Ano ang pagkababae sa Bibliya?

Ano ang pagkababae sa Bibliya? SagotAng pagkababae sa Bibliya ay ang natatanging katangian ng isang babae na tinukoy ng Bibliya. Nang lumikha ang Diyos ng dalawang kasarian (Genesis 1:27; 5:2; Mateo 19:4), nagpasimula rin Siya ng iba't ibang tungkulin para sa bawat kasarian. Idinisenyo niya ang mga katawan at utak ng mga kalalakihan at kababaihan upang gumana nang naiiba at upang gampanan ang mga pantulong na tungkulin. Ang isang lalaki ay hindi kailangang kumilos bilang isang babae dahil hindi siya maaaring maging isang babae. Hindi niya kailanman maproseso ang impormasyon tulad ng isang babae, dahil ang kanyang utak, ang kanyang DNA, at ang kanyang buong pagkatao ay lalaki. Ang parehong ay totoo para sa mga kababaihan na sinusubukang maging lalaki.

Ang paghahanap para sa pagkababae sa Bibliya ay nagsisimula sa parehong lugar kung saan nagsimula ang pagkalalaki ng Bibliya. Sinasabi sa Galacia 3:28 na walang Judio o Griego, alipin o malaya, lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Cristo Jesus. Kay Kristo, tayo ay may pantay na halaga at pantay na responsibilidad na sumunod at maglingkod sa Panginoon. Lahat ng mga utos sa banal na kasulatan tungkol sa pagsuko (Roma 12:1–2), paglilingkod (Roma 12:1), at dedikasyon (1 Mga Taga-Corinto 7:33–35) ay pantay na angkop sa mga lalaki at babae.Kaya't ang pagtuturo ng Bibliya para sa sinumang babae na nagsusumikap para sa pagkababae sa Bibliya ay nagsisimula sa kanyang muling pagsilang (Juan 3:3). Malamang na siya ay naging isang bagong nilalang kay Kristo (2 Mga Taga-Corinto 5:17) at sineseryoso ang mga salita ni Jesus tungkol sa pangangailangang manatili sa Kanya (Juan 15:1–5). Ang Salita ng Diyos ay dapat na ang kanyang huling awtoridad sa buhay dahil, kung ang awtoridad nito ay hindi malinaw sa kanya, kung gayon siya ay magiging isang hukom ng Kasulatan sa halip na hayaan ang Kasulatan na humatol sa kanya. Ito ay humahantong sa kompromiso at tuluyang pagbagsak ng moralidad (tingnan sa Mga Taga Roma 1:22–25).Ang isang karaniwang pagkakamali sa pagtalakay sa pagkababae sa Bibliya ay ang paghaluin ang mga stereotype ng kultura sa katotohanan ng banal na kasulatan. Ang pagkakamaling ito ay nagpigil sa milyun-milyong kababaihan mula sa pagtupad sa kanilang mga pangarap at pagbuo ng kanilang mga regalo. Maraming mga hangarin o karera ang isinasaalang-alang para sa mga lalaki lamang, at ang mga babae ay inaasahang manatili sa bahay at manatili sa bahay. Gayunpaman, ang pagkababae sa Bibliya ay hindi nangangahulugan na ang bawat babae ay dapat sumunod sa isang societal na pamantayan ng pagkababae. Para sa ilang kababaihan, ang pagyakap sa kanilang pagkababae ay mangangahulugan na ipagpatuloy nila ang mga karera sa medisina, konstruksiyon, o pagpapatupad ng batas dahil pinagkalooban sila ng Diyos na maglingkod sa mga lugar na iyon. Para sa iba, ang pagpapalaki ng mga anak at paggawa ng tahanan ay isang katuparan ng kanilang bigay-Diyos na mga hangarin.

