Ano ang Kristiyanong doktrina ng kaligtasan?

Ano ang kaligtasan? Ano ang Kristiyanong doktrina ng kaligtasan? SagotAng kaligtasan ay paglaya mula sa panganib o pagdurusa. Ang magtipid ay maghatid o magprotekta. Ang salita ay nagdadala ng ideya ng tagumpay, kalusugan, o pangangalaga. Minsan, ginagamit ng Bibliya ang mga salita nailigtas o kaligtasan tumutukoy sa temporal, pisikal na pagpapalaya, tulad ng pagpapalaya ni Pablo mula sa bilangguan (Filipos 1:19).
Mas madalas, ang salitang kaligtasan ay tumutukoy sa walang hanggang espirituwal na pagpapalaya. Nang sabihin ni Pablo sa bantay sa bilangguan sa Filipos kung ano ang dapat niyang gawin para maligtas, ang tinutukoy niya ay ang walang hanggang tadhana ng tagapagbilanggo (Mga Gawa 16:30-31). Inihalintulad ni Jesus ang pagkaligtas sa pagpasok sa kaharian ng Diyos (Mateo 19:24-25).

Ano tayo naligtas mula sa ? Sa doktrinang Kristiyano ng kaligtasan, tayo ay naligtas mula sa poot, iyon ay, mula sa paghatol ng Diyos sa kasalanan (Roma 5:9; 1 Tesalonica 5:9). Ang ating kasalanan ay naghiwalay sa atin sa Diyos, at ang bunga ng kasalanan ay kamatayan (Roma 6:23). Ang biblikal na kaligtasan ay tumutukoy sa ating pagpapalaya mula sa kahihinatnan ng kasalanan at samakatuwid ay kinabibilangan ng pag-aalis ng kasalanan.Sino ang nagtitipid? Ang Diyos lamang ang makapag-aalis ng kasalanan at makapagliligtas sa atin sa kaparusahan ng kasalanan (2 Timoteo 1:9; Titus 3:5).Paano nagliligtas ang Diyos? Sa doktrinang Kristiyano ng kaligtasan, iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo (Juan 3:17). Sa partikular, ang kamatayan ni Jesus sa krus at ang kasunod na pagkabuhay na mag-uli ang nakamit ang ating kaligtasan (Roma 5:10; Efeso 1:7). Maliwanag sa Kasulatan na ang kaligtasan ay ang mapagbiyaya, hindi nararapat na kaloob ng Diyos (Efeso 2:5, 8) at makukuha lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Kristo (Mga Gawa 4:12).

Paano natin matatanggap ang kaligtasan? Kami ay iniligtas ng pananampalataya . Una, kailangan natin dinggin ang ebanghelyo—ang mabuting balita ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus (Efeso 1:13). Pagkatapos, dapat maniwala — lubusang magtiwala sa Panginoong Hesus (Roma 1:16). Kabilang dito ang pagsisisi, pagbabago ng isip tungkol sa kasalanan at kay Kristo (Mga Gawa 3:19), at pagtawag sa pangalan ng Panginoon (Roma 10:9-10, 13).

Ang kahulugan ng doktrinang Kristiyano ng kaligtasan ay Ang pagpapalaya, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, mula sa walang hanggang kaparusahan para sa kasalanan na ibinibigay sa mga taong tumatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga kondisyon ng pagsisisi at pananampalataya ng Diyos sa Panginoong Jesus. Ang kaligtasan ay kay Jesus lamang (Juan 14:6; Gawa 4:12) at nakasalalay sa Diyos lamang para sa probisyon, katiyakan, at katiwasayan.

Top