Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkakaroon ng demonyo?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pag-aari ng demonyo / pag-aari ng demonyo? SagotAng Bibliya ay nagbibigay ng ilang halimbawa ng mga taong inaalihan o naimpluwensiyahan ng mga demonyo. Mula sa mga halimbawang ito ay makakakita tayo ng ilang sintomas ng impluwensya ng demonyo at makakuha ng pananaw kung paano sinasapian ng demonyo ang isang tao. Narito ang ilan sa mga talata sa Bibliya: Mateo 9:32-33; 12:22; 17:18; Marcos 5:1-20; 7:26-30; Lucas 4:33-36; Lucas 22:3; Gawa 16:16-18 . Sa ilan sa mga talatang ito, ang pag-aari ng demonyo ay nagdudulot ng mga pisikal na karamdaman tulad ng kawalan ng kakayahang magsalita, mga sintomas ng epileptik, pagkabulag, atbp. Sa ibang mga kaso, nagiging sanhi ito ng indibidwal na gumawa ng masama, si Hudas ang pangunahing halimbawa. Sa Gawa 16:16-18, lumilitaw na binibigyan ng espiritu ang isang aliping babae ng kakayahang malaman ang mga bagay na hindi niya natutuhan. Ang taong inaalihan ng demonyo ng mga Gadaranes, na sinapian ng maraming demonyo ( Legion ), ay may higit sa tao na lakas at namuhay na hubad sa gitna ng mga lapida. Si Haring Saul, pagkatapos na maghimagsik laban sa Panginoon, ay nabagabag ng isang masamang espiritu (1 Samuel 16:14-15; 18:10-11; 19:9-10) na may maliwanag na epekto ng isang nalulumbay na kalooban at isang pagtaas ng pagnanais na pumatay David.

Kaya, mayroong malawak na pagkakaiba-iba ng mga posibleng sintomas ng pagkakaroon ng demonyo, tulad ng pisikal na kapansanan na hindi maiuugnay sa isang aktwal na problema sa pisyolohikal, pagbabago ng personalidad tulad ng depresyon o pagsalakay, supernatural na lakas, kawalang-hiningan, antisosyal na pag-uugali, at marahil ang kakayahan. upang magbahagi ng impormasyon na walang natural na paraan ng pag-alam. Mahalagang tandaan na halos lahat, kung hindi man lahat, ng mga katangiang ito ay maaaring may iba pang mga paliwanag, kaya mahalagang huwag lagyan ng label ang bawat taong nalulumbay o epileptik na indibidwal bilang inaalihan ng demonyo. Sa kabilang banda, malamang na hindi masyadong sineseryoso ng mga kulturang Kanluranin ang paglahok ni satanas sa buhay ng mga tao.Bilang karagdagan sa mga pisikal o emosyonal na pagkakaibang ito, maaari ding tingnan ng isa ang mga espirituwal na katangian na nagpapakita ng impluwensya ng demonyo. Maaaring kabilang dito ang pagtanggi na magpatawad (2 Corinto 2:10-11) at ang paniniwala at pagpapalaganap ng maling doktrina, lalo na tungkol kay Jesucristo at sa Kanyang gawaing pagbabayad-sala (2 Corinto 11:3-4, 13-15; 1 Timoteo 4). :1-5; 1 Juan 4:1-3).Tungkol sa pagkakasangkot ng mga demonyo sa buhay ng mga Kristiyano, si apostol Pedro ay isang paglalarawan ng katotohanan na ang isang mananampalataya ay maaaring maimpluwensyahan ng diyablo (Mateo 16:23). Ang ilan ay tumutukoy sa mga Kristiyano na nasa ilalim ng malakas na impluwensya ng demonyo bilang inaalihan ng demonyo, ngunit walang halimbawa sa Kasulatan ng isang mananampalataya kay Kristo na inaalihan ng demonyo. Karamihan sa mga teologo ay naniniwala na ang isang Kristiyano ay hindi maaaring angkinin dahil nasa kanya ang Banal na Espiritu na nananahan sa loob (2 Corinto 1:22; 5:5; 1 Corinto 6:19), at ang Espiritu ng Diyos ay hindi makakasama sa isang demonyo.

Hindi eksaktong sinasabi sa amin kung paano binubuksan ng isang tao ang kanyang sarili para sa pag-aari. Kung ang kaso ni Judas ay kinatawan, binuksan niya ang kanyang puso sa kasamaan—sa kanyang kaso sa pamamagitan ng kanyang kasakiman (Juan 12:6). Kaya't maaaring posible na kung hahayaan ng isang tao ang kanyang puso na mamuno ng ilang nakagawiang kasalanan, ito ay nagiging isang paanyaya para sa isang demonyo na pumasok. Mula sa mga karanasan ng mga misyonero, ang pagkakaroon ng demonyo ay tila may kaugnayan din sa pagsamba sa mga paganong diyus-diyosan at ang pagkakaroon ng mga materyal na okulto. Paulit-ulit na iniuugnay ng Kasulatan ang pagsamba sa diyus-diyosan sa aktuwal na pagsamba sa mga demonyo (Levitico 17:7; Deuteronomio 32:17; Awit 106:37; 1 Corinto 10:20), kaya hindi dapat kataka-taka na ang pagkakasangkot sa idolatriya ay maaaring humantong sa pag-aari ng demonyo.Batay sa mga talata sa itaas ng banal na kasulatan at ilan sa mga karanasan ng mga misyonero, mahihinuha natin na maraming tao ang nagbubukas ng kanilang buhay sa pagkakasangkot ng demonyo sa pamamagitan ng pagyakap sa ilang kasalanan o sa pamamagitan ng pagsali sa kultura (sadya man o hindi). Maaaring kabilang sa mga halimbawa ang imoralidad, pag-abuso sa droga/alkohol na nagbabago sa estado ng kamalayan, pagrerebelde, kapaitan, at transendental na pagmumuni-muni.

May karagdagang konsiderasyon. Walang magagawa si Satanas at ang kanyang masamang hukbo na hindi pinapayagan ng Panginoon na gawin nila (Job 1-2). Dahil dito, si Satanas, sa pag-aakalang naisasakatuparan niya ang kaniyang sariling mga layunin, ay aktuwal na naisasakatuparan ang mabubuting layunin ng Diyos, gaya ng kaso ng pagtataksil kay Hudas. Ang ilang mga tao ay nagkakaroon ng hindi malusog na pagkahumaling sa okulto at demonyong aktibidad. Ito ay hindi matalino at hindi ayon sa Bibliya. Kung hahabulin natin ang Diyos, kung binibihisan natin ang ating sarili ng Kanyang baluti at umaasa sa Kanyang lakas (Efeso 6:10-18), wala tayong dapat katakutan sa mga masasama, sapagkat ang Diyos ang namamahala sa lahat!

Top