Ano ang biblikal na pananaw sa sekswalidad?

Ano ang biblikal na pananaw sa sekswalidad? SagotAng seksuwalidad ng tao, kasama ang lahat ng pisikal, emosyonal, at espirituwal na pagkasalimuot nito, ay imbensyon ng Diyos. Ibinigay Niya ang sekswalidad sa Kanyang mga nilikha bilang isang regalo na may dalawang tungkulin: upang ipagpatuloy ang lahi ng tao at lumikha ng isang matalik na ugnayan sa pagitan ng mag-asawa. Ang tamang paggamit ng sekswalidad ay humahantong sa atin na maunawaan ang matalik na kaugnayan sa Diyos sa mas malaking paraan; ang maling paggamit nito ay sumisira sa lapit sa Diyos at pinapalitan ang sekswalidad sa Kanyang lugar. Upang maunawaan ang biblikal na pananaw sa sekswalidad, susuriin natin ang multi-faceted na kalikasan nito nang paisa-isa.

Ang unang pagbanggit ng sekswalidad sa Bibliya ay sa Halamanan ng Eden. Sinabi ng Diyos kina Adan at Eva na maging mabunga at magpakarami, na pupunuin ang lupa (Genesis 1:27–28), isang utos na nangangailangan ng pakikipagtalik. Di-nagtagal pagkatapos nito, nabasa natin na nakilala ni Adan ang kanyang asawang si Eva at siya ay naglihi (Genesis 4:1). Ang paggamit ng salitang iyon alam ay isang mas kumpletong pagsasalin ng konsepto kaysa sa mas modernong mga parirala tulad ng nagkaroon ng pakikipagtalik sa. Ito ay nagmumungkahi ng higit pa sa isang pisikal na gawa. Nang makilala ni Adan ang kanyang asawa, ang unang mag-asawa ay nakararanas ng seksuwalidad sa paraang ibinigay ito ng Diyos sa kanila. Ang pakikipagtalik ay isang mapag-isang aksyon na pinasok nila nang magkasama na hindi katulad ng iba pang koneksyon. Espesyal itong idinisenyo ng kanilang Tagapaglikha upang maging ang pinaka-matalik na pagkilos na maaaring maranasan ng dalawang tao. Sa loob ng tipan na kasal, ang sekswal na pagsasama ay isang puwersang nagbubuklod sa mag-asawa bilang isang laman (Genesis 2:24; Mateo 19:6). Natutuklasan at nakikibahagi sila sa isa't isa sa mga paraang eksklusibo sa mag-asawa at lumilikha ng isang sagradong pagkakaisa.Anuman ang nilikha ng Diyos, binabaluktot ni Satanas. Hindi nagtagal para pilipitin at sirain ang banal na kaloob ng Diyos sa pagkakasala ng sangkatauhan. Sa oras na ibinigay ng Diyos ang Kautusan sa mga Israelita, kailangan Niyang ipagbawal ang lahat ng uri ng seksuwal na kabuktutan na tinatanggap ng mga kultura noong panahong iyon. Ang Diyos ay nagtalaga na ng isang lalaki para sa isang babae mula noong nilikha ngunit ngayon ay kailangang linawin at ipagbawal ang lahat ng uri ng mga kabuktutan na naimbento ng mga tao. At habang dumarami ang populasyon sa mundo, hinigpitan ng Diyos ang mga hangganang etikal tungkol sa pagpapakasal sa malalapit na kamag-anak. Ang Levitico 18 at 19 ay nagdetalye ng marami sa mga ipinagbabawal na gawain, tulad ng pakikipagtalik sa isang malapit na miyembro ng pamilya, pangangalunya, at homoseksuwalidad.Kahit na ang poligamya ay pinahintulutan noong panahon ng Lumang Tipan, bahagyang dahil sa kakulangan ng mga pagpipilian para sa mga babaeng walang asawa at ang pangangailangan para sa mga lalaki na magkaroon ng maraming anak na lalaki para sa kaligtasan ng linya ng pamilya, ang pagsasanay ay medyo wala sa panahon ng Bagong Tipan. Sa katunayan, inulit ni Jesus ang unang layunin ng Diyos para sa kasal nang tanungin siya tungkol sa diborsiyo. Sa Mateo 19:3–6 sinabi ni Jesus, Sa pasimula ang Lumikha ay 'ginawa silang lalaki at babae,' at sinabi, 'Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman'? Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Kaya't kung ano ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ninuman. Ang pagiging asawa ng isang asawa lamang ay isang kinakailangan para sa pamumuno ng simbahan (1 Timoteo 3:2, 12; Titus 1:6).

Malaking porsyento ng mga problema sa mundo ay tuwiran o hindi direktang nagmumula sa ating pag-abuso sa kaloob ng Diyos na sekswalidad. Isipin ang mundong magkakaroon tayo kung susundin ng bawat tao ang mga pamantayan ng Diyos para sa sekswalidad. Ang mga aborsyon, diborsiyo, STD, AIDS, pornograpiya, sex trafficking, mga batang walang ama, nag-iisang ina, panggagahasa, mga inabandunang sanggol, at pedophilia ay lahat ay titigil o mababawasan nang husto. Ang ripple effect ng mga pagbabagong iyon lamang ay ganap na magbabago sa bawat kontinente, bawat bansa, at bawat kultura. Tataas ang ekonomiya, babagsak ang sakit, at magkakaroon ng mga walang laman na kama ang mga mental hospital.Alam ng Diyos kung ano ang Kanyang sinasabi kapag kasama Niya ang mga hangganan sa Kanyang mga kaloob. Ang elektrisidad ay isang hindi kapani-paniwalang pagtuklas at kung ginamit nang tama ay makikinabang ang lahat ng sangkatauhan. Gayunpaman, kapag ginamit nang mali, ang kuryente ay maaaring makapinsala o makapatay. Gayon din sa kapangyarihan ng sekswalidad ng tao. Kapag hinahangad nating mamuhay sa loob ng malusog na mga hangganan na itinatag ng Diyos para sa ating kapakanan, ang sekswalidad ay muli isang magandang regalo.

Top