Ano ang ibig sabihin na tayo ay gawa ng Diyos sa Efeso 2:10?

Ano ang ibig sabihin na tayo ay gawa ng Diyos sa Efeso 2:10? SagotSinasabi sa Ephesians 2:10, Sapagka't tayo'y Kanyang mga gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na inihanda ng Dios nang una pa upang tayo'y magsilakad sa kanila (NASB). Ang ibang mga bersyon ng Bibliya ay gumagamit ng mga salita tulad ng obra maestra o gawa ng kamay sa halip na pagkakagawa . Sa madaling salita, tayo ay ganap na resulta ng malikhain, tumutubos, at nagpapabanal na gawain ng Diyos, at tayo ay pag-aari Niya.

Pagkagawa tumutukoy sa higit pa sa produkto ng paglikha; tumutukoy din ito sa antas ng kasanayan kung saan ginawa ang produkto. Ang antas ng kasanayang iyon ay nagbibigay ng halaga sa bagay na ginawa. Halimbawa, maaari nating sabihin, Ang plorera na iyon ay napakahusay na pagkakagawa. Ang plorera mismo ay kaibig-ibig, ngunit ang halaga nito ay hango sa mga talento ng nagdisenyo at gumawa nito. Gamit ang kahulugan na iyon sa isip, pagkakagawa maaaring isang mas angkop na termino kaysa sa alinman obra maestra o gawa ng kamay dahil sa pagbibigay-diin nito sa Lumikha kaysa sa nilikha.Tayo ay gawa ng Diyos dahil nilikha Niya tayo. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay may halaga, ngunit wala sa paglikha ang maihahambing sa Kanyang gawain sa paglikha ng sangkatauhan (Genesis 2:7). Mula sa langit hanggang sa mga ilog hanggang sa mga palaka, ang Diyos ay nagsalita lamang at naging sila (Genesis 1). Sa loob ng anim na araw, sinabi ng Diyos, Magkaroon, at nagkagayon. Ngunit sa ikaanim na araw, iba ang ginawa Niya. Bumaba ang Diyos sa putik at nabuo ang isang tao. Pagkatapos ay hiningahan niya ang mga butas ng ilong ng tao ng hininga ng buhay at ang tao ay naging isang buhay na kaluluwa (Genesis 2:7). Ang hiningang iyon ang nagdala ng sariling buhay ng Diyos sa Kanyang pagkakagawa. Ang tao ngayon ay nagtataglay ng espiritu na hindi katulad ng buhay ng mga hayop at halaman. Ang Awit 139:13–16 ay nagbibigay sa atin ng isang pagsilip sa pagawaan ng Diyos, na nagpapakita sa atin na Siya ay malapit na kasangkot sa paglikha ng bawat tao.Tayo ay gawa ng Diyos dahil tinubos Niya tayo. Tulad ng alam ng Diyos na gagawin nila, ang sangkatauhan ay naghimagsik laban sa Kanyang awtoridad. Nilapastangan nila ang pagkakagawa ng Diyos at ipinakilala ang kasalanan sa Kanyang perpektong mundo (Genesis 3:11; Roma 5:12). Mula sa mismong oras na iyon, isinagawa ng Diyos ang Kanyang plano upang tubusin sila at ibalik sila sa kanilang orihinal na disenyo (Genesis 3:21–23). Bago ang pagkakatatag ng mundo, ang Diyos ay nagplano ng pagtubos na ito, na sa huli ay magreresulta sa pagkakapako sa Kanyang Anak bilang isang huling hain para sa kasalanan (2 Corinto 5:21; Efeso 1:4; Apocalipsis 13:8). Ang Kanyang pagkakagawa ay magastos, dahil tayo ay tinubos ng mahalagang dugo ni Cristo (1 Pedro 1:18–19).

Tayo ay gawa ng Diyos dahil pinabanal Niya tayo at angkop sa atin para sa paglilingkod. Binubuo Niya tayo sa paraang gusto Niya para sa Kanyang sariling kasiyahan at layunin (Filipos 2:13; Colosas 1:16). Sa kabila ng mga di-kasakdalan na nakikita natin sa ating sarili at sa mga mahal natin, hindi masasabi ng luwad sa magpapalayok, Bakit mo ako ginawang ganito? ( Roma 9:20; Jeremias 18:5 ). Alam ng Diyos kung ano ang Kanyang ginagawa. Ginagamit niya ang mga kasangkapan sa paglililok ng kahirapan, mga relasyon, mga hamon, at mga mahimalang interbensyon upang hubugin tayo sa larawan ni Kristo (Roma 8:28). At ipinangako Niya na tatapusin ang Kanyang sinimulan (Filipos 1:6). Ang layunin ay mabubuting gawa (Efeso 2:10).Ang katotohanan na tayo ay gawa ng Diyos ay ipinahayag sa konteksto ng ating kaligtasan: Sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at hindi iyon sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos; hindi dahil sa mga gawa, upang walang makapagyabang. Sapagkat tayo ay Kanyang gawa (Efeso 2:8–10, NASB). Ang diin ay ang biyaya at kaloob ng Diyos. Hindi tayo iniligtas ng ating sariling gumagana para sa simpleng katotohanan na tayo mismo sa Diyos trabaho. Ang Diyos ang Tagadisenyo at Tagabuo ng ating pananampalataya; hindi natin maililigtas ang ating sarili.

Ang Simbahan sa kabuuan ay gawa rin ng Diyos. Binigyan Niya tayo ng mga regalo, Banal na Kasulatan, at Kanyang Banal na Espiritu upang maisagawa natin ang Kanyang gawain sa mundo. ( Roma 12:4–7; 1 Corinto 12:4 ). Kung paanong ang isang parol ay umiiral upang magbigay liwanag, gayon din ang Simbahan upang ipalaganap ang liwanag ng ebanghelyo sa mga nawawala at namamatay (Mateo 5:14; Mga Gawa 13:47). Sa antas na pinapayagan natin ang Kanyang liwanag na sumikat sa atin, ipinapakita natin ang Kanyang pagkakagawa.

Top