Ano ang pananaw ng Kristiyano sa pagreretiro?

Ano ang pananaw ng Kristiyano sa pagreretiro? SagotHabang papalapit ang mga Kristiyano sa edad ng pagreretiro, madalas nilang iniisip kung ano ang dapat gawin ng isang Kristiyano sa mga taon ng pagreretiro. Ang mga Kristiyano ba ay nagretiro sa paglilingkod bilang Kristiyano kapag sila ay nagretiro mula sa lugar ng trabaho? Paano dapat malasin ng isang Kristiyano ang pagreretiro?

1) Bagama't walang prinsipyo sa Bibliya na ang isang tao ay dapat magretiro sa kanyang trabaho kapag siya ay umabot sa isang tiyak na edad, nariyan ang halimbawa ng mga Levita at ang kanilang trabaho sa tabernakulo. Sa Mga Bilang 4, ang mga lalaking Levita ay binibilang para sa paglilingkod sa tabernakulo mula sa edad na 25-50 taong gulang, at pagkatapos ng edad na 50, sila ay magretiro mula sa regular na paglilingkod. Maaari silang patuloy na tumulong sa kanilang mga kapatid ngunit hindi makapagpatuloy sa paggawa (Mga Bilang 8:24-26).2) Kahit na tayo ay maaaring magretiro sa ating mga bokasyon (kahit buong-panahong Kristiyanong ministeryo), hindi tayo dapat magretiro sa paglilingkod sa Panginoon, kahit na ang paraan ng ating paglilingkod sa Kanya ay maaaring magbago. Mayroong halimbawa ng dalawang matandang tao sa Lucas 2:25-38 (Simeon at Anna) na patuloy na naglingkod sa Panginoon nang tapat. Si Anna ay isang matandang balo na naglilingkod sa templo araw-araw na may pag-aayuno at panalangin. Ang Tito 2 ay nagsasaad na ang matatandang lalaki at babae ay dapat magturo, sa pamamagitan ng halimbawa, sa mga nakababatang lalaki at babae kung paano mamuhay.3) Ang mga matatandang taon ng isang tao ay hindi dapat gugulin lamang sa paghahangad ng kasiyahan. Sinabi ni Pablo na ang balo na nabubuhay para sa kasiyahan ay patay na habang siya ay nabubuhay pa (1 Timoteo 5:6). Taliwas sa pagtuturo ng Bibliya, tinutumbasan ng maraming tao ang pagreretiro sa paghahanap ng kasiyahan kung posible. Hindi ito nangangahulugan na ang mga retirado ay hindi maaaring mag-enjoy ng golf, mga social function, o mga kasiya-siyang gawain. Ngunit hindi ito dapat maging pangunahing pokus ng buhay ng isang tao sa anumang edad.

4) Isinasaad ng Ikalawang Corinto 12:14 na ang magulang ay dapat mag-ipon para sa mga anak. Ngunit sa ngayon ang pinakadakilang bagay na dapat ipon ay ang espirituwal na pamana ng isang tao, na maaaring maipasa sa mga anak, apo, at apo sa tuhod. Ang mga henerasyon ng mga inapo ay naapektuhan ng tapat na mga panalangin ng isang matandang patriarch ng pamilya o matriarch. Ang panalangin ay marahil ang pinakamabungang labasan ng ministeryo para sa mga nagretiro na.Ang Kristiyano ay hindi kailanman humihinto sa paglilingkod kay Kristo; pinapalitan lang niya ang address ng kanyang pinagtatrabahuan. Sa buod, habang ang isang tao ay umabot sa edad ng pagreretiro (kahit ano pa iyon) ang bokasyon ay maaaring magbago ngunit ang gawain ng buhay ng isang tao sa paglilingkod sa Panginoon ay hindi nagbabago. Kadalasan ang mga matataas na santo na ito na, pagkatapos ng buong buhay na paglakad kasama ng Diyos, ay nakapagpahatid ng mga katotohanan ng Salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsasalaysay kung paano gumawa ang Diyos sa kanilang buhay. Ang panalangin ng salmista ay dapat na maging panalangin natin habang tayo ay tumatanda: Kahit ako'y matanda na at may uban, huwag mo akong pabayaan, Oh Diyos, hanggang sa aking ipahayag ang iyong kapangyarihan sa susunod na salinlahi, ang iyong kapangyarihan sa lahat na darating (Awit 71:18). ).

Top