Sino si Haring Zedekias sa Bibliya?

Sino si Haring Zedekias sa Bibliya? SagotSi Zedekias ang huling hari ng Juda at naging hari noong ang Jerusalem at ang templo ay winasak ng Babylon noong 586 BC at ang karamihan ng mga tao ay dinala sa pagkatapon. Ang kuwento ni Zedekias ay isinalaysay sa II Mga Hari 24–25, 2 Mga Cronica 36, ​​at sa aklat ni Jeremias.

Ang orihinal na pangalan ni Zedekias ay Matanias. Siya ay anak ni Haring Josias at kapatid ni Haring Jehoahaz at Haring Jehoiakim. Si Zedekias ay karaniwang hindi kasama sa linya ng trono, ngunit ang mga hari na nauna sa kaniya ay gumawa ng masasamang desisyon, kapuwa sa espirituwal at politikal, at sunod-sunod na inalis. Si Joachaz, na anak ni Josias, ay naghari sa loob ng 3 buwan at gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon, at dinala siya ni Faraon Neco sa Ehipto sa pagkatapon (2 Mga Hari 23:31–33). Inilagay ni Neco ang kanyang kapatid na si Jehoiakim bilang kahalili niya.Naghari si Jehoiakim sa loob ng 11 taon. Sa panahon ng kanyang paghahari, si Nabucodonosor na hari ng Babilonya ay sumalakay. Si Jehoiakim ay nanumpa ng katapatan sa kanya at nagpatuloy bilang isang basalyong hari. Gumawa rin siya ng masama sa paningin ng Panginoon (sa pamamagitan ng hindi pag-alis ng lahat ng diyus-diyosan sa lupain) at pagkatapos ay naghimagsik laban kay Nabucodonosor. Sa kanyang kamatayan, ang kanyang anak na si Joachin ang humalili sa kanya (2 Hari 24:1–7).Ipinagpatuloy ni Jehoiachin ang masasamang paraan ng kanyang ama. Siya ay naghari sa loob ng 3 buwan at pagkatapos ay inalis ni Nabucodonosor mula sa trono. Sa puntong ito si Matanias, na anak ni Josias, ay inilagay sa trono ni Nabucodonosor upang mamahala bilang isang basalyong hari. Pinalitan ni Nebuchadnezzar ang kanyang pangalan ng Zedekias (2 Hari 24:8–17).

Si Zedekias ay 21 taong gulang nang siya ay naging hari, ibig sabihin ay mga 10 lamang siya nang mamatay ang kanyang ama, si Josias, at ang kanyang kapatid na si Jehoahaz ay naging hari. Naghari si Zedekias sa loob ng 11 taon ngunit ipinagpatuloy niya ang lahat ng kasamaan ng kanyang mga kapatid at pamangkin na si Jehoiachin (2 Mga Hari 24:18–20). Sa kanyang ikasiyam na taon sa trono, naghimagsik si Zedekias laban kay Nabucodonosor, at, bilang resulta, kinubkob ni Nabucodonosor ang Jerusalem. Nagtitiwala si Zedekias sa tulong ng Ehipto, na hindi kailanman naging materyal. Sa ikalabing-isang taon ng paghahari ni Zedekias, ang lungsod ay nahulog sa Babilonia.Ibinigay ng Ikalawang Hari ang pangunahing balangkas ng kasaysayan, na dinagdagan sa 2 Cronica 36. Pinuno ni Jeremias ang karamihan sa impormasyon sa likod ng mga eksena at ang espirituwal na bahagi. Sa Jeremias 21, sa panahon ng pagkubkob sa Jerusalem, hiniling ni Zedekias kay Jeremias na mamagitan sa Panginoon upang marahil ay iligtas ng Panginoon ang Juda. Ibinalik ni Jeremias ang sagot ng Diyos: Hindi na mababawi niyang ibinigay ang Juda sa paghatol, una sa pamamagitan ng salot, at yaong mga nakatakas na mahuhulog sa mga Babylonia. Ang tanging pag-asa na mayroon ang sinuman sa mga tao ay ang sumuko sa mga Babylonians. Ang sinumang manatili sa lungsod na ito ay mamamatay sa tabak, taggutom o salot. Ngunit ang sinumang lumabas at sumuko sa mga taga-Babilonia na kumukubkob sa inyo ay mabubuhay; sila ay tatakas kasama ang kanilang mga buhay (talata 9).

Narinig ni Zedekias ang tiyak na sagot ng Diyos, ngunit hindi niya ito nagustuhan. Ang mga bulaang propeta ay sumalungat kay Jeremias at nangaral ng mas kanais-nais na mensahe (Jeremias 23), ngunit inulit ng Diyos ang Kanyang mensahe kay Jeremias (mga kabanata 24–25). May showdown sa Jeremiah 27–28. Lumapit si Jeremias sa hari na may suot na pamatok sa kanyang leeg bilang isang biswal kung ano ang mangyayari sa mga tao-sila ay dadalhin sa Babylon bilang mga tapon sa pagkaalipin. Kinuha ng (bulaang) propetang si Hananias ang pamatok mula kay Jeremias at sinira ito, na sinasabi, Ito ang sabi ng Panginoon: 'Sa parehong paraan aking sisirain ang pamatok ni Nabucodonosor na hari ng Babilonia sa leeg ng lahat ng mga bansa sa loob ng dalawang taon' (Jeremias 28:11). Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon kay Jeremias na ipahayag ang paghatol kay Hananias at sabihin sa kanya na, bago matapos ang taon, siya ay mamamatay. Sa pagpapakita ng pagiging lehitimo ni Jeremias bilang isang propeta at ang katotohanan ng kanyang mga propesiya, namatay si Hananias sa ikapitong buwan ng taon ding iyon (talata 17).

