Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paninindigan?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa paninindigan? SagotAng pagiging mapamilit ay ang pagpapakita ng matapang na pagtitiwala sa pananalita o pag-uugali. Ang pagiging mapanindigan, kapag dinadala sa sukdulan, ay maaaring mauwi sa pagiging pushiness o brashness; gayunpaman, ang pagiging mapanindigan ay maaari ding maging isang positibong katangian na hinihiling natin sa Diyos na ibigay sa atin. Kailangan nating lahat na maging mapamilit sa ilang paraan.

Sa Efeso 6:20, hiniling ni Pablo sa kanyang mga kaibigan na manalangin na ako ay makapagsalita nang buong tapang gaya ng nararapat kong sabihin. Bilang isang bilanggo sa tanikala, ang likas na katapangan at katapangan ni Paul ay sumingaw. Mahirap magsalita nang may paninindigan kapag nasusumpungan natin ang ating mga sarili sa mapagpakumbabang sitwasyon. Kaya't umasa si Paul sa panalangin at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang magsalita nang may kumpiyansa sa mga nakapaligid sa kanya, kahit na ang kanyang likas na hilig ay umatras sa katahimikan. Ang mga taong nakakasalamuha niya araw-araw ay maaaring mga guwardiya, kulungan, katulong, at mausisa na mga manonood. Marami sa mga iyon ang may kapangyarihan na gawing mas mahirap ang kanyang sitwasyon, kaya humingi siya ng panalangin na baka hindi siya magbigay daan sa takot at pananakot.Matapos ipaalala sa mga Kristiyano ang dakilang pangako na ibinigay sa atin ng Diyos kay Kristo, sinabi ni Pablo, Kaya nga, dahil mayroon tayong gayong pag-asa, tayo ay lubhang matapang. Hindi tayo tulad ni Moises, na naglalagay ng lambong sa kanyang mukha (2 Mga Taga-Corinto 3:12–13). Ang pagpaparangal sa Diyos ay nagmumula sa kaalaman na ang mensaheng ibinigay sa atin ay may pinakamataas na halaga sa mga nakikinig. Ito ay higit na ipinaliwanag sa mga talata 16–18: Sa tuwing ang sinuman ay bumaling sa Panginoon, ang lambong ay aalisin. Ngayon ang Panginoon ay ang Espiritu, at kung saan naroroon ang Espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan. At tayong lahat, na walang talukbong na mga mukha ay nagmumuni-muni sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababagong anyo sa kanyang larawan na may patuloy na lumalagong kaluwalhatian, na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu. Ang ating matapang na pagtitiwala ay ibinibigay ng Panginoon at nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na ipahayag ang Kanyang katotohanan.Gayunpaman, maaari tayong maging mapamilit sa mga maling paraan para sa mga maling dahilan. Sa ating kasalukuyang kultura, ang lahat ay abala sa paggigiit ng kanyang mga indibidwal na karapatan na gawin ito o iyon o hindi masaktan. Ang mga tao ay matapang sa pagdedeklara ng kanilang mga opinyon tungkol sa bawat maliit na bagay, at ang pagiging mapanindigan na iyon ay maaaring maging labis na pasulong o maging militante, lalo na kapag isinama sa pagwawalang-bahala sa iba. Ang social media ay nagbibigay ng isang platform kung saan ang hindi paninindigan ay maaaring magmukhang matapang at mapamilit, ngunit kadalasan ay hindi ito para sa mga tamang dahilan. Ang pambubulabog, pananakot, at pangungulit sa Internet ay hindi mga pagpapakita ng malusog na paninindigan ngunit ng makasariling abala.

Ang pagiging mapamilit ay mabuti kapag ito ay ginagamit upang itama ang isang mali. Ang sabi sa Kawikaan 24:11, Iligtas mo ang mga dinadala sa kamatayan. Nangangailangan ito ng paninindigan upang iligtas ang isang tao. Sinasabi sa Santiago 5:20 na ang sinumang tumalikod sa isang makasalanan mula sa kanyang mga lakad ay nagligtas sa kanya mula sa kamatayan. Madalas tayong umuurong mula sa matapang na pagharap sa isang tao tungkol sa hindi nagsisisi na kasalanan, ngunit ang isang taong mapanindigan ay ipagsapalaran ang kanyang katanyagan upang masabi kung ano ang kailangang sabihin para sa ikabubuti ng ibang tao. Maari rin nating gamitin nang wasto ang pagiging mapanindigan sa tamang mga kawalang-katarungan sa ating sariling buhay. Ang pagiging mapanindigan ay hihingi ng isang karapat-dapat na pagtaas, magalang na ipakita ang isang superbisor kung saan ang isang time sheet ay mali, at magbigay ng lakas ng loob upang matugunan ang mga espirituwal na isyu sa mga pinuno ng simbahan. Maaari nating hatulan ang pagiging angkop ng ating pagiging mapanindigan sa pamamagitan ng pagtatanong sa ating sarili, Kung si Jesus ay nakatayo rito, gagawin ko pa ba o sasabihin ito?Ang makadiyos na paninindigan ay ang pagpapahayag kung ano ang kailangang sabihin o paggawa ng dapat gawin para sa kapakinabangan ng ibang tao. Ito ay hindi lamang pagpapalabas ng mga hinaing o pagrereklamo sa isang madla. Hindi ito humihingi ng mga karapatan o galit na sinasabi sa isang tao. Ito ay udyok ng agape na pag-ibig, hindi ng pagkamakasarili o pagnanais na mangibabaw sa iba. Nang manalangin si Paul para sa paninindigan, ito ay para sa layunin ng pagpapalaganap ng ebanghelyo, hindi pagsasabi sa mga bantay o pagsigaw sa kanyang mga kalaban. Hindi siya nanalangin para sa paninindigan upang hingin ang kanyang mga karapatan o ang kanyang kalayaan; siya ay abala sa mga kapakanan ni Kristo (Filipos 2:21). Ang mensahe ng Diyos ang nais niyang igiit, hindi ang kanyang sarili. Kapag iyon ang ating layunin, ang pagiging mapamilit ay isang regalo mula sa Diyos.

Top