Anong uri ng panghuhula ang ginawa ni Jose sa Genesis 44:5, 15?

SagotSa Genesis 44, sinubukan ni Jose ang kanyang mga kapatid (na hindi nakilala siya) sa pamamagitan ng pagsasauli ng kanilang pera sa bawat sako ng butil na binili nila. Sa sako ni Benjamin, inilagay niya ang kanyang espesyal na pilak na kopa. Pagkaalis ng magkapatid, sinundan sila ni Joseph ng kanyang katiwala upang harapin sila sa pagnanakaw ng kopa. Ang katiwala ay sasabihin sa kanila, Bakit ninyo iginanti ng masama ang mabuti? Hindi ba dito umiinom ang aking panginoon, at sa pamamagitan nito ay nagsasagawa siya ng panghuhula? Nakagawa ka ng masama sa paggawa nito (verses 4-5). Sa talatang 15, personal na inakusahan ni Jose ang kanyang mga kapatid, na sinasabi, Anong gawa itong ginawa ninyo? Hindi mo ba alam na ang isang taong tulad ko ay marunong manghula? Ang pag-aangkin ni Joseph na may kaalaman sa pamamagitan ng panghuhula ay tila sumasalungat sa paghatol ng Bibliya sa panghuhula bilang masama (Deuteronomio 18:10; 1 Samuel 15:23). Narito ang ilang puntong dapat isaalang-alang:

Una, malinaw na ang paggamit ni Joseph ng panghuhula na kopa ay bahagi ng kanyang pagsubok para sa kanyang mga kapatid. Nagtanim siya ng ebidensya na mag-uugnay sa kanila sa isang seryosong krimen. Dahil bahagi ng isang setup ang cup, maaaring hindi pa ito nagamit sa panghuhula. Walang indikasyon sa talata na ginamit talaga ni Joseph ang kopa para sa panghuhula. Sa halip, maaaring mayroon si Joseph inangkin ginamit niya ito sa banal na mga bagay upang itaas ang mga taya at pukawin ang higit na takot sa mga puso ng kanyang mga kapatid.Pangalawa, ang panghuhula ay karaniwan sa mga sinaunang kultura ng Middle Eastern, lalo na sa mga pinuno nito. Sa katunayan, minsang sinabi ni Laban kay Jacob, Nalaman ko sa pamamagitan ng panghuhula na pinagpala ako ng Panginoon dahil sa iyo (Genesis 30:27). Alam sana ng mga anak ni Jacob ang gawaing iyon at alam nila kung ano ang panghuhula, ginamit man o hindi ni Joseph ang kopa para sa layuning iyon. Ang panghuhula sa korte ng Ehipto ay karaniwan sana, at ang pagtukoy dito ay tila natural sa mga kapatid ni Jose.Ikatlo, ito ay posible, bagaman hindi malamang, ito ay isa sa ilang mga kaso kung saan pinahintulutan ng Diyos ang paggamit ng mga bagay upang makilala ang Kanyang kalooban. Kabilang sa iba pang mga halimbawa ang pagpapalabunutan (Levitico 16:7-10), ang paggamit ng pari ng Urim at Thummim (Bilang 27:21), at ang paggamit ni Gideon ng balahibo ng tupa (Mga Hukom 6:36-40). Kung si Joseph ay nagsagawa ng panghuhula gamit ang pilak na saro, ito ay hindi panghuhula sa paganong kahulugan ngunit naghahanap ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng isang partikular na pamamaraan.

Ang pinaka-malamang na senaryo ay na si Joseph ay nagmamay-ari ng isang silver divination cup gaya ng lahat ng Egyptian nobility noong panahong iyon. Ang konteksto ay hindi malinaw na ginamit ni Joseph ang kopang ito sa panghuhula. Bilang bahagi ng kanyang plano na subukan ang kanyang mga kapatid, naglagay siya ng isang bagay na maliit ngunit mahalaga sa sako ng butil ni Benjamin. Ang isang pilak na kopa ay isang perpektong bagay sa kasong ito, dahil nagtataglay ito ng malaking pinansiyal at espirituwal na halaga sa Ehipto. Ang reaksyon ng mga kapatid ni Jose ay nagpapakita ng kanilang pagkabahala: Pinunit nila ang kanilang mga damit (Genesis 44:13). Sinabi rin ni Juda, Paano namin malilinis ang aming sarili? Nalaman ng Diyos ang kasalanan ng iyong mga lingkod; narito, kami ay mga alipin ng aking panginoon (Genesis 44:16). Ang pagsubok ni Joseph ay gumana. Ang kanyang mga kapatid na lalaki ay agad na hinatulan ng kanilang kasalanan laban kay Joseph at iniugnay ang kanilang kasalukuyang kasawian sa kamay ng katarungan ng Diyos.Ang isa pang konsiderasyon ay hindi na kailangan ni Joseph na gumamit ng kopa para sa panghuhula. Pinahintulutan siya ng Diyos na magkaroon ng makahulang mga panaginip at bigyang-kahulugan ang mga panaginip ng iba. Natagpuan ni Joseph ang kanyang tagumpay sa Diyos nang hindi gumagamit ng mga props. Matapos ihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang mga kapatid at patawarin ang maling ginawa nila sa kanya, pinabalik sila ni Jose sa kanilang ama dala ang ulat na ito: Ginawa akong panginoon ng Diyos sa buong Ehipto (Genesis 45:9).

Top