Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa ebanghelisasyon ng mga bata?

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa ebanghelisasyon ng mga bata? SagotAng hangarin ni Jesus ay ang pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan ay ipangaral sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa (Lucas 24:47). Ang larangan ng misyon ay lahat ng mga bansa. Walang mga paghihigpit sa heograpiya sa ebanghelyo, walang mga paghihigpit sa kultura, at walang mga paghihigpit sa edad. Ang bawat isa ay kailangang magsisi at mapatawad, kabilang ang mga anak ng lahat ng bansa. Ang mga bata, samakatuwid, ay dapat na mag-ebanghelyo, at maraming Kristiyanong organisasyon tulad ng AWANA International at Child Evangelism Fellowship na nagsisikap na maabot ang layuning iyon.

Sinasabi ng Bibliya na ang mga bata ay pagpapala mula sa Diyos (Awit 127:3). Sila ay nangangailangan ng pagtuturo (Kawikaan 8:32–33) at lubos na natututo. Si Timothy ay isang estudyante ng Salita sa murang edad. Alam niya ang Banal na Kasulatan mula sa pagkabata (2 Timoteo 3:15), na tinuruan ng kanyang maka-Diyos na ina at lola (2 Timoteo 1:5).Ganap na kayang purihin ng mga bata ang Diyos. Sa pagdiriwang ng maringal na pangalan ng Panginoon, ang salmista ay umaawit, Sa pamamagitan ng papuri ng mga bata at mga sanggol ay nagtatag ka ng kuta laban sa iyong mga kaaway (Awit 8:2). Ang papuri ay hindi isang bagay na dapat hintayin ng mga bata hanggang sa kanilang pagtanda—ito ang kanilang masayang gawain ngayon . Pagdating ni Jesus sa templo, ang mga punong saserdote ay malayo at mapanlait, ngunit hindi ang mga bata. Ang mga bata ay sumisigaw sa looban ng templo, ‘Hosanna sa Anak ni David’ (Mateo 21:15).Ang isa sa pinakamagandang talata sa pag-eebanghelyo ng mga bata ay ang Marcos 10:13–16: Dinadala ng mga tao ang maliliit na bata kay Jesus para ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila, ngunit sinaway sila ng mga disipulo. Nang makita ito ni Jesus, nagalit siya. Sinabi niya sa kanila, ‘Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata, at huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay para sa mga tulad nila. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang hindi tatanggap ng kaharian ng Diyos na gaya ng isang maliit na bata ay hinding-hindi makakapasok doon.’ At kinalong niya ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Inaanyayahan ni Jesus ang mga bata na lumapit sa Kanya para sa Kanyang pagpapala. Sa katunayan, ang mga naglalagay ng mga hadlang sa landas ng isang bata na lumalapit kay Kristo ay nagpapagalit sa Panginoon.

Ginamit ni Jesus ang pagkakataon ng pagpapala sa mga bata upang ituro ang pangangailangan ng pananampalataya. Ang kaharian ay dapat tanggapin tulad ng isang maliit na bata (Marcos 10:15). Ang mga bata ay hindi nagsusumikap kumita ang kaharian ng Diyos ngunit magtiwala Siya para ibigay ito sa kanila. Simple lang ang pananampalataya nila. Ipinahayag ni Hesus na ang sinumang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos tulad ng isang bata, na may simpleng pagtitiwala at pagtitiwala sa Diyos, ay hindi makapasok. Tanging ang may mala-bata na pagtitiwala sa Diyos ang maliligtas.Sa ibang lugar, itinuon ni Jesus ang ating pansin sa isang bata upang ilarawan ang tunay na kababaang-loob at ang kaugnayang nais ng Diyos sa ating lahat. Ang mga disipulo ay nagtanong sa Panginoon tungkol sa kung sino ang magiging pinakadakila sa langit. Bilang tugon, tinawag Niya ang isang maliit na bata, at inilagay ang bata sa gitna nila. At sinabi niya: ‘Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang magbago kayo at maging katulad ng maliliit na bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Samakatuwid, ang sinumang kumuha ng mababang posisyon ng batang ito ay ang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sinumang tumatanggap sa isang tulad ng bata sa aking pangalan ay tinatanggap ako’ (Mateo 18:2–5).

