Ano ang Messianic Secret?

Ano ang Messianic Secret? SagotAng Messianic Secret ay isang tema ng biblikal na kritisismo na binuo noong 1901 ng isang German Lutheran theologian na nagngangalang Wilhelm Wrede. Kasama sa Messianic Secret ang paliwanag ni Wrede para kay Jesus na gustong itago ang Kanyang pagkakakilanlan sa Kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng pag-uutos sa mga disipulo na manahimik tungkol sa Kanyang misyon sa lupa at sa mga himalang ginawa Niya. Sinabi ni Wrede na hindi kailanman inisip ni Jesus na Siya ang Mesiyas at na si Marcos (at ang iba pang mga may-akda ng Bagong Tipan) ay nabigla si Jesus at ginawa Siyang Mesiyas. Sinabi ni Wrede na idinagdag ni Mark ang Lihim ng Mesiyas sa pagtatangkang magbigay ng dahilan kung bakit hindi tinanggap ng marami si Jesus bilang Mesiyas hanggang pagkatapos ng Kanyang kamatayan. Ang teorya ni Wrede ay nasiyahan sa ilang katanyagan noong 1920s ngunit kumupas kaagad pagkatapos noon.

Mayroon bang anumang batayan sa Bibliya para sa teorya ni Wrede? Hindi maikakaila na ilang beses sinabi ni Hesus sa Kanyang mga disipulo na ilihim ang Kanyang ginawa. Ang bawat isa sa mga insidente, gayunpaman, ay may mas kapani-paniwalang paliwanag kaysa sa inilagay ni Wilhelm Wrede. Dagdag pa, ang bawat isa ay pare-pareho sa iba pang mga ulat ng Ebanghelyo, at hindi isang imbensyon ni Marcos.Sa Marcos 1:43–45 iniutos ni Cristo sa ketongin na Kanyang pinagaling, ‘Tiyaking huwag kang magsabi ng anumang bagay sa sinuman; ngunit humayo ka, magpakita ka sa saserdote, at ihandog para sa iyong paglilinis ang iniutos ni Moises, bilang patotoo sa kanila.’ Ngunit siya ay lumabas at nagsimulang ipahayag ito nang malaya, at ipalaganap ang salita, upang si Jesus ay hindi na makapasok sa loob. isang bayan nang hayagan, ngunit nanatili sa labas ng bansa; at ang mga tao ay dumating sa kanya mula sa bawat quarter. Alam ni Jesus na ang publisidad tungkol sa pagpapagaling ay hahadlang sa Kanyang kakayahang magministeryo sa lugar, na kung ano mismo ang nangyari nang sumuway ang ketongin, at ang mas malala pa, ang sensasyon na dulot ng mga mahimalang pagpapagaling ay makahahadlang sa pagpapalaganap ng Kanyang mensahe. Dahil sa pagsuway ng ketongin, hindi na makapasok si Jesus sa isang lunsod nang hindi dinudumog ng mga naghahanap ng pagpapagaling, na naging dahilan upang talikuran Niya ang Kanyang ministeryo sa lungsod at manatili sa mga lugar na medyo hindi nakatira. Ang pagpapagaling sa ketongin ay matatagpuan din sa Mateo 8:1–4 at Lucas 5:12–16, na inuulit ni Lucas ang dahilan ng utos ng paglilihim sa mga talata 15–16.Ang karagdagang katibayan para sa teorya ng paglilihim ni Wrede ay nagsasangkot ng paliwanag para sa pagsasalita ni Jesus sa mga talinghaga sa Marcos 4:11 kung saan sinabi Niya sa Kanyang mga disipulo na ang kaalaman sa mga lihim ng kaharian ng Diyos ay ibinigay sa kanila, ngunit sa iba Siya ay nagsalita sa pamamagitan ng mga talinghaga kaya na, bagaman nakakakita, ay hindi nila nakikita; kahit naririnig, maaaring hindi nila maintindihan. Ito ay hindi, gayunpaman, isang pagsusumamo para sa pagiging lihim. Sa halip, ito ay isang paliwanag ng banal na paghahayag sa puso ng mga tunay na mananampalataya, paghahayag na hindi magagamit para sa mga taong, tulad ng mga Pariseo, ay patuloy na tumatanggi sa katotohanan. Ang mga hiwaga ng kaharian ay inihahayag sa mga taong may mga tainga sa pakikinig ngunit hindi sa mga may mga pusong nadidilim. Bilang ang Mesiyas, ang Anak ng Diyos, matukoy sana ni Jesus ang pagkakaiba ng dalawang grupong iyon. Muli, hindi ito imbensyon ni Marcos, gaya ng inuulit sa Mateo 13:11–17.

Ang Marcos 8:27–30 ay isa pang halimbawa ng pahayag na humantong sa hindi pagkakaunawaan tungkol sa lihim na hinihingi ni Jesus. Nang si Pedro, na nagsasalita para sa iba pang mga disipulo, ay nagpahayag na si Jesus ang Kristo, na ang ibig sabihin ay Mesiyas, mahigpit silang binalaan ni Jesus na huwag nilang sabihin sa sinuman ang tungkol sa Kanya. Malayo sa pagkakait sa Kanyang pagkakakilanlan bilang Mesiyas, batid ni Jesus na ang mga tao, at maging ang mga disipulo, ay hindi pa nauunawaan na Siya ay naparito upang mamatay sa krus para sa kasalanan. Hinihintay nila ang pagpapakita ng Mesiyas bilang ang mananakop na magpapalaya sa mga Hudyo mula sa pang-aapi ng mga Romano. Kung ang mga pulutong ay nagtangka na pilitin Siya sa paglilingkod sa ganoong paraan, ang Kanyang misyon at mensahe ay makokompromiso. Bilang karagdagang patunay, agad na sinimulan ni Jesus na turuan ang Kanyang mga disipulo tungkol sa Kanyang tunay na misyon (Marcos 8:31–33).Ang Messianic Secret theory ay ganoon lang—isang teorya, at isa na pinabulaanan at pangkalahatang tinanggihan sa mga theologian. Ang katotohanan ay iniutos ni Jesus ang paglilihim tungkol sa Kanyang pagkakakilanlan mula sa ilang partikular na mga tao sa ilang panahon sa panahon ng Kanyang ministeryo, ngunit para sa ganap na mabuti at lohikal na mga dahilan. Walang alinlangan, gayunpaman, na sa oras na magwakas ang Kanyang ministeryo, alam na alam ng Kanyang mga disipulo kung sino Siya at kung sino Siya—ang Diyos sa laman na naparito upang iligtas ang Kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan.

Top