Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin Niya sa mga tao, Pinagaling ka ng iyong pananampalataya?

Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin Niya sa mga tao, Pinagaling ka ng iyong pananampalataya? SagotAng unang naitala na pagkakataon na sinabi ni Jesus, Ang iyong pananampalataya ay nagpagaling sa iyo ay matatagpuan sa Mateo 9:22 (ESV) kung saan pinagaling ni Jesus ang babaeng inaagasan ng dugo. Isinalin ng KJV ang mga salita ni Jesus bilang pinagaling ka ng Iyong pananampalataya, at ang sabi ng NIV, Ang iyong pananampalataya ay nagpagaling sa iyo. Ang parehong pangyayari ay nakatala din sa Marcos 5:34, kung saan sinabi ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya; humayo ka sa kapayapaan, at gumaling ka sa iyong sakit (ESV).

Sinabi rin ni Jesus, Ang iyong pananampalataya ay nagpagaling sa iyo, sa sampung ketongin (Lucas 17:19) at isang bulag na pulubi (Lucas 18:42). Sa ibang pagkakataon, iniuugnay ni Jesus ang pananampalataya at pagpapagaling nang hindi gumagamit ng eksaktong mga salita, Pinagaling ka ng iyong pananampalataya, gaya ng sa Mateo 8:13 at 15:28.Ang pagpapagaling na naranasan ng mga taong ito ay ipinahayag, sa Griyego, sa pamamagitan ng isang anyo ng salita sozo , na ang ibig sabihin ay ingatan, iligtas, iligtas mula sa kamatayan, o panatilihing buhay. minsan, sozo ay tumutukoy sa espirituwal na kaligtasan, na nauugnay din sa pananampalataya ng isang tao. Halimbawa, nang hugasan ng nagsisisi na puta ang mga paa ni Jesus gamit ang kanyang mga luha, sinabi Niya sa kanya ang parehong bagay: Iniligtas ka ng iyong pananampalataya (Lucas 7:50; para sa iba pang mga halimbawa, tingnan sa Marcos 10:52 at Lucas 17:19). Nang magsalita si Jesus tungkol sa pananampalataya ng babaeng may pag-agos ng dugo sa Mateo 9, ang Kanyang pagpapagaling ay malamang na higit pa sa pisikal; ito ay isang espirituwal na pagpapagaling din, dahil sinabihan siyang humayo nang payapa (Marcos 5:34).Nang sabihin ni Jesus sa ilang mga tao, Ang iyong pananampalataya ay nagpagaling sa iyo, sinabi Niya na ang kanilang pananampalataya (ang kanilang pagtitiwala sa Kanya) ay naging paraan ng kanilang pagpapanumbalik. Ang kapangyarihan ni Kristo ang nagpagaling, ngunit ang Kanyang kapangyarihan ay ginamit kaugnay ng kanilang pananampalataya. Kung paanong ang pananampalataya ng ilan ay nagbigay-daan sa kanila na tumanggap ng kagalingan, kung minsan ang kagalingan ay napipigilan ng kawalan ng pananampalataya (tingnan sa Mateo 13:58). Sa parehong paraan, ang kaligtasan ay dumarating sa isang makasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang bawat taong naligtas ay dapat maniwala, ngunit ang kapangyarihan ni Kristo ang nagliligtas, hindi ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay instrumento lamang, hindi ang kapangyarihan mismo.

Sa madaling salita, ang halaga ng pananampalataya ng isang tao ay hindi nagmumula sa nagpapahayag nito kundi sa bagay kung saan ito nakasalalay (Marcos 10:52; 11:22). Sa huli, ang pagpapagaling ay hindi nakasalalay sa kalidad ng pananampalataya ng isang tao, ngunit sa Tagapagpagaling. Sa pamamagitan ni Kristo na ang babae sa Mateo 9 ay nakatanggap ng kapayapaan sa katawan gayundin ng espirituwal na kapayapaan.Dapat nating kilalanin na hindi basta-basta pinagaling ni Jesus ang lahat ng tao sa lahat ng oras. Halimbawa, sa eksena ng lalaking may kapansanan sa pool ng Bethesda kung saan maraming tao ang nagtipon upang pagalingin, pumili lamang si Jesus ng isang tao upang magpagaling (Juan 5:1–11), at ang kanya ay isang kawili-wiling kaso. Tinanong ni Jesus ang lalaki kung gusto niyang gumaling. Ang kanyang sagot ay puno ng pamahiin: walang sinumang magbuhat sa kanya sa pool, at hindi siya sapat na mabilis upang makapasok sa tubig sa tamang oras. Ang nalilito at nangangailangang lalaking ito ay pinagaling sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Wala siyang pananampalataya kay Hesus; ni hindi niya alam na si Jesus ang nagpagaling sa kanya hanggang sa kalaunan (Juan 5:12–13).

Isa pang halimbawa ng isang taong gumaling dati ang pananampalataya ay ang lalaking isinilang na bulag sa Juan 9. Hindi niya hiniling na gumaling, ngunit mula sa marami pang iba, pinili siyang gumaling—isa pang halimbawa ng biyaya ng Diyos. Sa kaso ng lalaking isinilang na bulag at sa kaso ng lalaking nasa pool, hinarap ni Jesus ang kanilang pisikal na mga problema nang hiwalay sa pagharap sa kanilang espirituwal na pangangailangan—ang lalaki sa Juan 9 nang maglaon ay lubos na nakilala kung sino si Jesus at ginamit pananampalataya sa Kanya (talata 38). Ang pagpapagaling ni Jesus sa mga lalaking ito ay hindi tungkol sa kanilang pananampalataya gaya ng tungkol sa Kanyang kalooban.

Ang lahat ng ninais ni Hesus na gumaling ay gumaling. Kung minsan ay pinagaling Niya ang mga nagpahayag ng kanilang pananampalataya sa Kanya, at nagbigay-diin Siya sa kalagayan ng kanilang puso: Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa ibang pagkakataon, sa Kanyang dakilang awa, pinagaling Niya ang mga walang pananampalataya at kalaunan ay inilapit Niya sila sa Kanyang sarili.

Top