Ano ang ibig sabihin na ako ay hihiga at matutulog nang payapa (Awit 4:8)?

SagotSi Haring David ay hindi nakilala sa kahirapan at pag-uusig. Gayunpaman, kahit na sa pagtatapos ng isang mahaba at nakakabagabag na araw, nagawa ni David na ipahayag, Ako ay hihiga at matutulog nang payapa, sapagkat ikaw lamang, O PANGINOON, ang nagpapatahan sa akin ng tiwasay (Awit 4:8).

Ang nangingibabaw na tema ng Awit 4 ay ang tahimik na katiyakan ng soberanya ng Diyos sa gitna ng mga paghihirap at unos ng buhay. Ito ay itinuturing na isang Awit sa Gabi, na tradisyonal na iniaalay sa Diyos bilang isang panalangin upang isara ang araw. Ang kasama nito, ang Awit 3, ay isang pagsusumamo sa umaga na naglalaman ng katulad na mga salita ng pagtitiwala: Ako ay nahiga at natutulog; Muli akong nagising, dahil inaalalayan ako ng Panginoon (Awit 3:5).Isinulat ni David ang Awit 4 sa isa sa pinakamasakit na yugto ng kanyang paghahari—ang mapanghimagsik na pagsasabwatan at pag-aalsa ng kanyang anak na si Absalom (2 Samuel 15–18). Sa desperasyon, nanawagan si David sa Panginoon na dinggin ang kanyang panalangin at bigyan ng kaginhawahan mula sa kanyang paghihirap (Awit 4:1). Sinagot ng Diyos ang panalangin ni David sa pamamagitan ng pagpuno sa kanyang puso ng saganang kagalakan, higit sa mararamdaman ng isang magsasaka kapag ang kanyang mga pananim ay sagana sa sagana (Awit 4:7).Bilang karagdagan, pinatahimik ng Panginoon ang nababalisa na puso ni David, pinahintulutan siyang mahiga at makatulog nang payapa (Awit 4:8). Ginawa ni David ang parehong disiplina na itinuro ni apostol Pablo sa mga mananampalataya: Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay, kundi sa bawa't sitwasyon, sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap, na may pagpapasalamat, ay iharap ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios. At ang kapayapaan ng Dios, na higit sa lahat ng pagkaunawa, ay mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong mga pag-iisip kay Cristo Jesus (Filipos 4:6–7).

Walang sinuman sa atin ang immune sa kahirapan sa buhay na ito. Ngunit sa lahat ng mananampalataya na nagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagtawag sa Kanya sa panalangin, ipinangako Niya na gagawing mapayapang katiyakan ang pagkabalisa. Bilang ang Prinsipe ng mga Mangangaral, si Charles H. Spurgeon, ay mahusay na nagpahayag, Ang soberanya ng Diyos ay ang unan kung saan ang anak ng Diyos ay nagpapahinga sa Kanyang ulo sa gabi, na nagbibigay ng perpektong kapayapaan (sinipi ni Lawson, S., Mga Awit 1–75 , Vol. 11, Anders, M., ed., Holman Reference, 2004, p. 33).Tanging ang soberanong Diyos na naghahari sa kataas-taasang sansinukob ang maaaring makapagpapahinga sa ating nababagabag at natatakot na mga puso sa tunay na kapayapaan. Tanging ang supernatural, matahimik na kasiyahan ng Panginoon ang nagpapahintulot sa atin na makatulog sa buong gabi kahit na sa nagniningas na pugon ng kahirapan.

Ang buhay panalangin ni David ay umapaw mula sa isang malapit at masiglang relasyon sa buhay na Diyos. Nagtitiwala siyang diringgin siya ng Diyos sa kanyang araw ng kabagabagan (Awit 50:15). Ang tiwala ni David ay batay sa pag-ibig ng Diyos. Sinasabi ng 1 Juan 4:18, Walang takot sa pag-ibig. Ngunit ang perpektong pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Alam ni David mula sa karanasan na binibigyan ng Panginoon ng tulog ang mga mahal niya (Awit 127:2).

Nakahiga si David at nakatulog nang payapa dahil pinatahan siya ng Panginoon nang ligtas. Ang salita para sa kaligtasan sa orihinal na wika ay nangangahulugang kalayaan mula sa pagkabalisa at takot. Ang puso ni David ay nanirahan sa isang lugar na walang takot at pag-aalala. Ang Panginoon ay naging kanlungan at kalakasan ni David, isang walang hanggang tulong sa kabagabagan; samakatuwid, hindi siya natakot, kahit na ang lupa ay bumigay at ang mga bundok ay bumagsak sa gitna ng dagat (Mga Awit 46:1–2).

Ang ating kagalakan, kasiyahan, at kapayapaan ay hindi nakasalalay sa ating mga kalagayan kundi sa patuloy na paglalaan at proteksyon ng Panginoon (Nehemias 8:10; Roma 14:17; 15:13; Filipos 4:11–13).

Kung nahihirapan kang makatulog (o manatiling) tulog at gustong magpatotoo tulad ni David, hihiga ako at matutulog nang payapa, isaalang-alang ang pagmumuni-muni sa Awit 3:5 at 4:8 bago matulog. Ang isa pang kahanga-hangang pangakong dapat tandaan ay matatagpuan sa Kawikaan 3:24: Kapag nakahiga ka, hindi ka matatakot; kapag nahiga ka, ang sarap ng tulog mo. Hayaan ang katotohanan ng Salita ng Diyos na busog sa iyong isipan at aliwin ang iyong puso habang nagtitiwala ka sa Kanya. At tandaan, ang panalangin ang iyong pinakamakapangyarihang mapagkukunan sa mga oras ng pagkabalisa. Dalhin ang iyong mga kahilingan sa Panginoon, at pagkatapos ay hayaan ang Kanyang supernatural na kapayapaan na bumaha sa iyong kaluluwa ng tahimik na katiyakan na higit sa pang-unawa ng tao.

Top