Sino si Jedidiah sa Bibliya?

SagotAng tanging pagbanggit ng pangalang Jedidiah sa Bibliya ay matatagpuan sa 2 Samuel 12:25. Si Haring Solomon, pangalawang anak ni David at Batsheba, ay binigyan ng pangalan ng Diyos na Jedidiah. Pagkatapos ipanganak si Solomon, nagpadala ang Diyos ng mensahe sa pamamagitan ng propetang si Nathan na ang kanyang pangalan ay Jedidiah (Hebreo para sa Minamahal ng Panginoon). Sinasabi ng banal na kasulatan na pinangalanan siya ng Diyos na Jedidiah dahil mahal siya ng Panginoon (2 Samuel 12:25). Ang mga pangalang Jedidiah at David ay magkakaugnay dahil ang pangalang David ay nangangahulugang minamahal.

Bagaman ang ikatlong hari ng Israel ay karaniwang tinutukoy sa Bibliya bilang Solomon, hindi alam kung aling pangalan ang ginamit noong panahon ng kanyang paghahari. Naniniwala ang ilang iskolar na ang pangalang Solomon (Peaceable) ay ibinigay ng kaniyang amang si David upang maging pangalan ng trono bilang pag-asam sa kaniyang hinaharap na paghahari ng kapayapaan sa Jerusalem; naniniwala ang iba na Jedidiah ang pangalan ng trono. Posible na unang ibinigay ng Panginoon ang pangalang Solomon (1 Cronica 22:8–10) ngunit pagkatapos ay binigyan siya ng karagdagang pangalan na Jedidiah bilang tanda ng Kanyang pagmamahal.Si Solomon (Jedidiah) ay naghari sa Israel pagkatapos ng kanyang amang si David at nasa trono c. 970–930 BC. Ito ay sa kabila ng pagsisikap ng kapatid sa ama ni Solomon na si Adonias na umupo sa trono noong mga huling araw ni David. Sa simula ng kanyang paghahari, si Solomon/Jedidiah ay tinanong ng Panginoon kung ano ang kanyang ninanais, at ang tugon ni Solomon ay nagpapakita ng isang malambot na puso. Ang hari ay hindi humihingi ng malaking karangalan o kayamanan kundi ng karunungan upang pamahalaan nang mabuti ang bayan ng Diyos at para sa pagkilala sa pagitan ng tama at mali. Dahil sa tugon na ito, hindi lamang pinagkalooban ng Panginoon si Solomon ng karunungan na higit pa sa iba pang mga hari, ngunit biniyayaan din Niya siya ng kayamanan, karangalan, at iba pang kasiyahan (I Mga Hari 3:4–15; 4:29–31). Maging ang Reyna ng Sheba ay naglakbay nang mahigit 1,000 milya upang makita ang kaluwalhatian at karunungan ni Jedidiah, ang Minamahal ng Panginoon (1 Hari 10:1).Maraming bagay sa buhay ni Haring Jedidiah/Solomon ang nagtuturo sa katotohanang siya ay tunay na minamahal ng Panginoon. Sa ilalim ng pamamahala ni Jedidiah/Solomon, ang Israel ay nagtamasa ng panahon ng malaking kapayapaan at kasaganaan (1 Hari 4:25). Itinayo ni Solomon ang templo ng Panginoon, isang gawain na partikular na inilaan ng Diyos para sa kanya (2 Samuel 7:13; 1 Cronica 17:12; 22:6–11). Sa ilalim ng kanyang paghahari, ang kaharian ay pinalawak sa pinakamalaking heograpikal na kapasidad nito na may mga tagumpay laban sa mga Filisteo, Moabita, Ammonita, at Edomita. Si Jedidiah/Solomon ay hindi isang sakdal na hari; sa katunayan, naligaw siya sa idolatriya (1 Hari 11:4), na ginagawang mas kapansin-pansin ang pagpapala at matatag na pag-ibig ng Diyos.

Napansin ng mga estudyante ng Banal na Kasulatan ang mga pagkakatulad sa pagitan ni Jedidiah/Solomon at ni Jesu-Kristo. Ang mga salita ng Ama tungkol kay Hesus, Ito ang aking Anak, na aking minamahal; sa kanya ako ay lubos na nalulugod (Mateo 3:17), tumutugma sa pangalang Jedidiah. Ang titulong Prinsipe ng Kapayapaan ng Panginoon ay pumukaw sa mga kaisipan tungkol sa pangalang Solomon, ang mapayapang hari. Ang pagpapala ng Awit 72, na isinulat tungkol kay Solomon, ay maaari ding ikapit kay Jesus: Nawa'y manatili ang kaniyang pangalan magpakailanman; nawa'y magpatuloy hangga't araw. Kung gayon ang lahat ng mga bansa ay pagpapalain sa pamamagitan niya, at tatawagin nila siyang mapalad (talata 17). Isang araw, uupo si Hesukristo sa trono ni David (Isaias 9:7), at makikita ng mundo ang katarungan, kapayapaan, kayamanan, pag-ibig, at pagpapala na hindi kailanman nangyari. Si Haring Jedidiah sa lahat ng kanyang kaluwalhatian ay isang madilim na anino lamang ng paghahari ng Mesiyas, na mas dakila kaysa kay Solomon (Mateo 12:42).Top