Ano ang Divine Command Theory?

Ano ang Divine Command Theory? SagotAng Divine Command Theory (DCT) ay mahalagang nagtuturo na ang isang bagay (i.e., aksyon, pag-uugali, pagpili, atbp.) ay mabuti dahil inuutusan ito ng Diyos na gawin o masama dahil ipinagbabawal ng Diyos na gawin ito. Kaya, ang pagsasabi na mabuting mahalin ang ating kapwa ay katumbas ng semantiko sa pagsasabi na inuutusan tayo ng Diyos na mahalin ang ating kapwa. Katulad nito, masama ang pumatay dahil ipinagbabawal ng Diyos ang pagpatay.

Ngayon, kaagad na maaaring tumutol ang isang tao sa Divine Command Theory sa kadahilanang ang mabuti at masama ay nagiging arbitrary sa kapritso ng Diyos. Kung ang mabuti at masama ay nakabatay lamang sa kapritso ng Diyos, kung gayon ang moralidad ay isang will to power o might makes right. Dahil ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sinuman sa atin, ang moralidad ay bumubuhos sa Kanyang daan o sa lansangan.Ang alternatibo sa Divine Command Theory ay ang pagsasabing ang batayan ng moralidad ay nasa labas ng Diyos, sa halip na sa awa ng Kanyang kapritso. Ito ang diskarte na ginagawa ni Plato sa kanyang diyalogo Euthyphro . Ang tinatawag na Euthyphro Dilemma ay maaaring sabihin ng ganito: Ang isang aksyon ba ay mabuti sa moral dahil inuutusan ito ng Diyos [DCT], o inuutusan ba ito ng Diyos dahil ito ay mabuti sa moral? Maaaring matukso ang isang tao na talikuran ang Divine Command Theory at sa halip ay ilagay ang moralidad sa isang bagay na panlabas sa Diyos.Gayunpaman, ang pagsasabing may ipinag-uutos ang Diyos dahil ito ay mabuti sa moral ay nagbabanta sa soberanya at kalayaan ng Diyos. Kung ang isang panlabas na prinsipyo, sa kasong ito ang layunin ng moralidad, ay nasa labas ng Diyos, kung gayon ang Diyos ay obligado na sumunod sa pamantayang ito, at sa gayon Siya ay hindi soberano. Higit pa rito, ang moralidad ng Diyos ay nakasalalay sa Kanyang pagsunod sa panlabas na pamantayang ito; samakatuwid, ang Kanyang kalayaan ay nanganganib.

Kaya, kami ay nahuli sa mga sungay ng isang dilemma. Wala sa alinmang alternatibo ang kasiya-siya sa pananaw sa mundo ng mga Kristiyano. Ang Diyos ay tiyak na hindi arbitrary sa Kanyang moral na mga aksyon, ni ang Diyos ay napapailalim sa ilang panlabas na pamantayan ng moralidad na namamahala sa Kanyang mga desisyon. Sa dating kaso, masasabi nating hindi mabuti ang Diyos, at sa huli ay masasabi nating hindi Diyos ang Diyos. Ito ay lubos na nauunawaan, sa puntong ito, kung bakit tinatanggihan ng ilan ang Kristiyanismo at pinagtibay ang moral relativism bilang kanilang pamantayan, maliban sa katotohanan na ang Bibliya ay nagpapakita sa atin ng ibang larawan ng moralidad at nagpapakita na ang Euthyphro Dilemma ay isang huwad na suliranin.Ang klasikong tugon ng Kristiyano sa Euthyphro Dilemma ay ang paglalagay ng kabutihan sa kalikasan ng Diyos. Niresolba nito ang unang sungay ng problema dahil hindi basta-basta nagpapasya ang Diyos kung ano ang mabuti at kung ano ang masama sa isang kapritso. Sa halip, likas ng Diyos na gumawa ng mabuti, at hindi kailanman kumikilos ang Diyos nang salungat sa Kanyang kalikasan. Nilulutas din nito ang pangalawang sungay ng suliranin dahil ang batayan ng moralidad ay likas ng Diyos at hindi ilang panlabas na pamantayan na dapat sundin ng Diyos. Ang soberanya ng Diyos ay pinapanatili gayundin ang isang layunin na pamantayan para sa moralidad, ibig sabihin, ang kalikasan ng Diyos.

