Ano ang Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS)?

Ano ang Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS)? SagotAng Wisconsin Evangelical Lutheran Synod (WELS) ay isa sa maraming mga katawan na nagmula sa mga turo ni Martin Luther at ang kanyang pagnanais na itama ang mga pagkakamali sa Simbahang Romano Katoliko. Ang kasunod na Repormasyong Protestante ay nakikita bilang pagbabalik sa tunay na Kristiyanismo pagkatapos na ito ay masira.

Ang Wisconsin Evangelical Lutheran Synod ay nagmula sa 1828 United Rhine Mission Society sa Germany. Noong 1837 ipinadala ng lipunang iyon si John Muehlhaeuser upang maglingkod sa Hilagang Amerika, kung saan kalaunan ay lumipat siya sa Wisconsin noong 1848. Ang unang pagpupulong ng Wisconsin Synod ay naganap noong 1850. Noong 1868, pinutol ng synod (o kapulungan) ang ugnayan sa sangay nito sa Aleman upang maayos. upang maging mas Lutheran. Sa sumunod na mga dekada, lumaganap ang synod sa mga kalapit na estado at sa mundo—nagpapadala ng mga misyonero sa mga lugar tulad ng Africa at Japan. Opisyal silang naging Wisconsin Evangelical Lutheran Synod noong 1959 ( https://wels.net/about-wels/history , na-access noong 8/25/21).Ang salita sinodo ay kinuha mula sa Griyego at karaniwang nangangahulugang isang pagpupulong o pagpupulong; kaya, ang Wisconsin Evangelical Lutheran Synod ay isang kapulungan ng mga kongregasyong Lutheran. Sa ngayon, mayroon na silang 1,264 indibidwal na simbahan sa 47 estado at 4 na probinsya ng Canada, na ginagawa silang pangatlo sa pinakamalaking Lutheran body sa Estados Unidos ( https://wels.net/about-wels/history/numbers , na-access noong 8/25/21). Sila ay nasa pakikisama sa Evangelical Lutheran Synod (ELS) at sa Confessional Evangelical Lutheran Conference (CELC).Sa sarili nilang mga salita, ang mga miyembro ng Wisconsin Evangelical Lutheran Synod ay nagbabahagi ng pangako na maging tapat sa Banal na Kasulatan at sa Lutheran Confessions. Tinipon tayo ng Diyos upang magtulungan at pinagpala ang tapat na pagsisikap ng lahat ng nauna sa atin. Nananatili tayong magkakasama upang magtrabaho bilang magkakapatid kay Kristo at ipahayag ang mga kamangha-manghang biyaya ng Diyos sa buong mundo ( Sama-sama kay Kristo: Isang Kasaysayan ng Wisconsin Evangelical Lutheran Synod , p. 54).

Sinira ng Wisconsin Evangelical Lutheran Synod ang pakikisama sa kapatid nitong simbahan, ang katulad na konserbatibong Lutheran Church—Missouri Synod, noong Agosto 1961 dahil sa praktikal na pagpapatupad ng church fellowship. Bilang isang theologically konserbatibong organisasyon, ang Wisconsin Evangelical Lutheran Synod ay nagtuturo ng maraming bagay na naaayon sa paninindigan ng Got Questions. Sa mga paksang gaya ng pagkakakilanlan ni Kristo, ang Kanyang kamatayan sa krus, ang Trinidad, ang kawalan ng pagkakamali at inspirasyon ng Banal na Kasulatan, at kasal, ang kanilang doktrina ay naaayon sa atin. Gayunpaman, mayroon din silang ilang mga paniniwala na mas may problema.Ang bawat isa sa kanilang mga pahayag ng pananampalataya ay nagsisimula sa Ang Bibliya at itinuro ng mga Lutheran. Ang pariralang ito ay tila nagpapahiwatig na hawak nila ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga Lutheran na halos kasing taas ng nilalaman ng Bibliya. Ang Wisconsin Evangelical Lutheran Synod ay nagtuturo din na ang Diyos ay naghahatid ng kanyang mapagpatawad na biyaya at nagpapalakas ng pananampalataya sa pamamagitan lamang ng Salita at mga sakramento ( https://wels.net/about-wels/what-we-believe/this-we-believe/good-works ). Ang pagsasabi na ang pagpapatawad ng biyaya ay dumarating sa pamamagitan ng mga sakramento ay ang pagsasabi na ang mga makalupang elemento ay kailangan para sa kapatawaran ng mga kasalanan, at nakita natin na ito ay hindi ayon sa Bibliya. Ang Wisconsin Evangelical Lutheran Synod ay nagtuturo na ang mga sakramento ay ang tanging paraan kung saan ang mga walang kamatayang kaluluwa ay dinadala sa pananampalataya at sa buhay sa langit ( https://wels.net/about-wels/what-we-believe/this-we-believe/means-of-grace , na-access noong 8/25/21). Ang mga sakramento ay binubuo ng binyag—kabilang ang pagbibinyag sa sanggol—at komunyon. Ang Wisconsin Evangelical Lutheran Synod ay may pananaw na katulad ng consubstantiation, na naniniwalang ang katawan at dugo ni Kristo ay nasa, kasama, at nasa ilalim ng tinapay at alak (ibid.). Ang mga komunicante ay tumatanggap ng parehong tinapay at alak, at ang katawan at dugo ni Kristo. Ang Wisconsin Evangelical Lutheran Synod ay nagtuturo din na ang kaligtasan ay maaaring mawala, na binibigyang-kahulugan ang 1 Corinto 10:12 bilang nagsasabing ang isang mananampalataya ay maaaring mahulog mula sa pananampalataya.

Sa wakas, tinatanggihan ng Wisconsin Evangelical Lutheran Synod ang mga turo ng millennialism at ang rapture, na naniniwala lamang sa ikalawang pagdating ni Kristo, kung saan ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya ay haharap sa trono ng paghatol. Tinatanggihan nila ang isang literal na Antikristo, sa halip ay inaangkin na ang mga paglalarawan ng pigurang iyon sa Bibliya ay tinutupad ng kapapahan ( https://wels.net/about-wels/what-we-believe/this-we-believe/jesus-return , na-access noong 8/25/21).

Ang mga mananampalataya ay dapat na maging maingat sa pagtatasa ng lahat ng doktrina at mga gawain ng alinmang grupo na kanilang makakasama, kabilang ang Wisconsin Evangelical Lutheran Synod.

Top