Ano ang kahalagahan ng pagtilaok ng manok hinggil sa pagtatatwa ni Pedro kay Hesus ng tatlong beses?

Ano ang kahalagahan ng pagtilaok ng manok hinggil sa pagtatatwa ni Pedro kay Hesus ng tatlong beses? SagotAng Mateo 26:34, Lucas 22:34, at Juan 13:38 ay lahat ay nakatala na sinabi ni Jesus kay Pedro, Bago tumilaok ang manok, ikakaila mo akong tatlong beses. Markahan ang mga salita sa ibang paraan, na humantong sa ilang pagkalito. Sinasabi sa Marcos 14:30, At sinabi sa kanya ni Jesus, Katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayong gabi rin, bago tumilaok ang manok. dalawang beses , tatlong beses mo akong ipagkakait’ (idinagdag ang diin). Pagkatapos, nang tanungin ng unang aliping babae si Pedro tungkol sa kanyang kaugnayan kay Jesus, itinanggi niya ito, na sinasabi, ‘Hindi ko alam o naiintindihan ang ibig mong sabihin.’ At lumabas siya sa pintuan at tumilaok ang manok ( Marcos 14:68 ). Nang maglaon, pagkatapos ng ikatlong pagtanggi ni Pedro, kaagad na tumilaok ang manok sa pangalawang pagkakataon. At naalala ni Pedro kung paano sinabi sa kanya ni Jesus, ‘Bago tumilaok ang manok ng dalawang beses, ikakaila mo ako ng tatlong beses.’ At siya ay napayuko at umiyak (talata 72). Tumilaok ba ang tandang minsan o dalawang beses, at ano ang kahalagahan ng pagtilaok na iyon?

Dahil alam natin na ang lahat ng Kasulatan ay hiningahan ng Diyos at samakatuwid ay tumpak (2 Timoteo 3:16), makatitiyak tayo na laging may mga paliwanag para sa mga tila hindi pagkakatugma. Noong panahon ng Bibliya, karaniwan ang mga tandang sa loob ng mga bayan at lungsod. Ang unang pagtilaok ay madalas na nangyayari sa hatinggabi. Ang pangalawang pagtilaok ay maaaring asahan bago magbukang-liwayway. Ang hula ni Jesus tungkol sa mga pagtanggi ni Pedro ay nangangahulugan na si Pedro ay magkakaroon ng mga pagkakataon sa buong magdamag upang ulitin ang pagpapatunay ng pag-angkin na ginawa niya nang sabihin niya kay Jesus, Ikaw ang Kristo, ang Anak ng buhay na Diyos (Mateo 16:16). Gayunpaman, sa kabila ng tatlong pagkakataon, ang labis na pagtitiwala na si Pedro ay tinatanggihan ang Kanyang Panginoon sa bawat pagkakataon. Nang sumikat na ang araw, natapos na ang pakunwaring pagsubok kay Jesus, at nawalan ng pagkakataon si Pedro na ipagtanggol si Jesus gaya ng sinabi niyang gagawin niya (Marcos 14:29).Hindi sinabi ni Hesus na ipagkakait Siya noon ni Pedro anuman uwak ng manok. Kaya't ang ulat ng unang pagtilaok ay hindi nagpapawalang-bisa sa bisa ng mga salita ni Jesus. Noong mga panahong iyon, kapag may nagkomento bago tumilaok ang tandang, karaniwang nauunawaan na ang pagtilaok sa bukang-liwayway. Ngunit hindi lamang umaga ay tumilaok ang mga tandang. Tulad ng mapapatunayan ng sinumang nakatira sa isang bukid, ang mga tandang ay tumitilaok kung kailan nila gusto. Ang isang tandang ay maaaring tumilaok kapag nakaramdam siya ng panganib, kapag ang isa pang tandang ay nagbabanta sa kanyang kawan, o dahil lamang sa pinaghalo niya ang kanyang mga araw at gabi. Kaya lubos na mauunawaan na si Jesus ay magiging tumpak sa paghula kay Pedro na ang tandang ay talagang tumilaok ng dalawang beses sa panahong itinatanggi Siya ni Pedro.Ang unang tilaok ay hindi napansin ni Pedro sa sandaling iyon, dahil ang mga tao ay nakasanayan nang makarinig ng mga tandang nang paminsan-minsan. Ito ay katulad ng kung paano nasanay ang mga taong nakatira malapit sa riles ng tren na marinig ang ingay ng mga tren at hindi na mapansin ang tunog. Ngunit nang tumilaok ang manok sa umaga, natamaan si Pedro sa katumpakan ng mga salita ni Jesus, at siya ay lumabas at umiyak ng mapait.

