Ano ang sasabihin ng Diyos sa mga nag-iisang ama?

Ano ang sasabihin ng Diyos sa mga nag-iisang ama? SagotSa pamamagitan man ng diborsiyo, pagkamatay ng asawa, o imoral na relasyon, natutuklasan ng ilang lalaki ang kanilang sarili bilang mga nag-iisang ama. Sa panahong tinatalikuran ng maraming lalaki ang kanilang mga pananagutan bilang magulang at ipinaubaya sa mga ina ang pagpapalaki ng anak, ang mga ama na gustong umakyat at ama ang kanilang mga anak ay dapat papurihan. Ang pagiging single parenting ay maaaring maging mahirap para sa lahat ng kasangkot, ngunit may ilang mga payo mula sa Banal na Kasulatan na makakatulong sa mga solong ama na bigyan ang kanilang mga anak ng magandang simula sa buhay.

Ang pinakamagandang bagay na maibibigay ng ama sa kanyang mga anak ay ang mapanatili ang kanyang sariling relasyon sa Diyos. Ang mga nag-iisang ama na nagsisi sa kasalanan at nagtiwala kay Kristo para sa kaligtasan ay mayroon nang kalamangan sa mga nag-iisang ama na hindi. Ang isang malusog na relasyon sa Diyos ay magbibigay ng supernatural na lakas at karunungan habang sinisikap ng mga nag-iisang ama na tulungan ang kanilang mga anak na matuto kung paano mag-navigate sa madalas na nakakalito na mundong ito.Ang halimbawa ng isang nagsosolong ama ay halos katulad ng kanyang kaugnayan sa Diyos. Ang lahat ng mga bata, ngunit lalo na ang mga lalaki, ay nangangailangan ng matatalinong lalaki sa kanilang buhay na sumusuporta, naghihikayat, nagpapatibay, at huwaran para sa kanila kung paano dapat mamuhay ang isang lalaki. Ang kultura ng Kanluran ay naging isang larangan ng ama, at ang kaguluhan, krimen, at pagkagumon ay ilan sa mga resulta. Ang mga ama na naglalaan ng oras, nakikipag-usap, at nagdidisiplina nang patas sa kanilang mga anak ay nakakatulong na magkaroon ng magandang kinabukasan para sa kanila. Ang mga maliliit na mata ay laging nakatingin kay Tatay, at kahit anong idahilan ng mga ama sa katamtaman, ang mga bata ay aabuso nang labis. Ang mga ama na may makasalanang lihim na buhay ay nagtuturo sa kanilang mga anak na pumuslit. Ang mga ama na may mga isyu sa pagkagumon ay nagtuturo sa kanilang mga anak na ang mga sangkap at maling pag-uugali ay isang paraan upang mapawi ang stress.Gayunpaman, ang mga ama na nagdarasal sa harap ng kanilang mga anak, nagpaparangal sa Panginoon sa kanilang libreng oras, at regular na nagsisimba, nagbabasa ng Bibliya, at nagbibigay sa iba ay nagtuturo sa kanilang mga anak na ang Diyos ay mahalaga. Sinasabi sa Efeso 6:4, Mga ama, huwag ninyong galitin ang inyong mga anak; sa halip, palakihin sila sa pagsasanay at pagtuturo ng Panginoon. Maaaring walang gaanong oras ang mga nag-iisang ama sa kanilang mga anak gaya ng gusto nilang magkaroon, ngunit mabibilang nila ang oras na iyon sa pamamagitan ng paggugol ng mga de-kalidad na oras sa pagbuo ng mga relasyon. Dapat malaman ng mga bata kapag binisita nila si Itay na sila ay magiging ligtas, mamahalin, at gagabayan tungo sa plano ng Diyos para sa kanila.

Ang isa pang bagay na kailangan ng mga bata mula sa mga nag-iisang ama ay ang kawalan ng kompetisyon sa pagitan ng ama at ina. Ang mga nag-iisang ama na tumatangging punahin o maliitin ang ina ng mga bata sa harap nila ay nagbibigay sa mga batang iyon ng ligtas na kanlungan. Kahit na ang ina ang dahilan ng pagkakabaha-bahagi ng pamilya, alam ng matatalinong ama na hindi kailangang marinig ng mga anak ang tungkol sa mga desisyon ng nasa hustong gulang, lalo na kapag ito ay tungkol sa ina na mahal nila. Kahit gaano man kaakit-akit na impluwensyahan ang mga bata sa isang opinyon o iba pa, dapat unahin ng mga nag-iisang ama ang mga interes ng mga bata. Dapat tumanggi ang mga nag-iisang ama na gamitin ang kanilang mga anak bilang mga espiya, impormante, o mga lubid sa isang tug-of-war ng magulang. Ang Efeso 4:29 ay maaaring maging panukat para sa mga nag-iisang ama kapag nasa harapan ng kanilang mga anak: Huwag hayaang lumabas sa inyong mga bibig ang anumang masasamang salita, kundi ang makatutulong lamang sa pagpapatibay ng iba ayon sa kanilang mga pangangailangan, upang ito ay makinabang. ang mga nakikinig. Maaaring tanungin ng mga nagsosolong ama ang kanilang sarili bago magsalita, Ang mga salitang ito ba ay para sa ikabubuti ng aking anak? Magiging maayos kaya ang buhay niya sa narinig niya mula sa akin?Ang papel ng ama ay minaliit sa ating makabagong kultura, sa kapinsalaan ng lahat ng miyembro ng pamilya. Malaki ang papel ng mga ama, single man o may asawa, sa paghubog ng paraan ng pagtingin ng mga bata sa mundo at sa kanilang lugar dito. Napatunayan ng maraming pag-aaral na ang mga batang may matatag at malusog na ugnayan sa kanilang ama ay mas mahusay sa paaralan, gumawa ng mas mahusay na mga pagpipilian sa buhay, at lumayo sa problema kaysa sa mga batang walang ama. Ang mga bilangguan ay puno ng mga kalalakihan at kababaihan na lumaki nang walang mabait at mapagmahal na patnubay ng ama.

Hindi kailangang hayaan ng mga nag-iisang ama na maging dahilan ang kanilang pagiging single para yumukod sa buhay ng isang bata. Hindi sila maaaring maging ina at ama, ngunit kung itutularan nila ang kanilang pagiging magulang ayon sa ating Ama sa langit, ang kanilang mga anak ay may mas malaking pagkakataon na magtagumpay sa buhay (tingnan sa 2 Mga Taga-Corinto 6:18).

Top