Ano ang kahalagahan ng Nain sa Bibliya?

SagotIsang beses lang binanggit sa Bibliya ang lungsod ng Nain, ngunit ito ang lugar ng isa sa pinakadakilang mga himala ni Jesus. Ang Lucas 7:11–17 ay nagdetalye sa ulat tungkol sa paglalakbay ni Jesus sa bayan ng Nain. Habang papalapit Siya sa tarangkahan ng lungsod, isang prusisyon ng libing ay isinasagawa. Napansin ni Jesus ang inang, isang balo, na umiiyak habang dinadala ng mga may dala ang katawan ng kanyang kaisa-isang anak sa libingan. Si Jesus ay nahabag sa kanya at sinabi sa kanya, Huwag kang umiyak. Pagkatapos ay hinawakan niya ang frame na dinadala nila sa kanya at nagsalita sa patay na lalaki: Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka! (Lucas 7:14). Kaagad, ang anak ng balo ay umupo, buhay. Dahil sa himalang ito, marami ang lumuwalhati sa Diyos, at mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa rehiyong iyon.

Ang Nain ay isang maliit na nayon sa Galilea, na matatagpuan humigit-kumulang apat na milya mula sa Bundok Tabor at dalawampu't limang milya sa timog-kanluran ng Capernaum, ang tirahan ni Jesus noong Kanyang ministeryo sa lupa. Ang salita Dwarf nangangahulugang kagandahan o kasiyahan. Sa Hebrew, Dwarf tinutukoy ang berdeng pastulan o kagandahan. Maaaring nakuha ng Nain ang pangalan nito dahil ang lokasyon nito sa mataas na burol ay nagbibigay ng nakamamanghang tanawin sa kabila ng kapatagan patungong Carmel, sa ibabaw ng mga burol ng Nazareth, na may puting tuktok ng Bundok Hermon na kumikinang sa di kalayuan. Ang pagtingin sa timog ay nagpapakita ng mga burol ng Gilboa at ang matataas na kapatagan ng Samaria. Ang Nain ay dating medyo maunlad, ngunit naniniwala ang mga iskolar na ang isang biglaang pagbabago sa ekonomiya ay nagtapos sa kaunlaran nito at ang bayan ay hindi na nakabawi. Ito ay nananatiling isang maliit na pamayanan ngayon.Ang Nain ay hindi kailanman napapaligiran ng pader, anupat naiiba ito sa maraming bayan noong panahon ng Bibliya. Kaya't ang tarangkahang tinutukoy sa Lucas 7:12 ay maaaring daanan sa pagitan ng mga bahay sa pangunahing daan sa pamamagitan ng bayan. Sa kanluran ng Nain ay may napakaraming kweba at libingan, marahil ang destinasyon ng libing nang harangin sila ni Jesus.Bagaman maaaring nakuha ng Nain ang pangalan nito mula sa magandang tanawin ng kalikasan, pinahusay ni Jesus ang kahulugan nito sa pamamagitan ng pagpili sa bayang iyon na magdulot ng buhay mula sa kamatayan. Wala nang mas maganda pa kaysa sa himala ng pagbabagong nagaganap sa mga namatay sa [kanilang] mga pagsalangsang at kasalanan ngunit ngayon ay binuhay na kasama ni Cristo (Mga Taga Efeso 2:1–5; Juan 10:10). Ang himala ng muling pagkabuhay ni Jesus sa bayan ng Nain ay para sa kapakanan ng mga naroroon, ngunit ito rin ay nagsisilbing paalala sa ating lahat ng Kanyang pangako na ang sinumang naniniwala kay [Jesus] ay hindi mapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan (Juan 3:16). ).

Top