Ano ang Kapatiran ng Liwanag?

Ano ang Kapatiran ng Liwanag? SagotAng Great Brotherhood of Light ay malinaw na nagpapahayag ng mga turo nito sa pangunahing website nito, sanctusgermanus.net . Sinasabing ito ay nakatuon kay Sanctus Germanus, na kinilala bilang isang taong nagtatrabaho sa ilalim ng Planetary Logos, si Sanat Kumara, na milyon-milyong taon na ang nakalilipas, ay dumating sa lupa kasama ang pitong iba pang nilalang, kabilang ang Arkanghel Michael at ang Diyosa na si Kwan Yin, upang i-set up ang makalupang eksperimento.

Ang paunang pahayag na ito ay nagbibigay ng sapat na impormasyon upang ipakita na ang mga turo ng Brotherhood of Light ay hindi biblikal. Sinasabi ng tagapagtatag na nagtatrabaho siya sa ilalim ng awtoridad ng isang hindi makamundo na nilalang na nakipag-ugnay sa isang diyosa. Ito ay direktang pagsalungat sa katotohanan ng Bibliya na iisa lamang ang Diyos (Deuteronomio 6:4). Walang ibang diyos o diyosa. Si Michael na arkanghel ay naglilingkod lamang sa isang tunay na Diyos ng Bibliya.Ang pagpapakilala sa website ng Great Brotherhood of Light ay nagpahayag din na ang kanilang pinuno, si Sanctus Germanus, ay isang reinkarnasyon ni Joseph, ang asawa ng ina ni Jesus: Nakita natin ang muling pagpapakita ni Sanctus Germanus bilang si Joseph, ang makalupang ama ni Jesus, pagkaraan ng maraming taon. sa simula ng dispensasyon ng Piscean. Ang paniniwalang ito ay direktang kabaligtaran sa turo ng Bibliya na ang mga tao ay nakatakdang mamatay nang minsan, at pagkatapos nito ay haharap sa paghuhukom (Hebreo 9:27). Ang reinkarnasyon ay hindi isang turo sa Bibliya; sa halip, ito ay paniniwala ng Hinduismo, Budismo, at iba pang relihiyon sa Silangan.Dagdag pa, tungkol kay Jesus, ang sabi ng website, Sa panahong ito sa pagkatapon kasama sina Elihu at Salome sa Zoan na ang sanggol na si Jesus ay lumaki na natututo ng mga lihim at misteryo ng Sinaunang Karunungan. Tinuruan siya nina Elihu at Salome tungkol sa Zorasterismo [ sic. ], ang mga misteryong paaralan ng Egypt, at Budismo sa India. Ang mga turong ito ay magbibigay sa kanya ng lakas sa paglaon sa paglalakbay sa pamamagitan ng paglalakad sa Persia, India at Tibet upang mag-aral sa ilalim ng Masters of Wisdoms. Inilalarawan ng Bibliya na si Jesus ay isinilang sa Bethlehem (sa modernong Israel), naglalakbay nang panandalian sa Ehipto bilang isang sanggol, pagkatapos ay nanirahan sa Nazareth (din sa modernong Israel) hanggang sa Kanyang pagtanda. Walang mga pag-aaral sa isang Egyptian mystery school o mga paglalakbay sa India, Persia, o Tibet na naitala sa Bagong Tipan.

Ang mga turo ng Great Brotherhood of Light ay hindi naaayon sa mga turo ng Bibliya; sa halip, pinaghalo nila ang mga turo ng Bibliya sa mga maling turo ng Hinduismo at iba pang mga tradisyon ng espiritista. Ang mga paniniwala ng Dakilang Kapatiran ng Liwanag tungkol kay Jose, Maria, Hesus, mga anghel, Banal na Kasulatan, Diyos, at marami pang ibang lugar ay direktang sumasalungat sa mga turo ng Kasulatan.Top