Ano ang panloob na pagpapagaling, at ito ba ay biblikal?

Ano ang panloob na pagpapagaling, at ito ba ay biblikal? SagotAng panloob na pagpapagaling ay tumutukoy sa isang pagtatangka na palayain ang mga tao mula sa mga negatibong emosyonal na epekto ng mga nakakapinsalang karanasan. Ang panloob na pagpapagaling ay naging mas popular kamakailan sa pamayanang Kristiyano (tingnan ang aming artikulo sa Sozo Prayer ). Gumagamit ang mga Christian inner healing practitioner ng iba't ibang pamamaraan na ginagamit din sa mistisismo, kabilang ang mga paglalakbay sa panalangin na naghihikayat sa mga tao na alalahanin ang mga nakaraang masasakit na sitwasyon at mailarawan si Jesus na kasama nila sa sandaling iyon.

Mayroong ilang mga potensyal na panganib na likas sa mga diskarte sa visualization at mystical na pamamaraan ng New Age. Tatlo sa pinakamahalaga ay ang a) ang pinsalang nagmumula sa matagal na pagtitiyaga sa mga pangyayaring nagdudulot ng sakit o galit, b) ang panganib na ibatay ang ating ideya tungkol sa Diyos sa isang imahe sa ating isipan sa halip na sa katotohanan kung sino Siya gaya ng ipinahayag sa Banal na Kasulatan, at c) pagbubukas ng mga pintuan ng ating isipan sa panghihimasok ng demonyo.Gusto ng Diyos na palayain tayo mula sa mga negatibong emosyon na nagmumula sa mga partikular na masasakit na okasyon sa ating nakaraan, ngunit hindi Niya kailangan ng mga visualization technique o matagal na diin sa nakaraan para magawa ito. Sa katunayan, malinaw sa Bibliya na ang karanasang Kristiyano ay kinapapalooban ng kamatayan ng ating dating pagkatao at pagbangon upang lumakad sa panibagong buhay (Roma 6:4), at ang bagong buhay ay nailalarawan sa pamamagitan ng pag-iisip tungkol sa Kanya na nagligtas sa atin, hindi tungkol sa ang patay na laman na napako sa krus kasama ni Kristo. Habang tayo ay nananatili sa Kanya (Juan 15:5) Binabago Niya ang ating mga puso at pinagagaling tayo. Ngunit ang susi ay tumutok sa Panginoon, hindi tumutok sa ating sarili.Ang layunin ng katotohanan ay nakasentro sa mga dakilang doktrina ng pananampalataya at ang kaugnayan nito sa buhay: ang soberanya ng Diyos, ang mataas na pari na pamamagitan ni Kristo, ang pangako ng Banal na Espiritu, at ang pag-asa ng walang hanggang kaluwalhatian. Ang pag-unawa sa mga dakilang katotohanang ito, ang pagtutuon ng ating mga iniisip sa mga ito, at ang pag-eensayo nito sa ating isipan ay magbibigay-daan sa atin na mangatuwiran mula sa katotohanan sa lahat ng pagsubok sa buhay, at ang ating pananampalataya ay magiging matatag at mahalaga. Pangangatwiran mula sa kung ano kami pakiramdam tungkol sa ating sarili —kaysa sa kung ano tayo alam tungkol sa Diyos —ay ang tiyak na landas tungo sa espirituwal na pagkatalo.

Sabi nga, hindi masama na magtrabaho sa pamamagitan ng emosyon. Nilikha tayo ng Diyos bilang mga emosyonal na nilalang, at kung susubukan nating isara ang mga bahaging iyon ng ating sarili sa pagsisikap na maiwasang mabuhay muli ang mga masasakit na sandali, maaari tayong maging tulad ng isang bulkang handang pumutok. Nauunawaan ng Panginoon na ang emosyonal na sakit ay bahagi ng buhay—nilikha Niya tayo! Ang pinakamahusay na paraan upang makahanap ng tunay na panloob na kagalingan ay ang maging tapat sa iyong sarili tungkol sa iyong nararamdaman, at pagkatapos ay pumunta sa Diyos kasama ang mga bagay na iyon, na naghahanap ng mga sagot. Ibibigay sa iyo ng Kanyang Salita ang mga sagot na hinahanap mo. Ang Bibliya ay supernatural at kahanga-hanga at nagdadala ng tunay na panloob na kagalingan. At kung walang konkretong tanong sa iyong isipan—isang negatibong pakiramdam lamang—ang sagot ay basahin pa rin ang Salita, dahil ang Kanyang Salita ay Kanyang Tinig, at ang Kanyang tinig ay may makapangyarihang lumikha, nakapagpapagaling na kapangyarihan.Kaya nga, yamang napalilibutan tayo ng napakaraming ulap ng mga saksi, iwaksi natin ang lahat ng humahadlang at ang kasalanang madaling nakakasagabal, at tumakbo tayo nang may tiyaga sa takbuhan na itinakda para sa atin. Ituon natin ang ating mga mata kay Hesus, ang may-akda at sumasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus, na nililibak ang kahihiyan nito, at naupo sa kanan ng trono ng Diyos (Hebreo 12:1–2). ).

Top