Ano ang pagkakasunud-sunod ni Melquisedec (Awit 110:4; Hebreo 7:17)?

Ano ang pagkakasunud-sunod ni Melquisedec (Awit 110:4; Hebreo 7:17)? SagotAng saserdoteng si Melquisedec ay makikita sa tatlong bahagi ng Kasulatan. Siya ay maikling ipinakilala sa Genesis 14:18–20. Sa isang mesyanikong salmo (Awit 110:4), partikular na tinukoy ni David ang kaayusan ni Melchizedek: pagkatapos ilarawan ang tagumpay at kaluwalhatian ng Mesiyas, sinabi ni David,
Ang Panginoon ay sumumpa
at hindi magbabago ang kanyang isip:


'Ikaw ay pari magpakailanman,
sa orden ni Melquisedec’ (Awit 110:4).Ang may-akda ng Hebreo, sa pagsasalita tungkol kay Kristo, ay sinipi ang talatang ito sa Hebreo 7:17. Kaya, ang Genesis ay nagbibigay ng background hinggil sa pagkakakilanlan ni Melquisedec, ang Awit 110 ay nag-uugnay kay Melchizedek sa Mesiyas , at ang Hebreo kabanata 5, 6, at 7 ay naglalarawan sa kataas-taasang kapangyarihan ni Jesus bilang ang Dakilang Mataas na Saserdote, gamit ang papel ni Melquisedec bilang isang ilustrasyon ng pagkasaserdote ni Jesus at pagkahari.

Ginagamit ng Bibliya ang parirala ang pagkakasunud-sunod ng upang ituro ang isang angkan. Ang isang saserdoteng Aaron ay magiging isang saserdote ayon sa utos ni Aaron (Mga Hebreo 7:11). Ang mga pari na ito ay magmumula sana sa angkan ni Aaron, na may katulad na tungkulin at kalikasan. Kaya, ang isa pang salin ng Awit 110:4 ay nagsasabi na ang Mesiyas ay magiging isang saserdote ayon sa huwaran ni Melchizedek (NET) o ayon sa paraang Melchizedek (ISV).Inilalarawan ng Genesis 14 si Melchizedek bilang ang hari ng Salem (na kalaunan ay magiging Jerusalem) at isang saserdote ng Kataas-taasang Diyos. Kinilala ni Abram ang pagkasaserdote ni Melquisedec sa pamamagitan ng kanyang ikapu ng mga ari-arian na nakuha niya sa digmaan (Genesis 14:16). Kapansin-pansin, ang pangyayaring ito ay naganap bago ang pagkakatatag ng angkan ni Aaron (bahagi ng pagkasaserdoteng Levita), na siyang namamagitan sa Diyos at sa tao sa ilalim ng Kautusang Mosaiko. Si Melchizedek ay hindi isang saserdote ng Israel, dahil ang bansang iyon ay wala pa—si Abraham ay wala pang mga anak. Ang mga Levita ay hindi magiging isang saserdoteng tribo sa loob ng apat na siglo pa.

Inilalarawan ng Awit 110 ang pagiging mesiyas ng paghahari ni Jesus sa hinaharap, na may diin sa kawalang-hanggan ni Jesus. Nasa konteksto ng paghahari ni Hesus (cf. Awit 110:2) na isinulat ni David ang tungkol sa pagiging pari ng Mesiyas magpakailanman, sa orden ni Melchizedek (Awit 110:4). Ang mga pari ayon sa utos ni Aaron ay hindi mga hari kundi mga pari lamang. Gayunpaman, tulad ng sinabi ng may-akda ng Hebrews, si Melquisedec ay parehong pari at isang hari (Hebreo 7:1). Sa parehong paraan, hawak ni Jesus ang dalawahang tungkulin ng hari at pari.

Ang walang hanggang katangian ng orden ni Melchizedek ay ipinakita sa Hebreo 7:3: Walang ama o ina, walang talaangkanan, walang simula ng mga araw o katapusan ng buhay, na kahawig ng Anak ng Diyos, siya ay nananatiling saserdote magpakailanman. Sa madaling salita, lumilitaw si Melquisedec sa kasaysayan na walang talaan ng talaangkanan o linya ng ninuno, walang talaan ng kanyang kapanganakan, at walang talaan ng kanyang kamatayan. Ang punto ay, Melchizedek lilitaw upang malampasan ang pag-iral sa lupa; ito ay gumagawa sa kanya ng isang uri ng Kristo, na tunay ginagawa malampasan ang pag-iral sa lupa bilang walang hanggang Hari-Saserdote na walang hinalinhan at walang kahalili sa Kanyang mataas na katungkulan.

Ang isang implikasyon ng pagkasaserdote ni Jesus ayon sa pagkakasunud-sunod ni Melchizedek ay ang Kautusang Mosaiko ay hindi sapat upang iligtas: Kung ang kasakdalan ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagkasaserdoteng Levita—at sa katunayan ang kautusang ibinigay sa mga tao ay nagtatag ng pagkasaserdote na iyon—bakit kailangan pa para dumating ang isa pang saserdote, isa sa orden ni Melquisedec, hindi sa orden ni Aaron? Sapagkat kapag ang pagkasaserdote ay binago, ang kautusan ay dapat ding baguhin (Hebreo 7:11–12). Kailangan natin ng mas mabuting priesthood—isang walang hanggang priesthood—upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan sa kawalang-hanggan. Kailangan natin si Hesus, isa na naging pari hindi batay sa isang regulasyon tungkol sa kanyang mga ninuno kundi sa batayan ng kapangyarihan ng isang buhay na hindi nasisira (Hebreo 7:16).

Ang pari ay isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Sa loob ng Lumang Tipan, ang Aaronic o Levitical na mga saserdote ay maghahain para sa bansang Israel (Levitico 16:1–28). Ang mga sakripisyong iyon ay kailangang paulit-ulit. Sa kalaunan ang pari ay mamamatay, at ang kanyang gawain bilang tagapamagitan ay titigil. Si Jesus, ang ating Mataas na Saserdote sa orden ni Melquisedec, ay hindi lamang ating tagapamagitan kundi pati na rin ang ating sakripisyo (tingnan sa 1 Juan 2:1–2). Dahil sa Kanyang muling pagkabuhay, ang kamatayan ay hindi nakakaabala sa Kanyang gawain; Si Hesus ay nananatiling ating walang hanggang Punong Pari.

Hindi lamang si Jesus ang nakikiramay na Mataas na Saserdote (Hebreo 4:14–16), ngunit Siya rin ang Hari (Apocalipsis 19:16). Si Jesus ay pisikal na maghahari bilang hari sa Jerusalem (Awit 110:2), at ang Kanyang paghahari ay magiging walang hanggan (2 Samuel 7:13). Tulad ni Melchizedek na parehong pari at hari, si Jesus ay parehong pari at hari. Siya ang walang hanggang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao at ang huling awtoridad bilang namumunong hari, malapit nang bumalik at itatag ang Kanyang pisikal na kaharian sa parehong lungsod kung saan nagmula si Melchizedek, ang Jerusalem.

Top