Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa astrolohiya at zodiac?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa astrolohiya at zodiac? Ang astrolohiya ba ay isang bagay na dapat pag-aralan ng isang Kristiyano? SagotMaraming sinasabi ang Bibliya tungkol sa mga bituin. Ang pinaka-basic sa ating pag-unawa sa mga bituin ay nilikha sila ng Diyos. Ipinakikita nila ang Kanyang kapangyarihan at kamahalan. Ang langit ay gawa ng Diyos (Awit 8:3; 19:1). Binibilang at pinangalanan Niya ang lahat ng bituin (Awit 147:4).
Itinuturo din ng Bibliya na inayos ng Diyos ang mga bituin sa mga makikilalang grupo na tinatawag nating mga konstelasyon. Binanggit ng Bibliya ang tatlo sa mga ito: Orion, ang Oso (Ursa Major), at ang baluktot na ahas (malamang na si Draco) sa Job 9:9; 26:13; 38:31-32; at Amos 5:8. Ang parehong mga sipi ay tumutukoy din sa pangkat ng bituin na Pleiades (ang Pitong Bituin). Ang Diyos ang Siyang nagtataglay ng mga gapos ng mga konstelasyong ito; Siya ang Isa na naglabas sa kanila, bawat isa sa kanyang kapanahunan. Sa Job 38:32, itinuturo din ng Diyos ang Mazzaroth, karaniwang isinasalin na mga konstelasyon. Ito ay inaakala ng marami na isang sanggunian sa labindalawang konstelasyon ng zodiac.

Ang mga konstelasyon ay sinusubaybayan at pinag-aralan para sa millennia. Alam ng mga Ehipsiyo at Griyego ang zodiac at ginamit ito upang sukatin ang simula ng tagsibol mga siglo bago si Kristo. Marami nang naisulat tungkol sa kahulugan ng mga konstelasyon ng zodiacal, kabilang ang mga teorya na binubuo ang mga ito ng sinaunang pagpapakita ng plano ng pagtubos ng Diyos. Halimbawa, ang konstelasyon na Leo ay makikita bilang isang makalangit na paglalarawan ng Leon ng Tribo ng Juda (Apocalipsis 5:5), at ang Virgo ay maaaring isang paalala ng birhen na nanganak kay Kristo. Gayunpaman, ang Bibliya ay hindi nagpapahiwatig ng anumang nakatagong kahulugan para sa mga ito o sa iba pang mga konstelasyon.Sinasabi ng Bibliya na ang mga bituin, kasama ang araw at buwan, ay ibinigay para sa mga tanda at mga panahon (Genesis 1:14); ibig sabihin, sila ay sinadya upang markahan ang oras para sa amin. Ang mga ito ay mga palatandaan din sa kahulugan ng mga tagapagpahiwatig ng pag-navigate, at sa buong kasaysayan ay ginamit ng mga tao ang mga bituin upang maitala ang kanilang mga kurso sa buong mundo.Ginamit ng Diyos ang mga bituin bilang isang paglalarawan ng Kanyang pangako na bigyan si Abraham ng hindi mabilang na binhi (Genesis 15:5). Kaya, sa tuwing tumingala si Abraham sa kalangitan sa gabi, naaalala niya ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Ang huling paghatol sa lupa ay sasamahan ng mga pangyayari sa astronomiya na may kaugnayan sa mga bituin (Isaias 13:9-10; Joel 3:15; Mateo 24:29).

Ang astrolohiya ay ang interpretasyon ng isang ipinapalagay na impluwensya ng mga bituin (at mga planeta) sa kapalaran ng tao. Ayon sa astrolohiya, ang tanda na ipinanganak ka sa ilalim ng Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, o Capricorn, ay nakakaapekto sa iyong kapalaran. Ito ay isang maling paniniwala. Ang mga maharlikang astrologo ng hukuman ng Babilonia ay pinahiya ng propeta ng Diyos na si Daniel (Daniel 1:20) at walang kapangyarihang ipaliwanag ang panaginip ng hari (Daniel 2:27). Tinukoy ng Diyos ang mga astrologo bilang kabilang sa mga susunugin bilang pinaggapasan sa paghatol ng Diyos (Isaias 47:13-14). Ang astrolohiya bilang isang anyo ng panghuhula ay tahasang ipinagbabawal sa Kasulatan (Deuteronomio 18:10-14). Ipinagbawal ng Diyos ang mga anak ni Israel na sumamba o maglingkod sa hukbo ng langit (Deuteronomio 4:19). Ilang beses sa kanilang kasaysayan, gayunpaman, ang Israel ay nahulog sa mismong kasalanan (2 Hari 17:16 ay isang halimbawa). Ang kanilang pagsamba sa mga bituin ay naghahatid ng paghatol ng Diyos sa bawat pagkakataon.

Ang mga bituin ay dapat gumising sa pagtataka sa kapangyarihan, karunungan, at kawalang-hanggan ng Diyos. Dapat nating gamitin ang mga bituin upang subaybayan ang oras at lugar at ipaalala sa atin ang likas na katangian ng Diyos na matapat at tumutupad sa tipan. Sa lahat ng pagkakataon, kinikilala natin ang Lumikha ng langit. Ang ating karunungan ay mula sa Diyos, hindi sa mga bituin (Santiago 1:5). Ang Salita ng Diyos, ang Bibliya, ang ating gabay sa buhay (Awit 119:105).

Top