Nagpadala si Jeremias ng liham sa mga nakabihag na sa Babilonya na nagsasabi sa kanila na huwag magtiwala sa mga propeta na naghuhula ng mabilis na pagbabalik. Sinabi niya sa kanila na manirahan, magtayo ng mga bahay at hardin, magkaroon ng mga anak, at hanapin ang kaunlaran ng Babylon, sapagkat mananatili sila roon sa mahabang panahon (tinukoy niya ang 70 taon, Jeremias 29:10). Gayunpaman, ipinangako sa kanila na ibabalik ng Diyos ang Juda sa lupain, ngunit sa Kanyang panahon lamang (mga kabanata 29–31).

Sa kabanata 32, kinulong ni Haring Zedekias si Jeremias sa looban ng bantay sa palasyo (talata 2), ngunit hindi ikompromiso ni Jeremias ang kanyang mensahe.

Sa kabanata 34, tiniyak ni Jeremias kay Zedekias na siya (Zedekias) ay mamamatay nang payapa sa Babilonya, ngunit ang lungsod ng Jerusalem ay hindi makakatakas. Sa ilang panahon sa kaniyang paghahari, pinalaya ni Zedekias ang lahat ng alipin na dapat sana ay palayain kada pitong taon, isang utos ng Kautusan na napabayaan sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, binaliktad ni Zedekias ang kaniyang desisyon at pinahintulutan ang mga pinalayang alipin na muling alipinin. Inihatid ni Jeremias ang mensaheng ito sa hari: Kaya't ito ang sabi ng Panginoon: Hindi mo ako sinunod; hindi ka nagpahayag ng kalayaan sa iyong sariling bayan. Kaya't ipinahahayag ko ngayon ang 'kalayaan' para sa inyo, sabi ni Yahweh—'kalayaan' na mabuwal sa pamamagitan ng tabak, salot at taggutom. Gagawin kitang kasuklam-suklam sa lahat ng kaharian sa lupa. . . . Ibibigay ko si Zedekias na hari ng Juda at ang kanyang mga opisyal sa kamay ng kanilang mga kaaway na gustong pumatay sa kanila, sa hukbo ng hari ng Babilonia, na umatras mula sa inyo. Ako'y mag-uutos, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik sila sa bayang ito. Ipaglalaban nila ito, kukunin at susunugin. At aking sisirain ang mga bayan ng Juda upang walang maninirahan doon (mga talata 17, 21–22).

Sa wakas, sa panahon ng pagkubkob, si Zedekias ay tumakas sa lunsod sa gabi ngunit nabihag. Ang mga anak ni Zedekias ay pinatay sa harap niya, at pagkatapos siya ay nabulag at dinala sa Babylon na nakadena (Jeremias 52, tingnan din sa 2 Mga Hari 25 at 2 Cronica 36). Pagkatapos ay sinira ng mga Babilonyo ang mga pader ng Jerusalem, sinunog ang templo, at dinala ang mga kagamitan sa templo sa Babilonya. Namatay si Zedekias sa Babilonya pagkaraan ng ilang taon. Walang alinlangan na ito ay isang mapayapang kamatayan gaya ng ipinangako ng Panginoon, ngunit anong mga kakila-kilabot na alaala ang kanyang tiniis pansamantala!

Si Zedekias ay binigyan ng napakalaking pagkakataon. Bagama't tatlong beses niyang napalampas ang trono nang ang dalawa sa kanyang mga kapatid at pagkatapos ay ang kanyang pamangkin ay nakoronahan, sa wakas ay natanggap niya ang pangangasiwa ng kaharian. Nakinabang si Zedekias na makita mismo ang mga pagkakamali ng kaniyang mga kapatid at pamangkin, at mayroon din siyang direktang mga mensahe mula sa Diyos sa pamamagitan ni Jeremias. Ngunit hindi siya nagpasakop sa Panginoon. Bilang resulta, nawala ni Zedekias ang kaniyang mga anak, ang kaniyang paningin, ang kaniyang kalayaan, at ang kaniyang trono. Sa pamamagitan ng lahat ng ito ay tapat ang Diyos na gawin ang Kanyang ipinangako. Isinagawa Niya ang paghatol na Kanyang ipinahayag, ngunit dinala din Niya ang pagpapanumbalik. Makalipas ang pitumpung taon, ipinahayag ni Cyrus , hari ng Persia (halili sa Imperyo ng Babylonian), na maaaring gawin iyon ng lahat ng mga Judiong tapon na gustong bumalik sa Jerusalem, at maaari nilang dalhin ang lahat ng kagamitan ng templo (Ezra 1) .

Top