:28). Kailanman ay hindi tinanggihan ni Hesus ang gayong pagsamba. Sa halip, itinuring Niya ang kanilang pagsamba bilang mahusay na inilagay. Sa ibang lugar, itinuro ni Jesus na ang Anak ng Tao sa huli ay hahatol sa sangkatauhan (Mateo 25:31-46) at itinuro na ang ating walang hanggang tadhana ay nakasalalay sa ating tugon sa Kanya (Marcos 8:34-38). Ang gayong pag-uugali ay higit pang indikasyon ng banal na pag-unawa sa sarili ni Jesus.

Sinabi rin ni Jesus na ang Kanyang nalalapit na pagkabuhay na mag-uli mula sa mga patay ay magpapatunay sa napakaespesyal na pag-aangkin na Kanyang ginawa para sa Kanyang sarili (Mateo 12:38-40). Matapos ipako sa krus at ilibing sa libingan ni Jose ng Arimatea, si Jesus, sa katunayan, ay bumangon mula sa mga patay, na itinatag ang Kanyang pag-angkin sa pagka-Diyos.

Napakalakas ng ebidensya para sa mahimalang pangyayaring ito. Maraming mga kontemporaryong mapagkukunan ang nag-uulat ng mga pagpapakita ni Jesus pagkatapos ng pagkapako sa mga indibidwal at grupo sa ilalim ng iba't ibang mga kalagayan (1 Corinto 15:3-7; Mateo 28:9; Lucas 24:36-43; Juan 20:26-30, 21:1- 14; Gawa 1:3-6). Marami sa mga saksing ito ang handang mamatay para sa paniniwalang ito, at ilan sa kanila ang namatay! Si Clement ng Roma at ang Judiong istoryador na si Josephus ay nagbibigay sa atin ng mga ulat noong unang siglo ng ilan sa kanilang pagkamatay bilang martir. Ang lahat ng mga teoryang ginamit upang ipaliwanag ang katibayan para sa muling pagkabuhay (tulad ng Hallucination Theory ) ay nabigo na ipaliwanag ang lahat ng kilalang data. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isang itinatag na katotohanan ng kasaysayan, at ito ang pinakamatibay na ebidensya para sa pagka-Diyos ni Jesus.

Top