Ano ang pinagpalang pag-asa?

SagotSinasabi ng Tito 2:12–13 na ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo sa atin na mamuhay na may pagpipigil sa sarili, matuwid at maka-Diyos sa kasalukuyang panahon, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa—ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at Tagapagligtas, si Jesus. Kristo. Tinutukoy ng talatang ito ang pinagpalang pag-asa bilang ang maluwalhating pagpapakita ni Jesu-Kristo, ang ating dakilang Diyos at Tagapagligtas.

Ang salita pinagpala maaaring mangahulugang masaya o kapaki-pakinabang; ang ating pag-asa ay pinagpala dahil ang pagbabalik ni Jesus ay magiging isang kamangha-manghang, masayang karanasan para sa mananampalataya kay Kristo. Tayo ay pagpapalain nang hindi masusukat kapag nakita natin si Kristo. Matatapos na ang mga pagsubok sa buhay na ito, at makikita natin na ang ating kasalukuyang pagdurusa ay hindi katumbas ng halaga na ikumpara sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin (Roma 8:18). Ang salita pag-asa ay hindi nakikipag-usap sa kawalan ng katiyakan, tulad ng sa Umaasa ako na maaaring may mangyari; sa halip, ito ay ang masayang katiyakan na ang isang bagay kalooban mangyari. Si Jesus ang ating pag-asa, at walang sinuman ang makapag-aalis ng pag-asa na iyon. Hindi tayo ikinahihiya ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na ibinigay sa atin (Roma 5:5).Ang mapalad na pag-asa, kung gayon, ay ang masayang katiyakan na ipapaabot ng Diyos ang Kanyang mga pakinabang sa atin at na si Jesu-Kristo ay babalik. Hinihintay namin ang kaganapang ito ngayon. Sinabi ni Jesus na babalik Siya (Juan 14:3), sinabi ng mga anghel na babalik Siya (Mga Gawa 1:11), at sinabi ng mga sulat na babalik Siya. Maaaring bumalik si Jesus anumang oras para sa Kanyang simbahan, na kinabibilangan ng lahat ng mananampalataya kay Kristo mula sa Araw ng Pentecostes sa Gawa 2 pasulong. Ang pangyayaring ito ay tinatawag na rapture. Ipahahayag ito sa pamamagitan ng tinig ng arkanghel at ng trumpeta ng Diyos. Ang mga katawan ng mga namatay ay bubuhayin upang pagsamahin ang kanilang mga kaluluwa, at pagkatapos ay ang mga katawan ng mga mananampalataya na nabubuhay pa sa lupa ay papalitan ng isang katawan tulad ng muling pagkabuhay na katawan ng Panginoon. Ang mga mananampalataya na nabuhay mula sa mga patay at ang mga mananampalataya na nabubuhay sa pagbabalik ni Kristo ay sasalubungin ang Panginoon sa himpapawid at dadalhin sa langit. Sila ay lilipad sa mapagkaibigang kalangitan na nagkakaisa (cf. 1 Thessalonians 4:13–18). Mangyayari ito sa isang kisap-mata (1 Corinthians 15:52).Dapat bang magkaroon ng epekto ang pinagpalang pag-asa ng pagbabalik ni Kristo anumang oras sa mananampalataya kay Jesu-Kristo? Isinulat ni Juan, Ang lahat ng may ganitong pag-asa sa kanya ay dinadalisay ang kanilang sarili, gaya ni [Jesus] na dalisay (1 Juan 3:3). Ang mananampalataya na umaasa sa pinagpalang pagbabalik ni Kristo ay maghahangad na mabuhay, sa kapangyarihan ng nananahan na Banal na Espiritu, ng isang buhay na dalisay. Tayong lahat ay tatayo sa harapan ng Panginoon at magbibigay ng salaysay kung paano tayo namuhay para sa Kanya sa lupa (2 Mga Taga-Corinto 5:10).

Ang nalalapit na pagbabalik ni Jesus ay dapat mag-udyok sa mananampalataya na mamuhay nang maka-Diyos sa isang di-makadiyos na mundo. Ang salita naghahanap sa Titus 2:13 ang susi para mangyari iyon. Ang pagiging naghahanap ay nangangahulugan na nabubuhay tayo bawat araw sa patuloy na pag-asa at pag-asa, na may pananalig na si Jesus ay maaaring dumating anumang oras. Ang pag-asa na iyon ay nagiging isang pagbabagong katotohanan sa buhay na ito, na nagreresulta sa pagluwalhati ng Diyos sa pamamagitan natin (1 Mga Taga-Corinto 10:31). Ang pinagpalang pag-asa ay nagdudulot sa atin ng kagalakan at nagpapasaya sa atin sa mga pagsubok sa mundong ito. Dapat din itong maging dahilan upang tayo ay huminto at suriin ang ating pag-iisip, salita, at kilos.Top