Ano ang ibig sabihin ng lumakad sa lambak ng anino ng kamatayan?

Ano ang ibig sabihin ng lumakad sa lambak ng anino ng kamatayan? SagotAwit 23:4, na nagbabasa, Bagama't lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot na kasamaan, sapagka't ikaw ay kasama ko; ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila ay umaaliw sa akin (ESV), ay isa sa pinakakilalang mga talata sa Bibliya. Ito ay karaniwang ginagamit sa panahon ng mga libing o ng mga papalapit na kamatayan. Ang mensahe ng Awit 23:4 ay isang mensahe ng kaaliwan. Hindi natin kailangan matakot. Ang Diyos ay kasama natin, at ang Kanyang presensya ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa.

Gayunpaman, ang lambak ng anino ng kamatayan ay posibleng hindi ang pinakatumpak na salin ng orihinal na tekstong Hebreo. Ang NIV, NLT, at HCBS isalin ang parirala bilang pinakamadilim na lambak, na nagresulta sa Awit 23:4 na nagbabasa bilang, Kahit na naglalakad ako sa pinakamadilim na lambak . . . . Ang salitang Hebreo para sa anino ng kamatayan ay sal-ma-basa , na nangangahulugang dilim o madilim na anino. Naglalaman ito ng parehong ugat ng salitang Hebreo para sa kamatayan ( maging basa ), kaya madaling makita kung bakit isinama ng ilang tagapagsalin ng Bibliya ang pagbanggit ng kamatayan sa Awit 23:4 .Dagdag pa rito, ang konsepto ng kadiliman ay mas angkop sa konteksto ng Awit 23. Ang Awit 23, lalo na ang mga talata 1–4, ay gumagamit ng wika ng isang pastol at ng kanyang mga tupa upang ilarawan ang ating kaugnayan sa Diyos: Ang PANGINOON ay aking pastol; Hindi ko gugustuhin. Pinahiga niya ako sa luntiang pastulan. Dinala niya ako sa tabi ng tahimik na tubig. . . . Bagama't lumakad ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot na kasamaan, sapagka't ikaw ay kasama ko; ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, sila ay umaaliw sa akin (Awit 23:1–4).Hindi naiintindihan ng mga tupa ang konsepto ng kamatayan. Gayunpaman, naiintindihan nila na ang pagpasok sa isang madilim na lambak ay maaaring mapanganib. Ang punto ng Awit 23:4 ay, kahit na mayroon tayong dahilan para matakot, hindi natin kailangang matakot, dahil kasama natin ang Diyos, at pangangalagaan Niya tayo. Siya, tulad ng isang pastol, ay alam kung ano ang Kanyang ginagawa at nasa isip natin ang pinakamabuting interes natin.

Kaya, hindi lumilitaw na ang lambak ng anino ng kamatayan ang pinakatumpak na salin sa Awit 23:4. Ang isang madilim na lambak ay higit na nag-uugnay sa mga tupa na nakahiga sa berdeng pastulan at sa tabi ng tahimik na tubig. Gayunman, tiyak na kumakapit pa rin sa kamatayan ang pangunahing punto ng Awit 23:4. Maraming tao ang natatakot sa kamatayan , at ang mga nahaharap sa kamatayan ay tiyak na pakiramdam na para silang nasa isang madilim na lambak. Ngunit kahit sa kamatayan hindi natin kailangang matakot, dahil kasama natin ang Diyos, at poprotektahan at aaliwin Niya tayo sa lahat ng ito.Top