Ano ang kaban ng patotoo?

Ano ang kaban ng patotoo? SagotAng unang pagbanggit ng kaban ng patotoo ay nasa Exodo 25:10. Binigyan ng Diyos si Moises ng tiyak na mga tagubilin para sa pagtatayo ng tabernakulo habang sila ay naglalakbay sa ilang. Ang tabernakulo ang magiging lugar kung saan mananahan ang kaluwalhatian ng Diyos sa kanila (Exodo 25:8–9). Sa daan-daang iba pang naglalarawang tagubilin para sa tabernakulo na ito, sinabi ng Diyos kay Moises na gumawa ng kaban ng patotoo, na tinatawag ding kaban ng tipan (Exodo 25:21–22). Ang mga salita patotoo at tipan parehong tumutukoy sa may kondisyong kasunduan na ginawa sa pagitan ng Diyos at ng mga anak ni Israel sa Bundok Sinai. Ang arka ay, literal, isang kahon o dibdib. Kaya't ang kaban ng patotoo ay ang kahon ng kasunduan.

Ang kaban ng patotoo ay isang kahon na gawa sa kahoy, na nababalutan ng ginto sa loob at labas. Mayroon itong apat na panlabas na singsing kung saan maaaring ikabit ang mga poste para dalhin. Walang sinuman maliban sa mataas na saserdote ang maaaring humipo sa kaban (Mga Bilang 4:15). Ang paggawa nito ay magbubunga ng agarang kamatayan, tulad ng nangyari sa isang lalaking nagngangalang Uzzah (2 Samuel 6:1–7). Ang Diyos ay nagsimulang magturo sa Kanyang mga tao tungkol sa Kanyang kabanalan at kanilang hindi pagiging karapat-dapat. Ipinakita Niya sa kanila na ang Kanyang mga utos ay hindi mga mungkahi na dapat pag-usapan. Nais Niyang turuan silang sumunod sa Kanya sa lahat ng bagay, naiintindihan man nila o hindi ang dahilan ng mga tuntunin.Ang takip ng kaban ay gawa rin sa ginto at naging upuan sa pagitan ng dalawang kerubin, na tinatawag na luklukan ng awa. Doon makikipagpulong ang Diyos sa Kanyang mga tao (Exodo 25:22). Sa loob ng kaban ng patotoo, inilagay ni Moises ang mga tapyas ng Kautusan na ibinigay sa kanya ng Diyos sa bundok. Ang kaban ay inilagay sa loob ng tabernakulo sa pinakabanal na lugar, kung saan tanging ang mataas na saserdote lamang ang maaaring pumunta minsan sa isang taon (Exodo 26:34). Sa lahat ng ito, ang Diyos ay nagpinta ng isang larawan upang tulungan tayong maunawaan kung ano ang kinakailangan para sa makasalanang tao na makarating sa presensya ng isang banal na Diyos.Ang kaban ng patotoo ay nakuha ang pangalan nito mula sa katotohanan na ito ang magiging tahanan ng patotoo ng Diyos sa Kanyang mga tao. Ang Kanyang Kautusan ay hindi lamang pasalita, ngunit nakasulat, nakaukit sa bato (Exodo 34:28; Deuteronomio 5:22), kaya walang dahilan para sa pagsuway. Sinasabi sa atin ng Hebreo 9:4 na, kalaunan, idinagdag ng mga Israelita sa mga tapyas ng bato sa loob ng kaban ng patotoo ang isang banga ng manna (Exodo 16:32–33) at ang tungkod ni Aaron na namumulaklak (Mga Bilang 17:8–10).

Ang kaban ng patotoo ay kumakatawan sa presensya ng Diyos kasama ang Kanyang mga tao, at ang Kanyang kapangyarihan ay sumama sa kanila saanman nila dalhin ang kaban (Josue 3:6; Mga Bilang 10:33–35). Isang beses ninakaw ng mga kaaway ng Israel, ang mga Filisteo, ang kaban (1 Samuel 5:1), umaasang makakatulong sa kanila ang kapangyarihan nito. Inilagay nila ito sa templo ng kanilang idolo at hinintay ang suwerteng idudulot nito. Ngunit sumiklab ang kapahamakan sa mga Filisteo, hanggang sa nakiusap sila sa kanilang mga pinuno na ibalik ang kaban sa Israel (1 Samuel 5:4, 6, 9, 11–12). Ipinakita ng Diyos na hindi Siya isang anting-anting para sa suwerte na ang kapangyarihan ay maaaring taglayin ng sinumang nakabihag sa Kanyang kaban. Ang kapangyarihan ay wala sa mismong kaban ng patotoo; ang kaban ay kumakatawan lamang sa presensya ng Diyos kasama ng Kanyang mga tao.Mula sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus (Roma 14:9), hindi na gumagamit ang Diyos ng kaban ng patotoo upang tumira kasama ng Kanyang mga tao. Tayo ay nasa ilalim ng bagong tipan o tipan. Noong Pentecostes, ipinadala Niya ang Banal na Espiritu upang manahan ang bawat mananampalataya (Mga Gawa 2:1–4, 38–39). Tayo ay naging Kanyang templo (1 Corinto 6:19). Kapag tayo ay ipinanganak na muli sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Kristo (Juan 3:3, 16), dinadala natin ang Diyos saanman tayo magpunta. Walang magandang naidulot ang mga Filisteo sa pagkukulong sa kaban, dahil ang kaban ay walang kapangyarihan sa sarili nito kung ang Diyos ay wala sa kanilang panig. Gayundin, hindi natin kailangan ang mga pisikal na bagay—mga krus, mga imahe, mga banal na relikya—upang dalhin ang kapangyarihan ng Diyos sa atin dahil Siya ay nananatili na sa atin. Ang kamalayan na iyon sa Kanyang presensya, na tinatawag na takot sa Panginoon (Awit 19:19; Kawikaan 15:33), ay tumutulong sa atin na gumawa ng mga desisyon na nagpaparangal sa Kanya.

Top