Sa susunod na talata, mariing itinaguyod ni Jesus ang pangangalaga sa mga bata: Kung ang sinuman ay maging sanhi ng pagkatisod ng isa sa maliliit na ito—sa mga naniniwala sa akin, ay mabuti pa sa kanila na bitinan ng malaking gilingang bato ang kanilang leeg at nalunod sa kailaliman ng dagat (Mateo 18:6). Tinukoy ni Jesus na ang mga batang ito ay kabilang sa mga naniniwala sa akin. Ito ay malinaw na nagpapahiwatig na ang mga bata ay maaaring maniwala kay Jesus! Kung kaya nilang maniwala kay Hesus, dapat natin silang i-ebanghelyo.

Hindi rin natin dapat maging sanhi ng pagkatisod ng isang anak na naniniwala. Dahilan sa pagkatisod ( scandalidzo sa Griyego) ay nangangahulugang mahuli, madapa o mang-akit sa kasalanan. Paano nagiging sanhi ng pagkatisod ng mga naniniwalang bata? Malamang kapag tinanggihan o binabalewala natin sila—ito ang kabaligtaran ng pagtanggap sa kanila (Mateo 18:5)—o kapag inakay natin sila sa kasalanan.

Ang Efeso ay isang liham na para sa mga banal na tao ng Diyos sa Efeso, ang mga tapat kay Kristo Hesus (Efeso 1:1). Inilarawan sila ni Pablo bilang may pagtubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo at kapatawaran ng mga kasalanan (Efeso 1:7). Samakatuwid, ang mga orihinal na tumanggap ng sulat na ito ay mga mananampalataya kay Kristo. Sa pagtatapos ng sulat, si Pablo ay nagsalita sa iba't ibang grupo ng mga mananampalataya at tinuruan sila kung paano sila makakalakad sa paraang karapat-dapat sa kanilang tungkulin. mga bata ( teknon sa Griyego) ay inutusang sumunod (sa Panginoon) sa kanilang mga magulang (Efeso 6:1). Ang katotohanan na binanggit ni Pablo ang mga bata ay nagpapahiwatig na sila ay mga santo​—bahagi ng banal na bayan ng Diyos sa Efeso. Ang mga bata ngayon ay maaari at dapat ding magtiwala kay Kristo, tulad ng ginawa ng mga bata sa Efeso.

Sa liham kay Tito, ang mga kuwalipikasyon para sa matatanda ay inilatag (Tito 1:6–9): pagiging walang kapintasan, pagiging asawa ng isang asawa, atbp. Sa listahan ng mga kuwalipikasyon ay ang pagkakaroon tekna pista , isinalin bilang mga batang naniniwala sa New American Standard Bible. Kung naniniwala sila, tiyak na na-ebanghelyo sila.

Sa Lumang Tipan, nagkaroon ng diin sa paghahatid ng Batas ng Diyos sa susunod na henerasyon upang sila rin ay matakot sa PANGINOON at sumunod sa Kanyang Salita. Pinaalalahanan ni Moises ang mga tao ng Israel na sundin ang mga batas ng Diyos sa Deuteronomio 6:1–9. Ang utos ay hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon kundi para din sa kanilang mga anak at apo (mga talata 1–2). Ang unang priyoridad ng mga magulang ay ang kanilang sariling pagsunod; Ang Salita ng Diyos ay dapat nasa kanilang mga puso (talata 5–6), at pagkatapos ay ituturo nila ito sa kanilang mga anak (talata 7). Ang parehong mga simulaing ito ay kumakapit sa Kristiyanong mga magulang sa ngayon.

Kung mabibigo tayong ibahagi ang ebanghelyo sa susunod na henerasyon, nanganganib tayong maulit ang pagkakamali ng Israel sa Mga Hukom 2:10–11: Matapos matipon ang buong henerasyong iyon sa kanilang mga ninuno, lumaki ang isa pang henerasyon na hindi nakakilala sa Panginoon o sa kanyang ginawa. para sa Israel. At ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga Baal. Ang kailangan sa bawat bansa, araw-araw, ay ang nakapagpapabagong kapangyarihan ng ebanghelyo ni Kristo. Ang pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga bata ay iniutos at pinagpala ng Diyos.

Top