Ano ang ibig sabihin ng pagtitiis sa isa't isa (Colosas 3:13)?

SagotSa Colosas 3, ipinakita ni apostol Pablo ang praktikal na pagtuturo tungkol sa pagbabago ng mananampalataya mula sa dating buhay bago ang kaligtasan tungo sa bagong buhay na ngayon ay nakatago kasama ni Kristo sa Diyos (Colosas 3:3). Inihalintulad niya itong pagpapatay o pagtatapon sa lumang makasalanang paraan ng pamumuhay sa proseso ng pagtanggal ng mga lumang damit (Colosas 3:5–11). Bilang kapalit ng kanilang mga lumang basahan, ang mga mananampalataya ay nagsuot ng mga bagong kasuotan: Kung gayon, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, ang mga pusong mahabagin, kabaitan, kababaang-loob, kaamuan, at pagtitiis, na magtiis sa isa't isa at, kung ang isa ay may reklamo laban sa isa pa, nagpapatawad sa isa't isa; kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayundin dapat kayong magpatawad. At higit sa lahat ng mga ito ay magbihis ng pag-ibig, na nagbubuklod sa lahat ng bagay sa ganap na pagkakaisa (Colosas 3:12–14, ESV).

Ang bawat artikulo ng bagong suot na kasuotan (mahabagin, kabaitan, kababaang-loob, kaamuan, pasensya, pagtitiis, atbp.) ay nauugnay sa interpersonal na relasyon ng mananampalataya sa komunidad ng Kristiyano. Naunawaan ni Pablo ang halos imposibleng hamon ng pagbuo ng isang mapayapa, maayos na pagkakaisa sa pagitan ng mga tao—sa pagitan ng mga alipin at panginoon, sa pagitan ng mga Hudyo at Hentil, sa pagitan ng mayaman at mahirap. Upang ang simbahan ay maging tunay na katawan ni Kristo sa lupa, isang tunay na espirituwal na rebolusyon ay dapat maganap sa loob ng mga puso at buhay ng mga miyembro nito.Ang pagsasamahan na nagpaparangal kay Kristo ay posible lamang kapag ang mga mananampalataya ay nagtitiis sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ang salita para sa oso sa orihinal na Griyego ay nangangahulugang magtiis ng isang bagay na hindi kasiya-siya o mahirap. Ang pakikisama sa isa't isa ay nagpapahiwatig ng kahandaang tiisin ang mga pagkakaiba, pang-aabuso (sinadya man o hindi), at mga pagkakasala na dulot ng ibang mga kapatid kay Kristo. Ito ay isang mahalagang birtud sa pamilya ng Diyos. Ang mga mananampalataya ay tinatawag na gawin ang ideyang ito kahit isang hakbang pa sa pamamagitan ng pagpapatawad sa anumang hinaing nila laban sa isa't isa. Kung paanong pinatawad tayo ng Panginoon, dapat nating patawarin ang iba (Efeso 1:7; 2 Corinto 5:19). Si Jesucristo ang ating pamantayan sa pagtitiis sa isa't isa at pagpapakita ng pagpapatawad (Colosas 2:13).Iniligtas ni Pablo ang pinakamahalagang damit na isusuot hanggang sa huli: Higit sa lahat, damtan ninyo ang inyong sarili ng pag-ibig, na nagbibigkis sa ating lahat sa ganap na pagkakaisa (Colosas 3:14, NLT). Ang mapagsakripisyong pag-ibig, agape na pag-ibig ang uri ng pag-ibig na binabanggit dito ni Pablo. Tanging ang walang kundisyong pag-ibig lamang ang makapagpapaikot ng isang sinulid na sapat na matibay upang tahiin ang tapiserya ng mga mananampalataya sa perpektong pagkakaisa. Nagbigay si Pablo ng katulad na payo sa simbahan ng Efeso: Mamuhay ng isang buhay na puno ng pag-ibig, na sumusunod sa halimbawa ni Kristo. Minahal niya tayo at inialay ang kanyang sarili bilang hain para sa atin, isang masarap na amoy sa Diyos (Efeso 5:2, NLT).

Nanalangin din si Pablo para sa mga mananampalataya sa Roma na magtiis sa isa't isa: Nawa'y ang Diyos na nagbibigay ng pagtitiis at pagpapalakas ng loob ay magbigay sa inyo ng parehong saloobin ng pag-iisip sa isa't isa gaya ni Cristo Jesus, upang luwalhatiin ninyo ang Diyos nang may isang pag-iisip at isang tinig. at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Tanggapin ninyo ang isa't isa, kung paanong tinanggap kayo ni Kristo, upang maghatid ng papuri sa Diyos (Roma 15:5–7). Ang ating kahandaang tanggapin ang isa't isa nang may pagtitiis at mamuhay nang sama-sama sa kapayapaan at pagkakaisa ay nagdudulot ng papuri at kaluwalhatian sa Diyos.Ang pagtitiis sa isang tao, o pagtitiis, ay isang katangian ng Diyos na nakinabang sa mga tao: Hindi mo ba nakikita kung gaano kahanga-hangang mabait, mapagparaya, at matiisin ang Diyos sa iyo? Wala ba itong ibig sabihin sa iyo? Hindi mo ba nakikita na ang kanyang kabaitan ay nilayon na italikod ka sa iyong kasalanan? (Roma 2:4, NLT; tingnan din ang Awit 103:8). Tinatawag tayo ng Diyos na maging banal, tulad Niya, sa lahat ng ating ginagawa (1 Pedro 1:15), ngunit lahat tayo ay nagkukulang. Yamang ang kalikasan ng Diyos ay maging mapagparaya, mapagbigay, at mahabang pagtitiis sa atin, dapat tayong maging pareho sa iba. Habang itinatakwil natin ang dating makasalanang pagkatao at isinusuot ang mga banal na katangian ng Diyos, tayo ay nababago sa Kanyang larawan. Kami ay nagiging mabait at mahabagin sa isa't isa, na nagpapatawad sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Dios kay Cristo (Efeso 4:32).

Bilang mga miyembro ng katawan ni Kristo, ang bawat miyembro ay kabilang sa lahat ng iba pa (Roma 12:5). Nagtitiis tayo ng mga paghihirap at hindi kasiya-siya sa isa't isa dahil lahat tayo ay iisa—mga bahagi ng iisang kabuuan. Nagtitiis tayo sa isa't isa kapag nagpapatawad tayo, kapag hinahayaan nating takpan ng pag-ibig ang maraming kasalanan (Kawikaan 10:12), at kapag inaabot natin ang isang kapatid na nahuli sa kasalanan at malumanay na ibinalik ang taong iyon (Galacia 6: 1). Tanging kapag hinayaan nating ang kapayapaan na nagmumula kay Kristo ay maghari sa ating mga puso maaari tayong magtiis sa isa't isa at mamuhay nang may pagkakaisa gaya ng pagkakatawag sa atin bilang mga miyembro ng isang katawan (Colosas 3:15).

Top