Ang Kasulatan, ang pagpapakita ng sarili ng Diyos sa sangkatauhan, ay naglalarawan nito nang maganda. Isang halimbawa ng mga sipi na nagpapakita na ang kabutihan ay nakabatay sa kalikasan ng Diyos:

• Mabuti at matuwid ang Panginoon; kaya't tinuturuan niya ang mga makasalanan sa daan (Awit 25:8).
• Oh, tikman at tingnan na ang PANGINOON ay mabuti! Mapalad ang taong nanganganlong sa kanya (Awit 34:8).
• Sapagka't ikaw, Oh Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad, sagana sa tapat na pag-ibig sa lahat na tumatawag sa iyo (Awit 86:5).
• Sapagka't ang Panginoon ay mabuti; ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman, at ang kanyang katapatan sa lahat ng salinlahi (Awit 100:5).
• Oh magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagka't siya'y mabuti, sapagka't ang kaniyang tapat na pag-ibig ay magpakailan man! ( Awit 107:1 ).

Kahit na may ganitong kahulugan ng Divine Command Theory, may dalawang pagtutol na maaaring asahan. Una, paano kung magbago ang kalikasan ng Diyos na kung ano ang mabuti sa kalikasan ng Diyos ay naging masama at kabaliktaran? Ang kalikasan ng Diyos ay ang kabuuan ng lahat ng Kanyang mga katangian. Samakatuwid, dahil ang Diyos ay hindi nababago (Malakias 3:6), ang Kanyang kabutihan ay isang hindi nababagong kabutihan (Santiago 1:17). Narito ang isa pang paraan para sabihin ito: Ang kalikasan ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago—hindi maaaring magbago; samakatuwid, ang kabutihan ay hindi kailanman magbabago dahil ito ay nakasalig sa kalikasan ng Diyos.

Ikalawa, paano naman ang mga panahong inutusan ng Diyos ang mga Israelita na patayin ang kanilang mga kaaway hanggang sa pinakahuling lalaki, babae at bata? Hindi ba ito ay isang paglabag sa mismong utos ng Diyos na nagbabawal sa pagpatay? Ang sagot ay katulad ng sa unang pagtutol; ibig sabihin, ang kalikasan ng Diyos ay ang kabuuan ng lahat ng Kanyang mga katangian. Ang Diyos ay mabuti—hindi nababagong mabuti—ngunit Siya rin ay banal, matuwid, at makatarungan. Ang Diyos ay isang Diyos na dapat parusahan ang kasalanan at kasamaan. Ang mga Canaanita ay masasama at mapanghimagsik at sa ilalim ng makatarungang paghatol ng Diyos para sa kanilang kasalanan. Alam natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan (Roma 6:23); at ang Diyos, sa Kanyang soberanya, ay nagtakda ng panahon at paraan ng pagkamatay ng mga Canaanita, na isang pagpapakita ng paghatol ng Diyos sa kasalanan. Ito rin ay isang halimbawa ng kabutihan ng Diyos—ito nga mabuti para sa Diyos na magsagawa ng banal na paghatol sa kasalanan.

Samakatuwid, ang Diyos ay nag-uutos ng ilang mga aksyon bilang mabuti at samakatuwid ay dapat gawin at ipinagbabawal ang ilang iba pang mga aksyon bilang masama at samakatuwid ay hindi dapat gawin. Ang mabuti ay hindi mabuti dahil lamang sa iniutos ng Diyos. Ito ay mabuti dahil ito ay sumasalamin sa Kanyang banal na kalikasan.

Top