Ano ang ibig sabihin na ang mga anghel ay mga espiritung naglilingkod (Hebreo 1:14)?

SagotAng Hebreo 1:14 ay kinabibilangan ng impormasyon tungkol sa ministeryo ng mga hinirang na anghel sa mga mananampalataya: Hindi ba lahat ng mga anghel na naglilingkod ay mga espiritung sinugo upang maglingkod sa mga magmamana ng kaligtasan? Ang mga anghel ay mga espirituwal na nilalang na kasangkot sa maraming iba't ibang mga gawain, at bahagi ng gawain ng hinirang na anghel ay maglingkod, o maglingkod sa, mga mananampalataya sa iba't ibang paraan.
Ang salitang Griyego para sa paglilingkod ay tumutukoy sa paglilingkod sa iba. Bilang mga lingkod, ang mga anghel ay sinasabing naglilingkod sa mga mananampalataya, na sa orihinal na Griyego ay may ideya ng isang taong naghihintay ng mesa. Ang may-akda ng Hebrews ay tumutukoy sa mga anghel bilang mga ministro o mga tagapaglingkod sa mga nagtiwala kay Jesus para sa kaligtasan, at ang konteksto ng Hebrews 1 ay partikular na inihambing ang paglilingkod sa mga anghel sa mas dakilang gawain ni Jesus, dahil Siya ay nakahihigit sa mga anghel (Hebreo 1: 5–14).

Bilang mga espiritung naglilingkod, naglilingkod ang mga anghel sa mga mananampalataya sa maraming paraan. Kung minsan, ang mga anghel ay isinugo ng Diyos upang sagutin ang mga panalangin. Ang isang halimbawa nito ay noong si Pedro ay nakulong sa ilang sandali matapos ang pagbitay kay Santiago (Mga Gawa 12). Habang si Pedro ay nasa kanyang selda na nakadena sa pagitan ng dalawang guwardiya, ang simbahan ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya (talata 5). Biglang nagpakita ang isang anghel ng Panginoon at isang liwanag ang sumikat sa selda. Hinampas niya si Pedro sa tagiliran at ginising siya. ‘Bilisan mo, bumangon ka!’ sabi niya, at nalaglag ang mga tanikala sa mga pulso ni Pedro (talata 7). Ang pagdating ng isang anghel upang iligtas si Pedro ay isang malinaw na sagot sa panalangin ng simbahan. Maaaring gamitin ng Diyos ang mga anghel upang sagutin ang ating mga panalangin tulad ng ginawa Niya sa pagkakataong ito, kahit na hindi ito nakikita sa paraang.Ang isa pang paraan na ang mga anghel ay naglilingkod sa mga espiritu ay kung minsan sila ay ipinadala upang pasiglahin ang mga mananampalataya. Sa Banal na Kasulatan, hinikayat at dinaluhan ng mga anghel ang Panginoong Jesus ng hindi bababa sa dalawang beses: pagkatapos Siya ay tuksuhin sa disyerto sa loob ng 40 araw at 40 gabi at sa Halamanan ng Getsemani (Mateo 4:11; Lucas 22:43). Si Pablo ay pinasigla ng isang anghel sa panahon ng bagyo sa dagat (Mga Gawa 27:23–24).Ang pagbibigay ng proteksyon sa mga mananampalataya ay isa pang paglilingkod na ginagawa ng mga anghel para sa Panginoon (tingnan ang Awit 91:11). Pinalibutan ng hukbo ng mga anghel si Eliseo sa 2 Hari 6, na pinoprotektahan siya mula sa mga Aramean. Si Daniel ay protektado sa yungib ng mga leon ng isang anghel na nagsara ng mga bibig ng mga leon (Daniel 6:21). Maraming tao ang naniniwala sa mga personal na anghel na tagapag-alaga; maaaring ang bawat mananampalataya ay may isang anghel na itinalaga sa kanya para sa proteksyon, ngunit walang partikular na nakasaad sa Bibliya tungkol sa mga personal na anghel na tagapag-alaga.

Sa kabila ng mga ministeryong ginagawa ng mga anghel para sa mga mananampalataya, mahalagang tandaan na ang Panginoon ng mga hukbo ang ating Tagapagligtas, at Siya ang nagpapadala sa kanila sa huli. Ang mga anghel ay hindi kumikilos sa kanilang sariling kagustuhan, ni sila ay omniscient o omnipresent (Awit 148:5). Ginagawa ng mga banal na anghel ang utos ng Diyos. Ang Diyos lamang ang karapat-dapat sa papuri at kaluwalhatian para sa nasagot na mga panalangin, paghihikayat, proteksyon, at paglilingkod na isinasagawa ng mga anghel para sa mga mananampalataya.

Kami ay nagpapasalamat sa mga espiritung naglilingkod na itinakda ng Diyos, at nagbibigay kami ng papuri sa Diyos para sa Kanyang pangangalaga sa atin. Para sa lahat ng kanilang kapangyarihan at kaluwalhatian, alam ng mga hinirang na anghel ang kanilang tungkulin bilang mga lingkod ng Kataas-taasan. Tulad ng mariin na sinabi ng anghel sa Pahayag kay Juan noong sinubukan siya ng apostol na sambahin, Huwag gawin iyan! Ako ay kapwa lingkod mo at ng iyong mga kapwa propeta at ng lahat ng tumutupad ng mga salita ng balumbon na ito. Pagsamba sa Diyos! (Apocalipsis 22:9).

Top