Ano ang pagkabihag/pagkatapon sa Babylonian?

Ano ang pagkabihag/pagkatapon sa Babylonian? SagotAng pagkabihag o pagkatapon sa Babilonya ay tumutukoy sa yugto ng panahon sa kasaysayan ng Israel nang ang mga Hudyo ay dinalang bihag ni Haring Nebuchadnezzar II ng Babilonya. Ito ay isang mahalagang panahon ng kasaysayan ng Bibliya dahil kapwa ang pagkabihag/pagkatapon at ang pagbabalik at pagpapanumbalik ng bansang Judio ay mga katuparan ng mga hula sa Lumang Tipan.

Ginamit ng Diyos ang Babilonia bilang Kanyang ahente ng paghatol laban sa Israel para sa kanilang mga kasalanan ng idolatriya at paghihimagsik laban sa Kanya. Sa katunayan, may ilang iba't ibang panahon sa panahong ito (607-586 B.C.) nang ang mga Hudyo ay dinalang bihag ng Babylon. Sa bawat sunud-sunod na paghihimagsik laban sa pamamahala ng Babilonya, pangungunahan ni Nabucodonosor ang kanyang mga hukbo laban sa Juda hanggang sa kubkubin nila ang Jerusalem sa loob ng mahigit isang taon, pumatay ng maraming tao at winasak ang templo ng mga Judio, binihag ang libu-libong Judio, at iniwan ang Jerusalem na guho.Gaya ng inihula sa Kasulatan, ang mga Judio ay papayagang makabalik sa Jerusalem pagkatapos ng 70 taon ng pagkatapon. Ang propesiyang iyon ay natupad noong 537 B.C., at ang mga Judio ay pinahintulutan ni Haring Cyrus ng Persia na bumalik sa Israel at simulan ang muling pagtatayo ng lungsod at templo. Ang pagbabalik sa ilalim ng pamamahala ni Ezra ay humantong sa isang muling pagbabangon sa gitna ng mga Judio at muling pagtatayo ng templo.Sa ilalim ng paghahari ni Haring Nebuchadnezzar II, ang Imperyo ng Babylonian ay lumaganap sa buong Gitnang Silangan, at noong mga 607 B.C., si Haring Jehoiakim ng Juda ay napilitang magpasakop, na naging isang basalyo ni Nabucodonosor (2 Hari 24:1). Sa panahong ito, binihag ni Nabucodonosor ang marami sa pinakamahuhusay at pinakamatalino na kabataang lalaki mula sa bawat lunsod sa Juda, kasama sina Daniel, Hananias (Sadrach), Misael (Mesach) at Azarias (Abednego). Pagkatapos ng tatlong taon ng paglilingkod kay Nabucodonosor, si Jehoiakim ng Juda ay naghimagsik laban sa pamamahala ng Babilonya at muling bumaling sa Ehipto para sa suporta. Matapos ipadala ang kanyang hukbo upang harapin ang pag-aalsa ng Juda, si Nabucodonosor mismo ay umalis sa Babilonya noong 598 B.C. para harapin ang problema. Pagdating sa Jerusalem noong mga Marso ng 597 BC, kinubkob ni Nabucodonosor ang Jerusalem, kinuha ang kontrol sa lugar, sinamsam ito, at dinalang bihag kasama niya ang anak ni Jehoiakim, si Joachin, ang kanyang pamilya, at halos lahat ng populasyon ng Juda, na naiwan lamang ang pinakamahihirap. mga tao sa lupain (2 Hari 24:8-16).

Noong panahong iyon, hinirang ni Nebuchadnezzar si Haring Zedekias na mamuno bilang kanyang kinatawan sa Juda, ngunit pagkaraan ng siyam na taon at hindi pa rin natutuhan ang kanilang aral, pinangunahan ni Zedekias ang Juda sa paghihimagsik laban sa Babilonia sa huling pagkakataon (2 Hari 24–25). Naimpluwensyahan ng mga bulaang propeta at binalewala ang mga babala ni Jeremias, nagpasya si Zedekias na sumali sa isang koalisyon na binuo ng Edom, Moab, Ammon at Fenicia sa paghihimagsik laban kay Nabucodonosor (Jeremias 27:1–3). Nagresulta ito sa muling pagkubkob ni Nabucodonosor sa Jerusalem. Bumagsak ang Jerusalem noong Hulyo 587 o 586 BC, at si Zedekias ay dinalang bihag sa Babylon matapos makita ang kanyang mga anak na pinatay sa harap niya at pagkatapos ay dukutin ang kanyang mga mata (2 Hari 25). Sa panahong ito, ang Jerusalem ay winasak, ang templo ay nawasak at ang lahat ng mga bahay ay nasunog. Ang karamihan ng mga Hudyo ay nabihag, ngunit, muli, si Nabucodonosor ay nag-iwan ng nalabi ng mga mahihirap na tao upang maglingkod bilang mga magsasaka at tagapag-alaga ng ubas (2 Hari 25:12).Ang mga aklat ng 2 Mga Cronica at 2 Mga Hari ay tumatalakay sa karamihan ng mga oras na humahantong sa pagbagsak ng Northern Kingdom at Judah. Sinasaklaw din nila ang pagkawasak ng Jerusalem ni Nabucodonosor at ang simula ng pagkabihag sa Babilonia. Si Jeremias ay isa sa mga propeta noong panahon na humahantong sa pagbagsak ng Jerusalem at sa pagkatapon, at si Ezekiel at Daniel ay isinulat habang ang mga Judio ay nasa pagkatapon. Tinatalakay ni Ezra ang pagbabalik ng mga Hudyo gaya ng ipinangako ng Diyos mahigit 70 taon na ang nakaraan sa pamamagitan ng mga propetang sina Jeremias at Isaias. Sinasaklaw din ng aklat ng Nehemias ang pagbabalik at muling pagtatayo ng Jerusalem pagkatapos ng pagkatapon.

Ang pagkabihag sa Babylonian ay may isang napakalaking epekto sa bansang Israel nang ito ay bumalik sa lupain—hindi na ito muling sisirain ng idolatriya at huwad na mga diyos ng nakapalibot na mga bansa. Isang muling pagbabangon sa mga Hudyo ang naganap pagkatapos ng pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel at ang muling pagtatayo ng templo. Nakikita natin ang mga ulat na iyon sa Ezra at Nehemias habang ang bansa ay muling babalik sa Diyos na nagligtas sa kanila mula sa kanilang mga kaaway.

Tulad ng ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Jeremias, hinatulan ng Diyos ang mga Babylonia para sa kanilang mga kasalanan, at ang Imperyo ng Babylonian ay bumagsak sa mga hukbo ng Persia noong 539 B.C., na muling pinatutunayan na totoo ang mga pangako ng Diyos.

Ang pitumpung taong panahon ng pagkabihag sa Babilonya ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Israel, at dapat na pamilyar dito ang mga Kristiyano. Tulad ng maraming iba pang pangyayari sa Lumang Tipan, ang makasaysayang ulat na ito ay nagpapakita ng katapatan ng Diyos sa Kanyang mga tao, ang Kanyang paghatol sa kasalanan, at ang katiyakan ng Kanyang mga pangako.

Top