Ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan?

SagotSa loob ng pananampalatayang Kristiyano, mayroong isang malaking halaga ng kalituhan tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Ang ilan ay naniniwala na pagkatapos ng kamatayan, ang lahat ay natutulog hanggang sa huling paghuhukom, pagkatapos nito ang lahat ay ipapadala sa langit o impiyerno. Ang iba ay naniniwala na sa sandali ng kamatayan, ang mga tao ay agad na hinuhusgahan at ipinadala sa kanilang walang hanggang destinasyon. Sinasabi ng iba na kapag namatay ang mga tao, ang kanilang mga kaluluwa/espiritu ay ipinadala sa isang pansamantalang langit o impiyerno, upang hintayin ang huling pagkabuhay-muli, ang pangwakas na paghuhukom, at pagkatapos ang katapusan ng kanilang walang hanggang destinasyon. Kaya, ano nga ba ang sinasabi ng Bibliya na nangyayari pagkatapos ng kamatayan?
Una, para sa mananampalataya kay Jesu-Kristo, sinasabi sa atin ng Bibliya na pagkatapos ng kamatayan ang mga kaluluwa/espiritu ng mga mananampalataya ay dinadala sa langit, dahil ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang Tagapagligtas (Juan 3:16, 18, 36). Para sa mga mananampalataya, ang kamatayan ay dapat na malayo sa katawan at sa tahanan ng Panginoon (2 Corinto 5:6-8; Filipos 1:23). Gayunpaman, ang mga sipi tulad ng 1 Mga Taga-Corinto 15:50-54 at 1 Tesalonica 4:13-17 ay naglalarawan sa mga mananampalataya na nabuhay na mag-uli at binigyan ng niluwalhating katawan. Kung ang mga mananampalataya ay makakasama kaagad ni Kristo pagkatapos ng kamatayan, ano ang layunin ng muling pagkabuhay na ito? Tila na habang ang mga kaluluwa/espiritu ng mga mananampalataya ay pumupunta kay Kristo kaagad pagkatapos ng kamatayan, ang pisikal na katawan ay nananatili sa libingan na natutulog. Sa muling pagkabuhay ng mga mananampalataya, ang pisikal na katawan ay muling nabuhay, niluwalhati, at pagkatapos ay muling pinagsama sa kaluluwa/espiritu. Ang muling pinagsama-sama at niluwalhating katawan-kaluluwa-espiritu ay magiging pag-aari ng mga mananampalataya para sa kawalang-hanggan sa bagong langit at bagong lupa (Pahayag 21-22).

Pangalawa, para sa mga hindi tumatanggap kay Jesu-Kristo bilang Tagapagligtas, ang kamatayan ay nangangahulugan ng walang hanggang kaparusahan. Gayunpaman, katulad ng kapalaran ng mga mananampalataya, ang mga hindi mananampalataya ay tila ipinadala din kaagad sa isang pansamantalang lugar na pinanghahawakan, upang hintayin ang kanilang huling muling pagkabuhay, paghuhukom, at walang hanggang tadhana. Inilalarawan sa Lucas 16:22-23 ang isang mayaman na pinahihirapan kaagad pagkatapos ng kamatayan. Inilalarawan ng Apocalipsis 20:11-15 ang lahat ng mga patay na hindi naniniwala na nabuhay na mag-uli, hinatulan sa malaking puting trono, at pagkatapos ay itinapon sa lawa ng apoy. Ang mga hindi naniniwala, kung gayon, ay hindi ipinadala sa impiyerno (dagat ng apoy) kaagad pagkatapos ng kamatayan, ngunit sa halip ay nasa isang pansamantalang kaharian ng paghatol at paghatol. Gayunpaman, kahit na ang mga hindi naniniwala ay hindi agad na ipinadala sa lawa ng apoy, ang kanilang agarang kapalaran pagkatapos ng kamatayan ay hindi kaaya-aya. Sumigaw ang mayaman, Ako ay nagdurusa sa apoy na ito (Lucas 16:24).Samakatuwid, pagkatapos ng kamatayan, ang isang tao ay naninirahan sa isang pansamantalang langit o impiyerno. Pagkatapos ng pansamantalang kaharian na ito, sa huling pagkabuhay na mag-uli, ang walang hanggang tadhana ng isang tao ay hindi magbabago. Ang tiyak na lokasyon ng walang hanggang tadhanang iyon ang nagbabago. Ang mga mananampalataya sa huli ay bibigyan ng pagpasok sa bagong langit at bagong lupa (Apocalipsis 21:1). Ang mga hindi mananampalataya ay sa huli ay ipapadala sa lawa ng apoy (Pahayag 20:11-15). Ito ang pangwakas, walang hanggang destinasyon ng lahat ng tao—nakabatay nang buo sa kung sila ay nagtiwala kay Jesu-Kristo lamang o hindi para sa kaligtasan (Mateo 25:46; Juan 3:36).Top