Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagiging mahirap?

SagotMaraming sinasabi ang Bibliya tungkol sa pagiging mahirap, at marami tayong halimbawa ng mga mahihirap na tao sa Kasulatan. Dahil ang materyal na kayamanan ay hindi isang tiyak na indikasyon ng pagpapala ng Diyos, ang pagiging mahirap ay hindi palaging isang tanda ng hindi pagsang-ayon ng Diyos. Sa katunayan, posibleng maging mahirap sa materyal na mga bagay ngunit mayaman sa espirituwal na mga bagay (tingnan ang Apocalipsis 2:9).

Siyempre, kung minsan ang pagiging mahirap ay resulta ng maling pagpili. Nagbabala ang Bibliya na ang katamaran ay hahantong sa pagiging dukha: Kaunting tulog, kaunting idlip, / kaunting paghahalukipkip ng mga kamay upang magpahinga—/ at ang kahirapan ay darating sa iyo na parang magnanakaw / at kakapusan na parang armado (Kawikaan 24: 33–34; cf. 6:11). Ang pagsunod sa mabangis na panaginip ay hahantong din sa kahirapan: Ang mga humahabol sa mga pantasya ay mapupuno ng kahirapan (Kawikaan 28:19), gayundin ang hindi pagsunod sa matalinong payo: Ang kahirapan at kahihiyan ay dumarating sa taong hindi pinapansin ang turo (Kawikaan 13:18, ESV) ).Sa ibang lugar, inilalarawan ng Bibliya na ang mga mahihirap ay pinagpala, at marami sa mga mayayaman ang nakikita sa negatibong pananaw. Si Jesus Mismo ay dukha, walang tahanan o lugar na matutuluyan (Mateo 8:20). Ang mga disipulo at karamihan sa mga tagasunod ni Jesus ay mahirap, kahit man lamang sa makamundong termino, ngunit mayaman sa espirituwal na kayamanan. Iniwan pa nga ng mga disipulo ang lahat ng mayroon sila upang sumunod sa Kanya, ibinigay ang lahat ng kanilang pag-aari, inilagay ang kanilang buong pagtitiwala sa Kanya upang ibigay ang kanilang kailangan. Sinabi ni Hesus na ang mga dukha ay laging makakasama natin (Mateo 26:11). Walang kahihiyan sa pagiging mahirap. Ang ating saloobin ay dapat na gaya ng sumulat sa Mga Kawikaan na nagsabi, Huwag mo akong bigyan ng kahirapan o kayamanan, kundi bigyan mo lamang ako ng aking pang-araw-araw na pagkain (Mga Kawikaan 30:8).Ang mayayaman ay karaniwang inilalarawan ng negatibo sa Bibliya. Ang kayamanan mismo ay nakikita bilang isang hadlang sa mga nagnanais na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ipinahayag ni Jesus, Kay hirap para sa mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos! (Marcos 10:23), at inulit Niya ang pahayag na ito sa kasunod na talata. Bakit Siya gumawa ng isang nakakagulat na pahayag? Dahil ang mayayaman ay higit na nagtitiwala sa kanilang kayamanan kaysa sa Diyos. Ang kayamanan ay may posibilidad na humila sa atin palayo sa Diyos.

Ang kuwento ng taong mayaman at ni Lazarus (Lucas 16:19–31) ay nagpapakita ng pansamantalang katangian ng kayamanan. Ang mayamang tao ay nagtamasa ng malaking karangyaan sa buhay ngunit nagpalipas ng walang hanggan sa impiyerno dahil sa kanyang kasakiman at kasakiman. Si Lazarus ay dumanas ng kahihiyan ng matinding kahirapan ngunit naaliw sa langit magpakailanman. Si Jesus Mismo ay umalis sa Kanyang trono sa langit upang kumuha ng mababang anyo ng isang mahirap na tao. Sinabi ni Pablo tungkol sa Kanya, Sapagka't nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon ma'y naging mahirap dahil sa inyo, upang kayo'y yumaman sa pamamagitan ng kaniyang kahirapan (2 Corinto 8:9).Sa isang punto, bilang mga Kristiyano dapat nating tanungin ang ating sarili: Ano ba talaga ang ginagawa natin dito sa pansamantalang lugar na ito? Nasaan ang ating puso (Lucas 12:34)? Tinatanggihan ba natin ang ating sarili? Talaga bang nagbibigay tayo ng sakripisyo tulad ng ginawa ng mahirap na balo (Lucas 21:1–4)? Ang pagsunod kay Hesus ay pagpasan ng ating krus (Lucas 9:23). Nangangahulugan ito na literal na ibigay ang ating kabuuang buhay sa Kanya, na walang hadlang sa mga bagay ng mundong ito. Sa talinghaga ng manghahasik, ang kayamanan ay parang mga tinik: Ang mga alalahanin sa buhay na ito at ang daya ng kayamanan ay sumasakal [sa Salita], na ginagawa itong hindi mabunga (Mateo 13:22).

Ang mga tinik na iyon, ang mga alalahanin sa buhay na ito at ang panlilinlang ng kayamanan, ang hindi gaanong banayad na mga kasangkapan ni Satanas, ang humihikayat sa atin palayo sa Diyos at sa Kanyang Salita. Ang Bibliya ay nagpinta para sa atin ng isang kaibahan sa pagitan ng mga mahirap ngunit mayaman kay Kristo at ng mga mayaman ngunit walang Diyos.

Top