Ano ang ibig sabihin ng lumakad sa Espiritu?

Ano ang ibig sabihin ng lumakad sa Espiritu? SagotAng mga mananampalataya ay may nananahan na Espiritu ni Kristo, ang Mang-aaliw na nagmumula sa Ama (Juan 15:26). Ang Banal na Espiritu ay tumutulong sa mga mananampalataya sa panalangin (Judas 1:20) at namamagitan para sa bayan ng Diyos alinsunod sa kalooban ng Diyos (Roma 8:27). Inaakay din Niya ang mananampalataya sa katuwiran (Mga Taga-Galacia 5:16–18) at nagbubunga ng Kanyang bunga sa mga ibinigay sa Kanya (Galacia 5:22–23). Ang mga mananampalataya ay dapat magpasakop sa kalooban ng Diyos at lumakad sa Espiritu.

Ang paglalakad sa Bibliya ay kadalasang isang metapora para sa praktikal na pang-araw-araw na pamumuhay. Ang buhay Kristiyano ay isang paglalakbay, at dapat nating lakaran ito—dapat tayong gumawa ng pare-parehong pagsulong. Ang pamantayan ng Bibliya para sa lahat ng mga mananampalataya ay lumakad sila sa Espiritu: Kung tayo ay nabubuhay sa Espiritu, tayo ay lumakad din sa Espiritu (Galacia 5:25, KJV; cf. Roma 8:14). Sa madaling salita, binigyan tayo ng buhay ng Espiritu sa bagong kapanganakan (Juan 3:6), at dapat tayong magpatuloy na mamuhay, araw-araw, sa Espiritu.Ang ibig sabihin ng paglakad sa Espiritu ay sumuko tayo sa Kanyang kontrol, sinusunod natin ang Kanyang pamumuno, at pinahihintulutan natin Siya na gamitin ang Kanyang impluwensya sa atin. Ang lumakad sa Espiritu ay kabaligtaran ng paglaban sa Kanya o pagdadalamhati sa Kanya (Efeso 4:30).Ang Galacia 5 ay sinusuri ang gawain ng Banal na Espiritu sa mananampalataya. Ang konteksto ay kalayaan mula sa Batas ni Moises (Galacia 5:1). Ang mga lumalakad sa Espiritu ay sabik na naghihintay sa pamamagitan ng pananampalataya ang katuwiran na inaasahan natin (talata 5) at malaya sa Batas (talata 18). Gayundin, ang mga lumalakad sa Espiritu ay hindi magbibigay-kasiyahan sa mga pagnanasa ng laman (talata 16). Ang laman—ang ating makasalanang kalikasan sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan—ay direktang sumasalungat sa Espiritu (talata 17). Kapag ang laman ang namamahala, ang mga resulta ay kitang-kita (mga talata 19–21). Ngunit kapag ang Espiritu ang may kontrol, Siya ay nagbubunga ng mga makadiyos na katangian sa loob natin, bukod sa mga mahigpit na kautusan ng Kautusan (mga talata 22–23). Ang mga mananampalataya ay ipinako sa krus ang laman kasama ang mga hilig at pagnanasa nito (talata 24), at ngayon tayo ay lumalakad sa Espiritu (talata 25).

Ang mga lumalakad sa Espiritu ay kaisa Niya at ang mga namumunga ng bunga na ibinubunga ng Espiritu. Kaya, ang mga lumalakad sa Espiritu lumakad sa pag-ibig —nabubuhay sila sa pag-ibig sa Diyos at sa kanilang kapwa. Yaong mga lumalakad sa Espiritu lumakad sa kagalakan —nagpapakita sila ng kagalakan sa ginawa, ginagawa, at gagawin ng Diyos. Yaong mga lumalakad sa Espiritu lumakad nang payapa —sila ay namumuhay nang walang pag-aalala at tumatanggi sa pagkabalisa (Filipos 4:6). Yaong mga lumalakad sa Espiritu lumakad sa pasensya —sila ay kilala sa pagkakaroon ng mahabang fuse at hindi nawawalan ng galit. Yaong mga lumalakad sa Espiritu lumakad sa kabaitan —nagpapakita sila ng magiliw na pagmamalasakit sa mga pangangailangan ng iba. Yaong mga lumalakad sa Espiritu lumakad sa kabutihan —ang kanilang mga kilos ay sumasalamin sa kabutihan at kabanalan. Yaong mga lumalakad sa Espiritu lumakad sa katapatan —sila ay matatag sa kanilang pagtitiwala sa Diyos at sa Kanyang Salita. Yaong mga lumalakad sa Espiritu lumakad sa kahinahunan —ang kanilang buhay ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, biyaya, at pasasalamat sa Diyos. Yaong mga lumalakad sa Espiritu lumakad sa pagpipigil sa sarili —nagpapakita sila ng katamtaman, pagpilit, at kakayahang tumanggi sa laman.Ang mga lumalakad sa Espiritu ay umaasa sa Banal na Espiritu upang gabayan sila sa pag-iisip, salita, at gawa (Mga Taga-Roma 6:11–14). Nagpapakita sila araw-araw, sandali-sa-sandali na kabanalan, tulad ng ginawa ni Jesus nang, puspos ng Banal na Espiritu, [Siya] ay umalis sa Jordan at inakay ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin (Lucas 4:1).

Ang lumakad sa Espiritu ay mapuspos ng Espiritu, at ang ilang resulta ng pagkapuspos ng Espiritu ay pasasalamat, pag-awit, at kagalakan (Mga Taga-Efeso 5:18–20; Colosas 3:16). Ang mga lumalakad sa Espiritu ay sumusunod sa pamumuno ng Espiritu. Hinahayaan nilang manahan nang sagana ang salita ni Kristo sa [kanila] (Colosas 3:16, ESV), at ginagamit ng Espiritu ang Salita ng Diyos para sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran (2 Timoteo 3:16). Ang kanilang buong paraan ng pamumuhay ay ipinamumuhay ayon sa tuntunin ng ebanghelyo, habang ang Espiritu ay nagpapakilos sa kanila tungo sa pagsunod. Kapag tayo ay lumalakad sa Espiritu, makikita natin na ang makasalanang gana ng laman ay wala nang kapangyarihan sa atin.

Top