Ano ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo (Colosas 1:24)?

Ano ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo (Colosas 1:24)? SagotSa Colosas 1:24 isinulat ni Pablo, Ngayon ay nagagalak ako sa aking dinaranas para sa inyo, at pinupunan ko sa aking laman ang kulang pa tungkol sa mga kapighatian ni Kristo, alang-alang sa kanyang katawan, na siyang iglesya. Alam natin na ang kamatayan ni Kristo ay ang ganap na sapat na kabayaran para sa ating kasalanan, kaya ano ang ibig sabihin ni Pablo nang sabihin niyang may kulang pa sa mga paghihirap ni Kristo?

Hindi sinasabi ni Pablo na mayroong anumang kulang o kulang sa mga pagdurusa na tiniis ni Kristo upang mabayaran ang mga kasalanan ng mundo. Sa halip, sinasabi ni Pablo na ang kanyang (Pablo) na pagdurusa para kay Kristo ay kulang pa rin. Bagama't siya ay dumanas ng maraming paghihirap, si Pablo ay hindi pa umaayon sa Tagapagligtas sa kanyang mga pagdurusa. Ang ibang mga salin ng Colosas 1:24 ay mas malinaw na naglalabas ng kahulugan ni Pablo: Ako ay natutuwa kapag ako ay nagdurusa para sa inyo sa aking katawan, sapagkat ako ay nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo na nagpapatuloy para sa kanyang katawan, ang simbahan (NLT); at Ngayon ay nagagalak ako sa aking mga pagdurusa alang-alang sa iyo. At sa pamamagitan ng aking sariling katawan ay dinadagdagan ko ang anumang kulang [sa ating bahagi] sa mga paghihirap ni Kristo, sa ngalan ng Kanyang katawan, na siyang simbahan (AMP). Pansinin na ang kakulangan ay nasa bahagi ni Pablo, hindi kay Kristo.Binanggit din ni Pablo ang kanyang mga pagdurusa na may kaugnayan sa mga kay Kristo sa 2 Corinto 1:5: Sapagkat kung paanong kami ay nakikibahagi ng sagana sa mga pagdurusa ni Cristo, gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Cristo. Ang mga pagdurusa ni Pablo sa ngalan ng simbahan ay hindi walang layunin. Nakatulong sila sa kanya na aliwin ang ibang mananampalataya na dumaranas ng mga paghihirap. Bahagi rin ito ng ibig sabihin ni Pablo sa Colosas 1:24 nang tinutukoy niya ang pagdurusa na ito na nagaganap para sa kapakanan ng katawan, ibig sabihin ay ang Katawan ni Kristo, ang katawan ng mga mananampalataya.Tiyak na tiniis ni apostol Pablo ang maraming pagdurusa para kay Kristo sa panahon ng kaniyang ministeryo. Nakatagpo siya ng mga pambubugbog, pagkakulong, pagbato, at marami pang iba (2 Mga Taga-Corinto 11:23–28). Habang mas malalim ang kanyang mga problema, mas malalim na nakita ni Paul ang isang koneksyon sa Panginoon na nagdusa nang labis para sa kanya. Sa Galacia 6:17 isinulat niya, dinadala ko sa aking katawan ang mga marka ni Hesus. Ang mga paghihirap ni Paul ay hindi nakakagulat sa kanya. Nang italaga si Pablo para sa kanyang gawain, sinabi ng Panginoong Jesus, Ipapakita ko sa kanya kung gaano siya dapat magdusa para sa aking pangalan (Mga Gawa 9:16).

Itinuro ni Jesus na sa mundong ito magkakaroon tayo ng problema (Juan 16:33). Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, tandaan ninyo na ako ang una nitong kinapootan (Juan 15:18). Sina Pablo at Bernabe, sa unang paglalakbay bilang misyonero, ay tiyak na nakita ang katotohanan ng mga salita ni Jesus nang muli nilang binisita ang mga lungsod kung saan sila nagtanim ng mga simbahan, pinalakas ang mga disipulo at hinikayat silang manatiling tapat sa pananampalataya. ‘Dapat tayong dumaan sa maraming paghihirap upang makapasok sa kaharian ng Diyos,’ sabi nila (Mga Gawa 14:22). Ang turo ni Pablo na ang mga Kristiyano ay dapat umasa ng pagdurusa at na ang kanyang sariling pagdurusa ang pumupuno sa kung ano ang kulang ay ipinakalat sa kanyang gawain. Ngunit naroroon din ang tema ng kagalakan sa pagdurusa. Iyan ang dahilan kung bakit masasabi ni Pablo, Ako ay nagagalak sa aking dinaranas para sa iyo (Colosas 1:24; cf. Filipos 2:17).Sa buod, si Pablo ay hindi nagdurusa upang maging karapat-dapat sa biyaya o makamit ang kanyang kaligtasan; ni hindi niya pinupunan o kinukumpleto ang mga pagdurusa na personal na naranasan ni Jesus. Sa halip, nakita ni Pablo ang kanyang pagdurusa bilang pagtulong na iayon siya sa larawan ni Kristo. Maaari din nating tingnan ang ating mga pagsubok at pagdurusa bilang isang paraan upang tayo ay maging higit na katulad ni Hesus, dahil tayo ay itinalaga na maging katulad ng larawan ng kanyang Anak (Roma 8:29). Hanggang sa makasama natin si Kristo sa kaluwalhatian, mararanasan natin ang ilan sa parehong pagdurusa na ginawa ni Jesucristo bilang bahagi ng proseso ng pagpapabanal ng Diyos.

Top