Ano ang ibig sabihin na ang Diyos ang Hari ng kaluwalhatian?

Sagot



Ang parirala Hari ng kaluwalhatian ay matatagpuan sa isang serye ng mga bersikulo sa Awit 24:
Itaas ang inyong mga ulo, kayong mga pintuan;
iangat, kayong mga sinaunang pintuan,


upang ang Hari ng kaluwalhatian ay pumasok.
Sino itong Hari ng kaluwalhatian?
Ang Panginoon ay malakas at makapangyarihan,


ang Panginoon na makapangyarihan sa labanan.
Itaas ang inyong mga ulo, kayong mga pintuan;
itaas mo sila, kayong mga sinaunang pintuan,


upang ang Hari ng kaluwalhatian ay pumasok.
Sino siya, itong Hari ng kaluwalhatian?
Ang Panginoong Makapangyarihan-
siya ang Hari ng kaluwalhatian (Awit 24:7–10).

Ang salitang Hebreo na isinalin ng kaluwalhatian sa Awit 24 ay kabod , na ang ibig sabihin ay timbang, ngunit ito ay ginagamit sa makasagisag na paraan, tulad ng sa kanyang argumento ay may timbang o ang nilalaman ng aklat na iyon ay matimbang. Kabad nagdadala ng konotasyon ng solemnidad at kapangyarihan. Ang pagtawag sa Diyos na Hari ng Kaluwalhatian ay nangangahulugan na Siya ang pinakakahanga-hanga, pinakamakapangyarihang hari at dapat na seryosohin.

Gamit ang isang uri ng personipikasyon na kilala bilang kudlit, ang salmista ay nagsasalita sa mga pintuang-daan at sa sinaunang mga pintuan, na tinatawag silang pansin at inuutusan silang itaas o itaas upang tanggapin ang Hari ng kaluwalhatian. Gaano man kataas ang mga sinaunang pintong ito, dapat ay mas matayog pa rin ang mga ito para tanggapin ang napakagandang presensya gaya ng Panginoon Mismo.

May koneksyon na dapat gawin sa pagitan ng Hari ng kaluwalhatian sa Awit 24 at ng kaluwalhatiang Shekinah sa Exodo 33. Nang bigyan ng Diyos si Moises ng mga tagubilin para sa pagtatayo ng Kaban ng Tipan, sinabi Niya, Ako ay magpapakita sa ulap sa ibabaw ng takip ng pagbabayad-sala [ luklukan ng awa] (Levitico 16:2). Ang luklukan ng awa ay makikita bilang ang maluwalhating trono ng Diyos sa lupa (tingnan ang 2 Samuel 6:2; Awit 80:1; 99:1). At mula sa luklukan ng awa ay nagsalita ang Diyos kay Moises: Doon, sa ibabaw ng takip sa pagitan ng dalawang kerubin na nasa ibabaw ng kaban ng kautusan ng tipan, ay makikipagtagpo ako sa iyo, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking mga utos para sa mga Israelita (Exodo 25: 22).

Inilalarawan ng Awit 24 ang pagdating ng Hari ng kaluwalhatian sa isang panahon ng pagdiriwang. Dahil sa pagkakaugnay ng Hebreo ng ulap ng kaluwalhatian sa Kaban ng Tipan, posibleng isinulat ang Awit 24 upang gunitain ang pagpasok ng Kaban sa Jerusalem noong panahon ni David (2 Samuel 6:12–17) o sa templo. noong panahon ni Solomon (2 Cronica 5:7). Ang Hari ng kaluwalhatian ay dumating sa pamamagitan ng mga pintuan ng Jerusalem at sa pamamagitan ng mga pintuan ng templo na may isang mahusay na prusisyon habang ang Kaban ng Tipan ay dinala sa permanenteng tahanan nito sa Mt. Zion.

Si Hesus ay tinatawag na Panginoon ng kaluwalhatian sa 1 Corinto 2:8. Ang kanyang pagpasok sa Jerusalem sa gitna ng hiyawan ng isang masayang pulutong (Mateo 21) ay makikita bilang isa pang katuparan ng Awit 24. Si Jesus ang Isa na may malinis na mga kamay at isang dalisay na puso na maaaring umakyat sa bundok ng Panginoon (Awit 24:3–). 4). Si Jesus ay tatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon (talata 5). Si Jesus ang Hari ng kaluwalhatian, ang Panginoon na malakas at makapangyarihan, ang Panginoon na makapangyarihan sa labanan (talata 8).

Top