Ano ang progresibong pagpapakabanal?

SagotAng salitang isinalin na pagpapabanal sa karamihan ng mga Bibliya ay nangangahulugan ng paghihiwalay. Ito ay ginamit sa Bagong Tipan, ayon sa Vine's Expository Dictionary of New Testament Words , ng paghihiwalay ng mananampalataya sa kasamaan, at ito ay bunga ng pagsunod sa Salita ng Diyos. Ang progresibong pagpapabanal ay ang unti-unting naghihiwalay sa mga tao ng Diyos mula sa mundo at ginagawa silang higit at higit na katulad ni Jesu-Kristo.

Ang pagpapakabanal ay naiiba sa pagbibigay-katwiran sa maraming paraan. Ang pagbibigay-katwiran ay isang beses na gawain ng Diyos, na nagreresulta sa isang pagpapahayag ng hindi nagkasala sa harap Niya dahil sa gawain ni Kristo sa krus. Ang pagpapakabanal ay isang proseso, nagsisimula sa pagbibigay-katwiran at nagpapatuloy sa buong buhay. Ang pagbibigay-katwiran ay ang panimulang punto ng linya na kumakatawan sa buhay Kristiyano ng isang tao; ang pagpapakabanal ay ang linya mismo.Ang pagpapakabanal ay isang prosesong may tatlong yugto – nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Ang unang yugto ay nangyayari sa simula ng ating buhay Kristiyano. Ito ay isang paunang pagbabago sa moral, isang pahinga mula sa kapangyarihan at pag-ibig ng kasalanan. Ito ang punto kung saan mabibilang ng mga mananampalataya ang kanilang sarili na patay na sa kasalanan ngunit buhay sa Diyos (Roma 6:11). Kapag nagsimula na ang pagpapakabanal, wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan (Roma 6:14). Mayroong muling oryentasyon ng mga pagnanasa, at nagkakaroon tayo ng pagmamahal sa katuwiran. Tinawag ito ni Pablo na pagkaalipin sa katuwiran (Roma 6:17-18).Ang ikalawang yugto ng pagpapakabanal ay nangangailangan ng habambuhay upang makumpleto. Habang lumalago tayo sa biyaya, tayo ay unti-unti – ngunit patuloy – nagbabago upang maging higit na katulad ni Hesus (2 Corinto 3:18). Ito ay nangyayari sa isang proseso ng pang-araw-araw na espirituwal na pagbabago (Colosas 3:10). Si apostol Pablo mismo ay pinababanal kahit na siya ay naglilingkod sa iba. Sinabi ni Pablo na hindi pa niya naabot ang kasakdalan, ngunit nagsikap siyang makamit ang lahat ng naisin ni Kristo para sa kanya (Filipos 3:12).

Ang ikatlo at huling yugto ng pagpapakabanal ay magaganap sa hinaharap. Kapag ang mga mananampalataya ay namatay, ang kanilang mga espiritu ay mapupunta kay Kristo (2 Corinto 5:6-8). Dahil walang maruming makapapasok sa langit (Apocalipsis 21:27), dapat tayong maging perpekto sa puntong iyon. Ang pagpapakabanal ng buong tao—katawan, kaluluwa, at espiritu—ay sa wakas ay magiging ganap sa pagbabalik ng Panginoong Jesus at tumanggap tayo ng niluwalhating katawan (Filipos 3:21; 1 Corinto 15:35-49).Kasama sa gawain ng Diyos sa pagpapabanal ang lahat ng tatlong miyembro ng Trinidad. Ang Diyos Ama ay patuloy na gumagawa sa Kanyang mga anak sa kalooban at paggawa para sa Kanyang ikabubuti (Filipos 2:13). Binabago Niya ang ating mga pagnanasa, na ginagawang gusto nating pasayahin Siya, at binibigyan Niya tayo ng kapangyarihan na gawin ito. Natamo ni Jesus ang ating pagpapakabanal sa krus at, sa esensya, ay naging ating pagpapakabanal (1 Mga Taga-Corinto 1:30) at ang tagapagsakdal ng ating pananampalataya (Mga Hebreo 12:2). Ang Banal na Espiritu ang pangunahing ahente ng ating pagpapakabanal (1 Corinto 6:11; 2 Tesalonica 2:13; 1 Pedro 1:2), at Siya ang nagbubunga sa atin ng bunga ng pagpapakabanal (Galacia 5:22-23). ).

Ang ating tungkulin sa pagpapabanal ay kapwa pasibo at aktibo. Passively, dapat tayong magtiwala sa Diyos na magpapabanal sa atin, ihaharap ang ating mga katawan sa Diyos (Roma 6:13; 12:1) at sumuko sa Banal na Espiritu. Kalooban ng Diyos na ikaw ay mapabanal (1 Tesalonica 4:3), at ang Diyos ay magkakaroon ng Kanyang paraan.

Aktibong, responsibilidad nating piliin kung ano ang tama. Dapat matuto ang bawat isa sa inyo na kontrolin ang kanyang sariling katawan sa paraang banal at marangal (1 Tesalonica 4:4). Kabilang dito ang pagpatay sa mga maling gawain ng katawan (Roma 8:13), pagsusumikap para sa kabanalan (Hebreo 12:14), pagtakas sa imoralidad (1 Corinto 6:18), paglilinis ng ating sarili mula sa bawat karumihan (2 Corinto 7:1), at ginagawa ang lahat ng pagsisikap upang madagdagan ang ating pananampalataya (2 Pedro 1:5-11).

Parehong ang passive role at ang active role ay kailangan para sa isang malusog na buhay Kristiyano. Upang bigyang-diin ang passive na papel ay may posibilidad na humantong sa espirituwal na katamaran at isang kapabayaan ng espirituwal na disiplina. Ang huling resulta ng kurso ng pagkilos na ito ay isang kakulangan ng kapanahunan. Upang bigyang-diin ang aktibong papel ay maaaring humantong sa legalismo, pagmamataas, at pagiging matuwid sa sarili. Ang resulta nito ay isang walang-kagalakang buhay Kristiyano. Dapat nating tandaan na hinahangad natin ang kabanalan, ngunit kapag binibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos na gawin ito. Ang resulta ay isang pare-pareho, mature na buhay Kristiyano na matapat na sumasalamin sa kalikasan ng ating banal na Diyos.

Nilinaw ni Juan na hindi tayo magiging ganap na malaya sa kasalanan sa buhay na ito (1 Juan 1:8-10). Sa kabutihang palad, ang gawaing sinimulan ng Diyos sa atin ay Kanyang tatapusin (Filipos 1:6).

Top