Ano ang ibig sabihin ng maging banal?

SagotAng mapabanal ay dapat ihiwalay. Mga kasingkahulugan para sa pinabanal ay banal , itinalaga , at banal . Binabanggit ng Bibliya bagay pagiging banal, gaya ng Mt. Sinai (Exodo 19:23) at mga regalo sa templo (Mateo 23:17); araw , gaya ng Sabbath (Exodo 20:8); mga pangalan , tulad ng sa Diyos (Mateo 6:9); at mga tao , tulad ng mga Israelita (Levitico 20:7–8) at mga Kristiyano (Efeso 5:26).

Para sa isang bagay na maging banal ay nangangahulugan na ito ay itinalaga para sa isang espesyal na paggamit. Ang Sinai ay ibinukod sa lahat ng iba pang bundok para sa pagbibigay ng Kautusan. Ang templo sa Jerusalem ay ibinukod mula sa lahat ng iba pang mga lokasyon para sa pagsamba sa iisang tunay na Diyos: Aking pinili at itinalaga ang templong ito upang ang aking Pangalan ay manatili doon magpakailanman. Ang aking mga mata at ang aking puso ay laging naroroon (2 Cronica 7:16).Ang mga bagay na pinabanal ay nakalaan para sa mga layunin ng Diyos at hindi dapat gamitin para sa makamundong gawain. Noong gabing bumagsak ang Babilonia, nag-utos si Haring Belshazzar na dalhin ang mga ginto at pilak na kopita. . . mula sa templo sa Jerusalem, upang ang hari at ang kanyang mga mahal na tao, ang kanyang mga asawa at ang kanyang mga asawa ay makainom mula sa kanila (Daniel 5:2). Isa iyon sa mga huling ginawa ni Belshazzar, dahil pinatay siya nang gabing iyon ng sumalakay na mga Persiano. Ang pangalan ng Diyos ay pinabanal (Lucas 11:2) at anumang walang galang o walang galang na paggamit ng Kanyang pangalan ay bastos.Binanggit ni Jesus ang Kanyang sarili bilang pinabanal sa Juan 17:19; sa madaling salita, Siya ay banal at nakahiwalay sa kasalanan. Ang Kanyang mga tagasunod ay dapat ding ihiwalay sa kasalanan at para sa paggamit ng Diyos (tingnan ang 1 Pedro 1:16).

Ang mga taong pinabanal ay ipinanganak na muli at samakatuwid ay bahagi ng pamilya ng Diyos (Hebreo 2:11). Ang mga ito ay nakalaan para sa paggamit ng Diyos. Alam nila ang gawaing nagpapabanal ng Espiritu sa kanilang buhay (1 Pedro 1:2). Umiiwas sila sa seksuwal na imoralidad (1 Tesalonica 4:3). Naiintindihan nila na sila ay tinawag upang maging kanyang mga banal na tao (1 Corinto 1:2).Ang pagiging banal ay nangangahulugan na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Sa ilalim ng Batas sa Lumang Tipan, ang dugo ng isang hain ay kinakailangan upang ihiwalay ang mga bagay sa Diyos: Sa katunayan, ang batas ay nangangailangan na halos lahat ay linisin ng dugo (Hebreo 9:22). Ang dugo ay nagwiwisik sa mga kasangkapan sa tabernakulo, sa damit ng mga saserdote, at sa mga tao. Walang itinuring na pinabanal hanggang sa ito ay nadikit sa dugo. Ito ay isang larawan ng espirituwal na aplikasyon ng dugo ni Kristo para sa ating kaligtasan—nawiwisikan tayo ng kanyang dugo (1 Pedro 1:2). Kung paanong ang templo noong unang panahon ay pinabanal para sa paggamit ng Diyos, ang ating mga katawan, mga templo ng Banal na Espiritu, ay ibinukod para sa mga banal na layunin ng Diyos (1 Mga Taga-Corinto 6:19).

Ang pagiging banal ay nangangahulugan na ang Salita ng Diyos ay may epekto sa atin. Sa pamamagitan ng salita, nililinis tayo ng Diyos at ginagawa tayong banal (Efeso 5:26; Juan 17:17).

Inaanyayahan tayo ng Diyos na makasalanan na lumapit sa Kanya kung ano tayo at tanggapin ang Kanyang awa at kapatawaran. Kapag tayo ay naligtas, sinisimulan ng Banal na Espiritu ang Kanyang kamangha-manghang gawain ng pagbabago sa atin sa larawan at wangis ni Kristo. Ang pagpapakabanal ay nangangahulugan na mahal tayo ng Diyos nang labis upang hayaan tayong manatili sa dati.

Ang panalangin ng apostol ay para sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng dako: Nawa'y ang Diyos mismo, ang Diyos ng kapayapaan, ay magpabanal sa iyo nang tuluyan. Nawa'y panatilihing walang kapintasan ang inyong buong espiritu, kaluluwa, at katawan sa pagdating ng ating Panginoong Jesu-Cristo (1 Tesalonica 5:23).

Top