Ano ang Aklat ni Jasher at dapat itong nasa Bibliya?

Ano ang Aklat ni Jasher at dapat itong nasa Bibliya? SagotKilala rin bilang Book of the Upright One in the Greek Septuagint and the Book of the Just Ones in the Latin Vulgate, ang Book of Jasher ay malamang na isang koleksyon o pinagsama-samang mga sinaunang Hebrew na kanta at mga tula na pumupuri sa mga bayani ng Israel at sa kanilang mga pagsasamantala sa labanan. Ang Aklat ni Jasher ay binanggit sa Joshua 10:12-13 nang ihinto ng Panginoon ang araw sa kalagitnaan ng araw sa labanan sa Beth Horon. Binanggit din ito sa 2 Samuel 1:18-27 na naglalaman ng Awit o Panaghoy ng Busog, ang malungkot na awit sa libing na kinatha ni David noong namatay sina Saul at Jonathan.

Ang tanong, kung ang Aklat ni Jasher ay binanggit sa Bibliya, bakit ito naiwan sa kanon ng Kasulatan? Alam natin na inutusan ng Diyos ang mga may-akda ng Kasulatan na gumamit ng mga sipi mula sa marami at iba't ibang extra-biblical na mapagkukunan sa pagbuo ng Kanyang Salita. Ang talatang nakatala sa Joshua 10:13 ay isang magandang halimbawa. Sa pagtatala ng labanang ito, isinama ni Joshua ang mga sipi mula sa Aklat ni Jasher hindi dahil ito lamang ang pinagmulan niya ng nangyari; sa halip, sinasabi niya, sa diwa, Kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, basahin mo ito sa Aklat ni Jasher. Maging ang aklat na iyon ay may talaan ng kaganapang ito.May iba pang mga akdang Hebreo na binanggit sa Bibliya na inutusan ng Diyos na gamitin ng mga may-akda. Ang ilan sa mga ito ay kinabibilangan ng Aklat ng mga Digmaan ng Panginoon (Mga Bilang 21:14), ang Aklat ni Samuel na Tagakita, ang Aklat ni Nathan na Propeta, at ang Aklat ni Gad na Tagakita (1 Cronica 29:29). Gayundin, nariyan ang Mga Gawa ni Rehoboam at ang Mga Cronica ng mga Hari ng Juda (1 Hari 14:29). Alam din natin na si Solomon ay gumawa ng higit sa isang libong kanta (1 Hari 4:32), ngunit dalawa lamang ang napanatili sa aklat ng Mga Awit (72 at 127). Sa pagsulat sa ilalim ng inspirasyon ng Banal na Espiritu sa Bagong Tipan, isinama ni Pablo ang isang sipi mula sa makatang Cretan na si Epimenides (Tito 1:12) at sinipi mula sa mga makata na sina Epimenides at Aratus sa kanyang talumpati sa Athens (Mga Gawa 17:28).Ang punto ay na ang banal na Awtor ng Bibliya ay gumamit ng mga materyal na pinili mula sa maraming iba't ibang mapagkukunan, na iniangkop ang mga ito sa Kanyang dakilang disenyo para sa Kasulatan. Dapat nating maunawaan na ang kasaysayan gaya ng nakatala sa Bibliya ay hindi nangyari nang hiwalay. Ang mga taong binanggit sa Bibliya ay nakipag-ugnayan sa ibang tao. Halimbawa, bagaman malinaw sa Bibliya na iisa lamang ang Diyos, binanggit ng Bibliya ang ilang diyos na sinasamba ng mga tao sa loob ng Israel at sa mga bansa sa paligid. Sa katulad na paraan, gaya ng sa Gawa 17:28 at Tito 1:12 , kung minsan ay masusumpungan natin ang mga sekular na manunulat na sinisipi. Hindi ito nangangahulugan na ang mga sinipi na manunulat na ito ay inspirasyon. Nangangahulugan lamang ito na may sinabi sila na kapaki-pakinabang sa paggawa ng isang punto.

May isang aklat na tinatawag na Ang Aklat ni Jasher ngayon, bagaman hindi ito ang parehong aklat na binanggit sa Lumang Tipan. Isa itong pamemeke noong ikalabing walong siglo na sinasabing isang pagsasalin ng nawawalang Aklat ni Jasher ni Alcuin, isang iskolar sa Ingles noong ikawalong siglo. Mayroon ding mas kamakailang aklat na pinamagatang The Book of Jashar ng science fiction at fantasy na manunulat na si Benjamin Rosenbaum. Ang aklat na ito ay isang kumpletong gawa ng fiction.Ang isa pang aklat na may ganitong kaparehong pangalan, na tinawag ng maraming Pseudo-Jasher, habang nakasulat sa Hebreo, ay hindi rin ang Aklat ni Jasher na binanggit sa Kasulatan. Ito ay isang aklat ng mga alamat ng mga Hudyo mula sa paglikha hanggang sa pagsakop sa Canaan sa ilalim ni Joshua, ngunit naniniwala ang mga iskolar na hindi ito umiiral bago A.D. 1625. Bilang karagdagan, mayroong ilang iba pang mga teolohikong gawa ng mga Judiong rabbi at iskolar na tinatawag na Sefer ha Yashar , ngunit wala sa mga ito ang nag-aangkin na ang orihinal na Aklat ni Jasher.

Sa huli, dapat nating tapusin na ang Aklat ni Jasher na binanggit sa Bibliya ay nawala at hindi nakaligtas hanggang sa modernong panahon. Ang talagang alam natin tungkol dito ay matatagpuan sa dalawang sipi ng Kasulatan na binanggit kanina. Ang iba pang mga aklat sa pamagat na iyon ay kathang-isip lamang o mga moral na treatise ng mga Hudyo.

Top