Kapansin-pansin din na si Marcos ay malapit na kasama ni Pedro (1 Pedro 5:13) at nakakuha sana ng maraming detalye para sa kanyang Ebanghelyo mula kay Pedro mismo. Pagkatapos ng katotohanan, itinuring ni Pedro na ang unang pagtilaok ay mas makabuluhan kaysa sa ginawa niya noong panahong iyon. Ang makahulang mga salita ni Jesus ay malamang na paulit-ulit na naglalaro sa kaniyang ulo habang naaalala niya ang unang pagtilaok at pagkatapos ay ang pangalawa. Malamang na, sa kanyang muling pagsasalaysay ng gabing iyon kay Marcos, binanggit ni Pedro ang parehong mga pagtilaok. Si Mark ay hindi sa anumang paraan ay sumasalungat sa iba pang mga account, na binabanggit lamang ang pangalawang pagtilaok. Ang ikalawang pagtilaok ang pinakamahalaga, yamang ito ang nagmarka ng pagtatapos ng pagsubok kay Pedro.Dahil sa katanyagan ng kuwento ni Pedro at ng tandang, na nakatala sa lahat ng apat na Ebanghelyo, ang tandang, o manok, ay minsang ginagamit bilang simbolo ng Kristiyano. Ang ilang mga simbahan ay naglalagay pa nga ng tandang sa ibabaw ng kanilang mga tore. Ginamit bilang simbolo, ang tandang ay kumakatawan sa kahinaan ng tao at ang biyaya ni Kristo sa pagpapatawad sa mga makasalanan. Tatlong beses tinanggihan ni Pedro ang kanyang Panginoon at Tagapagligtas, ngunit siya ay pinatawad, ipinanumbalik, at isinugo upang mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos (Juan 21:15–19). Ang tandang ay nagpapaalala sa atin na si Kristo ay nagbibigay ng pag-asa sa mga makasalanan sa lahat ng dako.

Ang tandang, na ginamit bilang simbolo ng Kristiyano, ay maaari ding kumatawan sa pagbabantay. Bago Siya arestuhin, nanalangin si Jesus sa hardin at hiniling sa Kanyang mga disipulo na gawin din ito. Datapuwa't naratnan niya silang nangatutulog, at sinabi niya kay Pedro, Natutulog ka ba? Hindi ka ba maaaring magbantay ng isang oras? Magbantay at manalangin upang hindi kayo mahulog sa tukso (Marcos 14:37–38). Nang maglaon nang gabing iyon, talagang nahulog si Pedro sa tukso, at ang uwak ng manok ang nagsilbing espirituwal na paggising niya. Ang tandang ay maaari pa ring maging paalala ngayon na dapat tayong magbantay at manalangin at mamuhay bilang mga anak ng liwanag: Kayo ay lahat ng mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Hindi tayo kabilang sa gabi o sa kadiliman (1 Tesalonica 5:5).

Ang tandang ay makikita rin bilang nagpapahayag ng pagsisimula ng isang bagong araw. Kay Kristo, ang lahat ng bagay ay nagiging bago (2 Corinto 5:17). Ang isang bagong araw ng pagpapatawad at biyaya ay sumikat na, at ang mga mananampalataya, na naligtas sa pamamagitan ng biyaya, ay nagpapahayag ng mabuting balita sa isang mundong nangangailangan ng liwanag.

Si Jesus ay hindi kailanman humanga sa ating makalamang katapangan gaya ng ipinahayag ni Pedro sa Mateo 26:35. Si Jesus ay higit na nakakaalam ng ating mga puso kaysa sa atin (Mateo 9:4; Lucas 9:47). Ngunit, kahit na alam Niya ang mga paraan na tayo ay mabibigo sa Kanya, ang ating Panginoon ay hindi tumitigil sa pagmamahal sa atin o paggamit sa atin upang isulong ang Kanyang mensahe. Ang mga tilaok ng manok na iyon ay malamang na pinagmumultuhan si Peter sa loob ng maraming taon at maaaring nakatulong sa kanya na manatiling mapagpakumbaba, mapagbantay, at nakatuon sa kanyang tungkulin. Ang ating mga nakaraang kabiguan ay maaaring maging mga galos din sa ating buhay, na nagtutulak sa atin tungo sa higit na debosyon at mas mahigpit na katapatan kay Jesus kapag naaalala natin kung gaano tayo napatawad (tingnan sa Lucas 7:47).

Top