Ano ang ibig sabihin ng Bilang 32:23 kapag sinabing, Tiyaking mahahanap ka ng iyong kasalanan?

Ano ang ibig sabihin ng Bilang 32:23 kapag sinabing, Tiyaking mahahanap ka ng iyong kasalanan? SagotAng sabi sa Bilang 32:23, Tiyaking mahahanap ka ng iyong kasalanan (KJV). Ito ay isang kakaibang pag-iingat, lalo na kung basahin nang hiwalay. Kaya't susuriin natin ang konteksto nito, lalo na ang buong kabanata ng Mga Bilang 32, pagkatapos ay tingnan kung ano pa ang sinasabi ng Bibliya sa paksa ng ating kasalanan na nalaman.

Ang pahayag na tiyaking mahahanap ka ng iyong kasalanan ay itinakda sa pagtatapos ng paglabas ng Israel mula sa Ehipto. Matapos maglibot sa ilang sa loob ng 40 taon, ang mga tribo ng Israel sa wakas ay naghahanda na sa pagtawid sa Ilog Jordan patungo sa Lupang Pangako. Ang mga lalaking may edad-militar mula sa lahat ng labindalawang tribo ay kinakailangang tulungan ang bawat tribo na masakop ang nakatalagang teritoryo nito, isang gawain na magsasangkot ng maraming oras at kahirapan.Bago tumawid ang mga Israelita sa Jordan, ipinaalam ng mga tribo nina Gad at Ruben na nagustuhan nila ito sa mismong kinaroroonan nila, sa silangan ng Jordan . Ang lupain doon ay mainam para sa pag-aalaga ng baka (Mga Bilang 32:1), at ang mga pinuno ng mga tribong iyon ay lumapit kay Moises para sa pahintulot na manirahan sa silangang bahagi, sa halip na sa Canaan. Noong una ay sinabi ni Moises na hindi: Dapat bang pumunta sa digmaan ang iyong mga kapwa Israelita habang nakaupo ka rito? (talata 6). Pagkatapos ay inakusahan niya sila ng hindi pagnanais na makapasok sa Lupang Pangako, tulad ng ginawa ng nakaraang henerasyon: Ito ang ginawa ng inyong mga ama (talata 8). At ipinaalala niya sa kanila na ang mismong kasalanang ito ang naging sanhi ng pag-alab ng galit ng Panginoon laban sa kanila sa loob ng 40 taon, at binalaan niya sila na nanganganib silang muling magdulot ng pagkawasak sa buong bansa (mga talata 13–15).Pero iba ang intensyon nina Gad at Ruben, gaya ng ipinaliwanag nila. Tinanong nila si Moises kung maaari nilang iwanan ang kanilang mga kawan at pamilya sa mga pamayanan habang ang mga lalaki ay nag-aayos ng kanilang sarili at pumunta sa digmaan sa Canaan. Matapos ang kanilang mga katiyakan na hindi nila pinababayaan ang kanilang mga kapuwa Israelita, pumayag si Moises sa kanilang kahilingan. Sinabi niya sa kanila na dapat silang lumaban hanggang sa masakop ang lupain, at saka lamang sila makakabalik sa kanilang pag-aari sa silangan ng Jordan. Pagkatapos ay idinagdag ni Moises ang babala: Ngunit kung hindi mo ito gagawin, ikaw ay magkasala laban sa Panginoon; at makatitiyak kang mahahanap ka ng iyong kasalanan (Mga Bilang 32:23).

Nang sabihin ni Moses, Tiyaking mahahanap ka ng iyong kasalanan, hindi niya ibig sabihin, Malalaman ng lahat ang iyong kasalanan. Kung ang mga tribong trans-Jordan ay hindi tumupad sa kanilang pangako, ito ay isang kasalanan laban sa Panginoon at sa buong bansa, at ang kanilang kasalanan ay magiging halata sa lahat. Sa halip, ang babala ni Moises na makatitiyak sila na ang kanilang kasalanan ay makakakita sa kanila ng mga pahiwatig sa kakaibang-ngunit-tunay na kalikasan ng kasalanan.Sa ilang mga lugar sa Bibliya, ang kasalanan ay inilarawan sa mga termino na tila ito ay isang buhay na nilalang na may sariling isip at kalooban. Binabalaan ng Diyos si Cain na ang kasalanan ay nakayuko sa iyong pintuan; ninanais nitong makuha ka, ngunit dapat mong pamunuan ito (Genesis 4:7). Ipinaliwanag ni James kung paano, sa makasagisag na pagsasalita, ang mga tao ay hinihila palayo ng kanilang sariling masamang pagnanasa at naaakit. Pagkatapos, pagkatapos na maglihi ang pagnanasa, ito ay nanganak ng kasalanan; at ang kasalanan, kapag ito ay malaki na, ay nagsilang ng kamatayan (Santiago 1:14–15). Inilarawan ni Pablo, sa Mga Taga Roma 7:14–25, ang kasalanan na parang isang nilalang na nabubuhay sa loob niya, inaalipin siya laban sa kanyang kalooban at pinapagawa sa kanya ang kanyang kinasusuklaman at hinahatulan: Hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ito ay kasalanan na nabubuhay sa akin ang gumagawa nito (talata 20).

Sa pahayag siguraduhin na ang iyong kasalanan ay mahahanap ka ay inihayag ang misteryo ng kasalanan. Ang kalikasan ng kasalanan ay ganoon na, matuklasan man o hindi ng iba ang iyong kasalanan, matutuklasan ka ng iyong kasalanan. Hindi ka makakatakas sa mga kahihinatnan. Ang kasalanan ay nagtataglay ng kapangyarihang bayaran ang nagkasala, at ang kabayaran ng kasalanan ay impiyerno. Huwag mo nang isipin ang paglalaruan ng kasalanan. Hindi ito maaaring paamuin, malampasan, o ipagpag. Kahit gaano ka ligtas sa tingin mo, kung ikaw ay makasalanan, mahahanap ka ng iyong kasalanan.

Ang babala ni Moises sa mga lipi ng Israel, siguraduhing masusumpungan ka ng iyong kasalanan, ay ipinahayag ni Pablo: Huwag kang padaya: Ang Diyos ay hindi maaaring kutyain. Inaani ng tao ang kanyang itinanim. Ang naghahasik upang ikalugod ang kanilang laman, sa laman ay aani ng kapahamakan; sinumang naghahasik para sa kaluguran ng Espiritu, mula sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan (Galacia 6:7–8). Ang tanging paraan upang makatakas sa mga kahihinatnan ng kasalanan ay ang mapatawad ang iyong kasalanan sa pamamagitan ng pananampalataya sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo (Roma 10:9; 1 Juan 2:2; Apocalipsis 1:5).

Top