Ang Unang Pedro 3:3–4 ay nagbibigay ng kaunting liwanag sa mga mithiin ng Diyos para sa Kanyang mga anak na babae. Bagaman espesipikong nagsasalita si Pedro sa mga asawang babae, ang tagubiling ito ay kumakapit sa lahat ng kababaihan na naghahangad ng pagkababae sa Bibliya: Ang iyong kagandahan ay hindi dapat magmula sa panlabas na palamuti, gaya ng maarte na hairstyle at pagsusuot ng gintong alahas o magagandang damit. Sa halip, ito ay dapat na sa iyong panloob na sarili, ang hindi kumukupas na kagandahan ng isang banayad at tahimik na espiritu, na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Ang Bibliya ay hindi nagbibigay ng katulad na mga tagubilin sa mga lalaki, na nagpapakita ng pagkaunawa ng Diyos sa mga babae na Kanyang nilikha. Alam niya na ang mga babae sa pangkalahatan ay higit na nakatuon sa kanilang panlabas na anyo kaysa karamihan sa mga lalaki. Alam din niya na ang pisikal na kagandahan ng isang babae ay madalas na pinagsasamantalahan, kinukuha, at ginagamit para sa makasariling layunin. Kaya't ipinaalam Niya sa kanya na ang kanyang tunay na kagandahan ay hindi matatagpuan doon, sa labas. Nais Niya na ang Kanyang mga anak na babae ay maghukay ng mas malalim upang mahanap ang repleksyon ng Kanyang sarili na Kanyang inilagay sa loob nila.Ang sipi sa 1 Pedro ay hindi isang paghatol sa panlabas na kagandahan ngunit isang pag-redirect ng focus. Ang isang Cover Girl na mukha na may magaspang, masamang espiritu ay hindi nakakaakit ng mga tao para sa mga tamang dahilan (Kawikaan 31:30). Ang isang kaakit-akit na hitsura ay mabilis na nawawala ang apela sa mga pinakamalapit sa isang babaeng may mahinang karakter. Ngunit ang isang babae na lumalakad kasama ng Diyos ay nagliliwanag ng kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Ang isang babae na modelo ng pagkababae sa Bibliya ay may banayad at tahimik na espiritu, ngunit maaari rin siyang mamuno sa isang korporasyon, mamuno ng isang maintenance crew, o tumuklas ng mga medikal na pagpapagaling. Sa katunayan, habang pinahihintulutan niya ang Banal na Espiritu na kontrolin siya, pinagpapala ng Diyos ang kanyang likas na kaloob upang magawa ang higit pa sa kanyang magagawa kung susubukan niyang magtagumpay sa kanyang sariling paraan. Kapag ibinaling ng isang babae ang kanyang atensyon sa kagandahan ng kanyang kaluluwa, ang kanyang pagiging kaakit-akit ay nagiging dahilan ng kanyang kadakilaan sa halip na kanyang pagsasamantala. Habang nakatuon siya sa pagpapaunlad ng kabaitan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili (Galacia 5:22), mas nagiging katulad siya ni Jesus, na ang pagiging kaakit-akit ay hindi panlabas; gayunpaman ang mundo ay hindi kailanman gumawa ng gayong kagandahan (Isaias 53:2).

Dahil karamihan sa mga babae ay magiging asawa sa isang punto ng kanilang buhay, ang pagkababae sa Bibliya ay nakakaapekto sa relasyon ng mag-asawa . Ayon sa Kasulatan, ang tungkulin ng asawang babae ay iba sa tungkulin ng asawang lalaki, ngunit hindi mababa. Ang Mga Taga-Efeso 5:22–23 ay ang talatang kadalasang binabanggit patungkol sa tungkulin ng asawang babae: Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa gaya ng ginagawa ninyo sa Panginoon. Sapagka't ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Cristo na ulo ng iglesia, ang kaniyang katawan, na kung saan siya ang Tagapagligtas. Gayunpaman, nagkakamali tayo kapag tinatrato natin ang talatang ito bilang isang stand-alone na utos para sa kababaihan. Ito ay nasa pagitan ng mas malakas na utos sa simbahan sa pangkalahatan. Sinimulan ng bersikulo 18 ang bahaging ito sa, Magpasakop sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Ang natitirang bahagi ng seksyon ay nagtuturo sa mga asawang lalaki na mahalin ang inyong mga asawa, tulad ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan at ibinigay ang kanyang sarili para sa kanya (talata 25). Ang utos para sa mga asawang babae ay repleksyon lamang ng saloobin na dapat taglayin ng bawat mananampalataya (Filipos 2:3). Kapag ang isang makadiyos na asawang lalaki ay nagmamahal sa Kanyang asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan, ang isang makadiyos na asawa ay nahihirapang magpasakop sa kanyang pamumuno.

Ang pagkababae sa Bibliya ay higit pa sa isang landas sa karera o ang kakayahang magparami at mag-alaga. Dahil ang bawat tao ay nagdadala ng kakaibang aspeto ng sariling kalikasan ng Diyos (Genesis 1:27), niluluwalhati natin Siya sa pamamagitan ng pagpapakita ng kalikasang iyon sa mundo. Maaaring ihayag ng mga babae ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga paraan na natatangi sa kanilang kasarian, gaya ng mga lalaki. Sa nakakalito na araw na ito kung kailan ang pagkakakilanlan ng kasarian ay naging isang bagay ng kagustuhan, napakahalaga na ang mga nakakakilala at nagmamahal sa Diyos at sa Kanyang Salita ay manatiling nakasalig sa Kanyang katotohanan. Idinisenyo ng Diyos ang mga tao upang ipakita ang Kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagkalalaki ng Bibliya. Dinisenyo Niya ang mga babae upang ipakita ang iba pang aspeto ng Kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagkababae sa Bibliya. Kapag hinahangad nating lahat na parangalan Siya sa bawat bahagi ng ating buhay, mamumuhay tayo nang maayos, na ginagampanan ang mga magkatuwang na tungkulin habang isinasagawa natin ang misyon na ibinigay ni Jesus sa ating lahat (Mateo 28:19).

Top