Ano ang kahalagahan ng Malta sa Bibliya?

Ano ang kahalagahan ng Malta sa Bibliya? SagotAng Malta (tinatawag ding Melita) ay isang mabatong isla na matatagpuan animnapu't dalawang milya sa timog ng Sicily sa Dagat Mediteraneo. Ang isla ay humigit-kumulang labimpitong milya ang haba at siyam ang lapad. Ito ay binanggit sa Banal na Kasulatan bilang ang lugar kung saan si Pablo ay nawasak sa kanyang paglalakbay sa Roma (Mga Gawa 28:1). Sa panahon ng pagdalaw ni Pablo, ang Malta ay bahagi ng Imperyo ng Roma at pinangangasiwaan ng isang opisyal na nagngangalang Publius (talata 7).

Ang Malta ay mahalaga sa Bibliya dahil ginamit ng Diyos ang pagkawasak ng barko at ang katayuan ni Pablo bilang isang bilanggo ng Roma upang dalhin ang ebanghelyo sa mga tao na hindi sana nakarinig nito. Itinala ni Lucas nang detalyado ang pagkawasak ng barko sa Mga Gawa 28 at sinabi na ang mga taga-isla ay mabait at palakaibigan sa mga nawasak na tripulante at mga pasahero, na nagbibigay sa kanila ng tirahan, pagkain, at mabuting pakikitungo nang maligo sila sa dalampasigan. Ang look sa silangang bahagi ng Malta kung saan sumadsad ang barko ni Paul ay tinatawag na ngayong Bay of Paul o St. Paul's Bay.Noong gabi ng pagkawasak ng barko sa Malta, si Paul ay kumukuha ng isang bungkos ng mga patpat para sa apoy sa dalampasigan. Habang inihagis niya ang mga patpat sa apoy, isang nakamamatay na ulupong ang kumagat sa kanyang kamay (Mga Gawa 28:1–3). Ang mga taga-isla na nakakita nito ay nagpahayag na ang mga diyos ay dapat na nagpaparusa kay Pablo para sa pagpatay o ilang ganoong krimen (talata 4), ngunit, nang si Pablo ay hindi nakaranas ng pinsala, napagpasyahan nilang siya ay isang diyos (mga talata 5–6). Pagkatapos ay inalagaan ng punong opisyal ng Malta si Pablo at ang kanyang mga kaibigan sa loob ng tatlong araw. Habang nananatili sa kanyang tahanan, nagkaroon ng pagkakataon si Paul na pagalingin ang ama ng opisyal, na may lagnat at disenterya. Di-nagtagal, dinala ng iba sa mga taga-isla ang kanilang mga maysakit para pagalingin ni Pablo (mga talata 7–10).Si Paul, na teknikal pa ring bilanggo ng Roma, ay nanatili sa Malta sa loob ng tatlong buwan bago sila maihatid ng isa pang barko sa Roma. Ang mga himalang ginawa ni Pablo ay nakakuha ng paggalang ng mga taga-Maltese, at ang ebanghelyo ay itinaas. Ang relasyon ni Pablo at ng mga tao ng Malta ay napakakaibigan na, sa oras na ang isa pang barko ay handa nang maghatid sa kanila patungo sa Roma, ang mga tao ay nagkarga sa mga misyonero ng mga suplay at inanyayahan sila ng isang magandang paglalakbay (Mga Gawa 28:10).

Ang nangyari sa Malta ay mahalaga dahil ito ay nagpapakita ng isa pang halimbawa ng paggamit ng Diyos ng mga sakuna upang maisakatuparan ang Kanyang plano. Naaresto si Paul. Siya ay isang bilanggo. Pagkatapos, ang barkong sinasakyan niya ay nahuli sa isang kakila-kilabot na bagyo. Sa loob ng dalawang linggo ang mga mandaragat ay lumaban sa bagyo, halos hindi kumakain o natutulog (Mga Gawa 27:14–20). Pagkatapos ang barko ay sumadsad at nabasag. Lahat ng nakasakay ay kailangang lumangoy para sa dalampasigan. Wala sa mga pangyayaring iyon ang maganda sa kanilang sarili. Ngunit gaya ng isinulat ni Pablo sa kalaunan, Sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na tinawag ayon sa kanyang layunin (Roma 8:28). Ang dalampasigan na natagpuan ng mga refugee ay yaong ng Malta. Ang mga tao ng Malta ay hindi pa nakarinig ng ebanghelyo. Ang Diyos sa Kanyang karunungan ay nagsaayos na ang Kanyang pangunahing ebanghelista ay maligo sa kanilang dalampasigan na walang paraan upang umalis hanggang sa marinig ng buong isla ang mabuting balita.Sa Malta, si Paul ay nakagat ng makamandag na ahas. Ang ama ng opisyal ng isla ay may malalang sakit (Mga Gawa 28:3, 8). Ang parehong mga kalunos-lunos na pangyayaring ito ay naging mga pagkakataon para sa Diyos na ipakita ang Kanyang sarili na malakas at ihayag ang Kanyang sarili sa mga taong walang kaalaman sa Kanya. Ginamit ng Diyos ang pagkakulong, pagkawasak ng barko, kagat ng ahas, at sakit para maisakatuparan ang Kanyang mabuting plano. Sa lahat ng ito, ang mensahe ng Diyos kay Pablo ay Huwag matakot (Mga Gawa 27:24).

Upang bigyang-kahulugan ang mga salita ni Joseph sa Genesis 50:20, Ang nilayon ni Satanas para sa kasamaan, nilayon ng Diyos para sa kabutihan, para sa kaligtasan ng marami. Marami sa Malta ang naniwala sa Panginoong Jesu-Kristo. Ginagamit pa rin ng Diyos ang mga trahedya sa ating buhay upang maisakatuparan ang Kanyang magandang plano. Kapag ang ating buhay ay isinuko sa Kanya, walang pangyayaring nasasayang. Walang sakit sa puso, walang pagkabigo, walang sakit na walang kabuluhan kapag ipinagkatiwala natin ito sa Isa na nakakaalam ng wakas mula sa simula (Isaias 46:9–11). Ipinaaalaala sa atin ng Malta ang pangakong iyon.

Top